25 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27532

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  HÜKÜMETİ VE KOSOVA ÖZ-YÖNETİM GEÇİCİ

KURUMLARI ADINA HAREKET EDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KOSOVA

GEÇİCİ YÖNETİM MİSYONU (UNMIK) ARASINDA YATIRIMLARIN

KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5969                                                                                              Kabul Tarihi: 16/3/2010

MADDE 1 – (1) 7 Nisan 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-Yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (UNMIK) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2010