20 Mart 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27527

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genellikle ev, iş yeri, garaj, fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da kampus veya açık alanlarda kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişime sebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan, Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihazlarının yayın özelliklerini, frekans bandlarını, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6, 36 ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Kısaltma ve tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma ve tanımlardan;

             a) Alarm: Belirli mesafedeki ikaz durumunu haber veren veya bildiren telsiz sistemini,

             b) Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler: Vücut içine yerleştirilerek bazı tıbbi bilgileri elektromanyetik ortamda gönderen aktif alçak güçlü cihazları,

             c) Arama-kurtarma cihazı: Arama-kurtarma çalışmalarında yer tespiti yapmak amacıyla kullanılan telsiz sistemini,

             ç) Dâhili (Dedicated) anten: Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak üretilmiş ve cihazla birlikte kullanılan anteni,

             d) DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications-Sayısal kablosuz telefon): Telefon hattına bağlı, birbirleriyle elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla sayısal teknikler kullanılarak irtibatlı, sabit, portatif cihazlardan oluşan ve/veya hücresel yapı ile telefon santraline bağlı olarak bina veya kompleks dahilinde kullanılan sistemi,

             e) Otomatik Araç Tanımlama Sistemi (AVI-Automatic Vehicle Identification): Araçta teçhiz edilmiş bir verici ve yol üzerine yerleştirilmiş sorgulama üniteleri vasıtasıyla, aracın durumu ile ilgili bilgilerin genel trafik veya demiryolu işletmesinin araç idare sistemlerine ulaşmasını sağlayan sistemi,

             f) e.i.r.p (Effective isotropic radiated power): Etkin izotropik yayılım gücünü,

             g) e.r.p (Effective radiated power): Etkin yayılım gücünü,

             ğ) Endüktif sistemler: Kilitleme, tanımlama, tarama ve alarm verme özellikleri olan düşük frekanslı telsiz sistemlerini,

             h) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

             ı) Kablosuz mikrofon sistemleri: Mikrofon vericisi ve alıcısından oluşan telsiz sistemini,

             i) Kablosuz ses sistemleri: Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon veya radyo-TV gibi verici ve alıcı cihazlardan oluşan, ses uygulamalarında kullanılan sistemleri,

             j) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

             k) Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri: Karayolları taşımacılık ve ulaşımında otomatik para toplama, yol bakım ve çarpışmayı önleme hizmetleri dahil, araçlar arasında ve araçlarla yol kenarındaki bağlantı kutuları arasındaki kısa mesafe erişimli mikrodalga veri iletişim sistemlerini,

             l) Kısa mesafe erişimli telsiz cihazları (KET): Genellikle ev, işyeri, garaj, fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda, kampus veya açık alanlarda kullanım amacına göre belirlenen frekans bandlarında ve çıkış gücünde kullanılan, diğer sistemlerde zararlı elektromanyetik girişime sebep olmayan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan cihazları,

             m) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

             n) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

             o) Maksimum ortalama güç: Eğer vericide güç kontrolü uygulanıyor ise vericinin yayın esnasındaki maksimum ortalama güç seviyesini,

             ö) Model araç uzaktan kumanda cihazları: Havada, karada ve su altı veya üstünde kullanılan model araçların uzaktan kontrolü amacıyla kullanılan telsiz cihazlarını,

             p) Otomatik tren kontrol sistemi (Eurobalise): Demiryolu işletmelerine, tren hattına yerleştirilmiş aktarıcılar aracılığıyla trenin teşkili (vagon sayısı, ağırlık ve benzeri) ve tren hattının ileri kesimine ait hız, sinyal bilgileri, viraj, kayma, kar, çamur ve benzeri trafik bilgilerini trendeki ekrana aktarmak suretiyle bilgi veren ve güvenli otomatik seyir sağlayan tren kontrol sistemini,

             r) Özel Mobil Telsiz 446 (Private Mobile Radio – PMR 446): Kısa mesafe erişimli ses ve veri haberleşmesine yönelik olan alçak güçlü telsiz cihazlarını,

             s) RF algılayıcılar (dedektörler) ve ikaz cihazları: Herhangi bir durum veya nesneyi tespit ederek sinyal veren telsiz cihazlarını,

