25 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27532

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  ADALET BAKANLIĞI İLE FAS KRALLIĞI

ADALET BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA

PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5968                                                                                              Kabul Tarihi: 16/3/2010

MADDE 1 – (1) 23 Ocak 2006 tarihinde Rabat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2010