             ş) SBT cihazları: Sanayi, bilimsel ve tıbbi cihazları,

             t) Tren Koruma Sistemi (Euroloop): Demiryollarında aynı hat üzerinde birbirini izleyecek şekilde monte edilmiş ve mevcut hattın bir elektrik şebekesi olarak kullanılmasıyla oluşturulmuş iletim hatları üzerinden gönderme yapmak suretiyle, trenin güvenli seyrini sağlayacak hız, yol durumu, sinyal bilgisi, mesafe ölçümü gibi bilgilerin aktarıldığı tren koruma sistemini,

             u) Tümleşik (Integral) anten: Cihazın ayrılmaz bir parçası olarak üretilmiş konnektörlü veya konnektörsüz anteni,

             ü) Uzaktan kumanda: Model araç uzaktan kumanda cihazlarının dışında kalan cihaz ve makinelerin işlevlerini veya hareketlerini, uzaktan başlatmaya, değiştirmeye veya durdurmaya yarayan telsiz cihazlarını,

             v) Uzaktan ölçüm: Uzakta bulunan sisteme ait verileri elektromanyetik dalgalar aracılığıyla otomatik olarak ölçmeye ve kaydetmeye yarayan bir verici ve bir alıcı telsiz cihazından meydana gelen sistemi,

             y) Veri iletişim sistemi: Belirli bir mesafedeki bilgilerin harf, rakam ve sembollerden herhangi biriyle veya bunların tümüyle gönderilmesi ve/veya alınmasını sağlayan telsiz sistemini,

             z) Watt (W): Güç birimini,

             aa) Zararlı elektromanyetik girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer hizmetlerini veya diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir telsiz haberleşme hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya kesinti oluşturan elektromanyetik girişimi

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

             Genel esaslar

             MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemler:

             (a) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları karşılamak ve Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kurularak kullanılabilir.

             (b) Kurum tarafından izin verilmiş işletmeci veya kullanıcıların telsiz cihaz ve sistemleri üzerinde herhangi bir zararlı elektromanyetik girişime neden olmadan ve anılan sistemlerin kullanımından kaynaklanan elektromanyetik girişimi kabul ederek kullanılmak zorundadır.

             (c) Münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için kullanılmalı ve üçüncü şahıslara herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmamalı, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmemeli ve kamu kullanımına açık olarak sunulmamalıdır. Ancak, 28/5/2009 tarih ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen işletmecilerden kısa mesafe erişimli telsiz cihaz ve sistemleri (KET) kullanarak elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletme hakkına sahip olanlar bu hükümden muaftır.

             (ç) Bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler ile kullanım amaçları dışında kullanılmak istenmesi durumunda Kurumdan kurma ve kullanma izni alınması gerekmektedir.

             (2) Kurum, bu Yönetmelikte anılan tüm cihaz ve sistemlerin kurma ve kullanma esaslarına, teknik düzenlemelere ve kriterlere uygunluğunu denetlemeye yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihaz ve Sistemleri ile Teknik Kriterleri

             Belirli hizmet için kesin olarak tanımlanamayan kısa mesafe erişimli telsiz cihazları

             MADDE 6 – (1) Uzaktan kumanda, uzaktan ölçüm, alarm, oyuncak telsiz ve araçları, video-kamera, eş zamanlı tercüme ve benzeri uygulamalarında kullanılan sayısal veya analog her türlü ses ve veri iletimini sağlayan cihazlar; Tablo-1’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 1: Tanımlanamayan kısa mesafe erişimli telsiz cihazlarının teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti

Anten Tipi

Kanal Aralığı

Açıklama

a

6765-6795 kHz

10 metrede 42 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

--

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir

b

 

13.553- 13.567 MHz

10 metrede 42 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

--

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir

c

26.957-27.283 MHz

10 metrede 42 dBµA/m veya 10 mWe.r.p

Tümleşik veya Dahili

--

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir

ç

40.660-40.700 MHz

 

10 mWe.r.p

 

Tümleşik veya Dahili

--

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir

d

138.20-138.45 MHz

10 metrede 42 dBµA/m

 

 

 

e

433.050-434.790 MHz

10 mWe.r.p

Tümleşik veya Dahili

 

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

Ses  sinyalleri hariç.

e1

433.050-434.790 MHz

1 mWe.r.p

-13 dBm/10 kHz

Tümleşik veya Dahili

--

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

250 kHz’den daha büyük band genişliğindeki geniş band modülasyonlar için güç yoğunluğu -13 dBm/10kHz’dir.

Ses  sinyalleri hariç.

e2

434.040-434.790 MHz

 

10 mWe.r.p

 

Tümleşik veya Dahili

25 kHz’e kadar,

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir.

Ses sinyalleri hariç.

f

863-870 MHz

25 mWe.r.p

 

Tümleşik veya Dahili

47 ve daha fazla kanal için ≤100kHz  z

Frekans Atlamalı Spread Spektrum Modülasyon  tekniği kullanılacaktır.

Ses sinyalleri hariç.

≤25 mWe.r.p

Güç yoğunluğu -4.5 dBm/100 kHz

Tümleşik veya Dahili

---

Frekans Atlamalı Spektrum Yayılımı hariç Doğrudan Ardışık Spektrum Yayılımı  ve diğer geniş band modülasyon teknikleri kullanılacaktır.

Ses sinyalleri hariç.

≤25 mWe.r.p

 

Tümleşik veya Dahili

---

Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır.

Ses sinyalleri hariç.

f1

868.000-868.600 MHz

25 mWe.r.p

Tümleşik veya Dahili

--

Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır.

Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, kanal aralığı  50 kHz ve 25 kHz’lik alt bölmelere ayrılabilecek şekilde 100 kHz’dir.

f2

868.700-869.200 MHz

 

25 mWe.r.p

 

Tümleşik veya Dahili

--

Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır.

Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, kanal aralığı 50 kHz ve 25 kHz’lik alt bölmelere ayrılabilecek şekilde 100 kHz’dir.

f3

869.400-869.650 MHz

500 mWe.r.p

 

Tümleşik veya Dahili

25 kHz

Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır.

Tüm frekans bandı yüksek hızdaki veri aktarımlarında tek kanal olarak kullanılabilecektir.

Bir veya daha fazla kanal için kanal aralığı              25 kHz’dir.

f4

869.700-870.000 MHz

 

25 mWe.r.p

 

 

Tümleşik veya Dahili

--

Dar ve geniş band modülasyonlar kullanılacaktır.

Kanal aralığı belirtilmemiştir ancak, tüm frekans bandı kullanılabilir.

g

2400-2483.5 MHz

10 mWe.i.r.p

Tümleşik veya Dahili

--

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

Aynı zamanda video-kamera uygulamaları için de kullanılabilir.

ğ

5725-5875 MHz

25 mWe.i.r.p

Tümleşik veya Dahili

--

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

h

24.00-24.25 GHz

 

100 mWe.i.r.p

 

Tümleşik veya Dahili

--

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

 

ı

61.0-61.5 GHz

 

100 mWe.i.r.p

 

Tümleşik veya Dahili

--

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

 

i

122-123 GHz

 

100 mWe.i.r.p

 

Tümleşik veya Dahili

--

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

 

j

244-246 GHz

 

100 mWe.i.r.p

 

Tümleşik veya Dahili

-

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

 

k

148-152 MHz

 

10 mWe.i.r.p

 

Tümleşik veya Dahili

12.5/25 kHz

Eğitim ve araştırma kurumları; hayvan takip ve izleme amaçlı kullanılacaktır.

 

             Arama-kurtarma cihazları

             MADDE 7 – (1) Arama-kurtarma çalışmaları esnasında kullanılan kısa mesafe erişimli telsiz cihazları, Tablo-2’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 2: Arama-kurtarma cihazları teknik kriterleri

 

Çalışma Frekansı

Maksimum Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti

Anten Tipi

Kanal Aralığı

Açıklama

 

a

456.9 – 457.1 kHz

10 metrede 7 dBµA/m

Tümleşik

Sürekli dalga modülasyonu yok.

Çığ ve heyelanda arama kurtarma amacıyla kullanılacaktır.

 

b

40.675 MHz

100 mW e.r.p

Dahili

25 kHz

Sadece afet durumunda arama kurtarma amacıyla kullanılacaktır.

c1

169.4-169.475 MHz

 

500 mW e.r.p

Tümleşik

En fazla 50 kHz

Uzaktan ölçüm amacıyla kullanılacaktır.

c2

169.4-169.475 MHz

500 mW e.r.p

Tümleşik

En fazla 50 kHz

Takip ve yer tespit  amacıyla kullanılacaktır.

 

             Genişband veri iletim sistemleri

             MADDE 8 – (1) Fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda ya da mülkiyeti kullanıcıya ait veya kendi kullanımındaki kampus veya açık alanda veri iletimi, bilgi işlem, kayıt, çevirme, dosyalama, depolama, aktarma amacıyla, sadece dahili kullanıma izin verilen genişband veri iletim sistemleri, Tablo-3’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır. Ancak, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen işletmecilerden kısa mesafe erişimli telsiz cihaz ve sistemleri (KET) kullanarak elektronik haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletme hakkına sahip olanlar, Tablo-3’de belirtilen kriterlere uymak kaydıyla, konu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.

Tablo 3: Genişband veri iletim sistemleri teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü

Anten Tipi

Kanal Aralığı

Açıklamalar

a

 

2400-2483.5

MHz

100 mWe.i.r.p

Tümleşik veya Dahili

---

Frekans Atlamalı Spektrum Yayılımı modülasyon tekniği haricindeki geniş band modülasyonlarda maksimum güç yoğunluğu 10 mW e.i.r.p./1 MHz’dir.

b

 

5150-5350

MHz

200 mW (Maksimum ortalama güç)

Tümleşik veya Dahili

---

Hava alanlarının pisti merkez olmak üzere 1 km mesafe dışındaki kapalı alanlarda kullanılabilir.

Dinamik Frekans Seçimi veya Verici Güç Kontrol özellikleri mevcut olmalıdır.  Maksimum ortalama güç yoğunluğu 10 mW/1 MHz’dir. Bu bandda çalışan cihazlarda radar sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması zorunludur.

Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılacaktır.

c

 

5470-5725

MHz

1 W (Maksimum ortalama güç)

Tümleşik veya Dahili

---

Bina içi ve dışı alanlarda kullanılabilir.

Dinamik Frekans Seçimi veya Verici Güç Kontrol özellikleri mevcut olmalıdır. Bu bandda çalışan cihazlarda radar sistemlerini olumsuz etkilememek için gerekli önlemlerin alınması zorunludur. Maksimum ortalama güç yoğunluğu 50 mW/1 MHz değeri ile sınırlı olacaktır.

ç

 

57-66 GHz

25 dBm (Ortalama güç)

Tümleşik veya Dahili

---

Açık alanlarda sabit olarak kullanılmayacaktır. Maksimum ortalama güç yoğunluğu  - 2 dBm/1 MHz’dir.

d

 

57-66 GHz

40 dBm (Ortalama güç)

Tümleşik veya Dahili

---

Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılacaktır. Maksimum ortalama güç yoğunluğu  13 dBm/ MHz’dir.

 

             Demiryolu telsiz güvenlik sistemleri

             MADDE 9 – (1) Demiryollarında kullanılan; demiryolları otomatik araç tanımlama, otomatik tren kontrol, tren koruma sistemlerinde kullanılacak cihazlar, Tablo-4’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 4: Demiryolu telsiz güvenlik sistemleri teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

 Maksimum Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti

Anten Tipi

 

Kanal Aralığı

Açıklama

a

2446-2454 MHz

500 mWe.i.r.p

Tümleşik veya Dahili

---

Demiryolları otomatik araç tanımlama sistemlerinde kullanılacak. Sadece tren var iken verici aktif olacaktır. 2446-2454 MHz bandında 1.5 MHz genişliğinde 5 kanal.

b

27.090 - 27.100 MHz

10 metrede

42 dBmA/m

Dahili

---

Otomatik tren kontrol sistemlerinde kullanılacak.

 

c

516 - 8516 kHz

10 metrede

7 dBmA/m

Dahili

---

Yeni uygulamalarda kullanılmayacak olup, 2011’e kadar mevcut kullanımlar aşamalar halinde kaldırılacaktır. Merkez frekansı 4516 MHz olacaktır.

ç

984 – 7484kHz

10 metrede

9 dBmA/m

 

 

Sadece bir trenin Eurobalise sinyal alındısı için kullanılacaktır. Merkez frekansı 4234 kHz olacaktır.

d

7.3 - 23.0 MHz

10 metrede

-7 dBmA/m

 

 

10 kHz’lik band genişliği için belirlenmiş maksimum alan şiddeti, uzaysal olarak 200 metrelik çevrime ortalaması alınmış şekilde. Sadece tren var iken aktif olacaktır. Merkez frekansı 13.547 MHz olacaktır.

 

             Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri

             MADDE 10 – (1) Otomatik para toplama, park yeri düzenleme ve park yeri ücretlendirme, trafik bilgi aktarımı ve acil uyarı sistemleri, trafik kontrol ve trafik öncelikleri gibi karayolları taşımacılığı ve ulaşımında yol emniyeti, ulaşım verimliliği ve çevresel kalitenin geliştirilmesi amacıyla; araç sistemleri için yol başlangıçlarında, çok şeritli yol bağlantılarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde ulusal bazda, araçtan araca linkler olarak, araca monteli radar sistemlerinde ve benzeri şekilde kullanılan karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri Tablo-5’te gösterilen çıkış gücünü geçmemek kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 5: Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü

Anten Tipi

Kanal Aralığı

Açıklamalar

a

5795 -5805 MHz

2 We.i.r.p veya 8 We.i.r.p

Tümleşik veya Dahili

 

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir.

Yoldan araca sistemler için kullanılacak.

Kanal merkez frekansları; 5797.5 MHz ve 5802.5 MHz için 5 MHz kanal aralığı, 5800 MHz için ise kanal aralığı 10 MHz .

 

1 Mbit/s’lik veri hızında 8 We.i.r.p  ve 500 kbit/s gönderme, 250 kbit/s alma veya düşük hızlarda (31 kbit/s) 2 We.i.r.p ’ye izin verilmektedir.

b

5805 -5815 MHz

2 We.i.r.p veya 8 We.i.r.p

Tümleşik veya Dahili

 

Bu band Sanayi, Bilimsel ve Tıbbi uygulamalar (SBT) için de tahsislidir .

Çok şeritli yolların  birleşimindeki sistemler  için kullanılacak. Kanal merkez frekansları;  5807.5 MHz ve 5812.5 MHz için kanal aralığı 5 MHz, 5810 MHz  için ise kanal aralığı 10 MHz.. 

1 Mbit/s’lik veri hızında 8 Weve 500 kbit/s gönderme, 250 kbit/s alma veya 31 kbit/s’lık düşük hızlarda 2 We’a izin verilmektedir.

c

 

 

76 -77 GHz

55 dBm (maksimum güç)

-23.5 dBm (sadece puls radar, ortalama güç)

-50 dBm (ortalama güç)

 

Dahili

--

Araç ve alt yapı radar sistemleri.

 

 

ç

21.65-26.65  GHz

-43.3 dBm/1 MHze.i.r.p

Maksimum 0 dBm/50 MHz. e.i.r.p

Dahili

--

22 GHz’in altında 61.3 dBm/MHze.i.r.p

d

 

77-81 GHz

-3 dBm/MHze.i.r.p

Dahili

--

--

 

             RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları

             MADDE 11 – (1) Kaybolması, çalınması veya belirli bir bölgeden geçişin önlemesi amacıyla, önceden etiketlenmiş nesneleri tespit etmeye yarayan RF algılayıcı (dedektör) ve ikaz cihazları, Tablo-6’da belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 6: RF Algılayıcı (Dedektör) ve ikaz cihazları teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü

Anten

Tipi

Kanal Aralığı

Açıklamalar

a

2400-2483.5 MHz

25 mW e.r.i.p

Tümleşik veya Dahili

--

--

b

9200-9500 MHz

25 mW e.r.i.p

Tümleşik veya Dahili

---

--

c

9500-9975 MHz

25 mW e.r.i.p

Tümleşik veya Dahili

--

--

ç

13.4-14.0 GHz

25 mW e.i.r.p

Tümleşik veya Dahili

--

--

d

24.05-24.25 GHz

100 mW e.i.r.p

Tümleşik veya Dahili

--

--

e

4.5 – 7 GHz

-41.3dBm/MHz e.i.r.p.

 

 

Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır

f

8.5 – 10.6 GHz

-41.3dBm/MHz e.i.r.p.

 

 

Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır

g

24.05 – 27.00 GHz

-41.3dBm/MHz e.i.r.p.

 

 

Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır

ğ

57-64 GHz

-41.3dBm/MHz e.i.r.p.

 

 

Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır

h

75-85 GHz

-41.3dBm/MHz e.i.r.p.

 

 

Tank/Depo seviyesi belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır

 

             Alarm sistemleri

             MADDE 12 – (1) Güvenlik amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış genel alarm sistemleri ile hareket yeteneği sınırlı insanlara tehlike durumunda sinyal göndererek yardım almasına yarayan telefon hattına bağlantılı lokal bir birim ve bunun aracılığıyla otomatik çevirme sağlayan Kişisel Alarm Sistemleri, Tablo-7’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 7: Alarm Sistemleri Teknik Kriterleri

 

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü

Anten Tipi

Kanal Aralığı

Açıklamalar

a

868.6-868.7 MHz

10 mW e.r.p

Tümleşik veya Dahili

25 kHz 

Tüm frekans bandı bir kanal olarak yüksek hızdaki veri iletiminde de kullanılabilir.

b

869.25-869.30 MHz

10 mW e.r.p

Tümleşik veya Dahili

25 kHz

 

c

869.65-869.70 MHz

25 mW e.r.p

Tümleşik veya Dahili

25 kHz

 

ç

869.20-869.25 MHz

10 mW e.r.p

Tümleşik veya Dahili

25 kHz

Kişisel alarm sistemlerinde kullanılacak.

d

869.3-869.4 MHz

10 mW e.r.p

Tümleşik veya Dahili

25 kHz

 

e

169.4750-169.4875 MHz

10 mW e.r.p

Tümleşik veya Dahili

12.5 kHz

Kişisel alarm sistemlerinde herkese açık olmayacak şekilde kullanılacak.

f

169.5875-169.6000 MHz

10 mW e.r.p

Tümleşik veya Dahili

12.5 kHz

Kişisel alarm sistemlerinde herkese açık olmayacak şekilde kullanılacak.

 

             Model araç uzaktan kumanda cihazları

             MADDE 13 – (1) Model araçların uzaktan kontrolünde kullanılacak model araç uzaktan kumanda cihazları, Tablo-8’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 8: Model araç uzaktan kumanda cihazları teknik kriterleri

 

Kanal Frekansı/Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü

Anten Tipi

Kanal Aralığı

Açıklama

a

26.995 MHz,

27.045 MHz,

27.095 MHz,

27.145 MHz,

 27.195 MHz

100 mW e.r.p

 Dahili

10 kHz

Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.

b

34.995-35.225 MHz

100 mW e.r.p

 Dahili

10 kHz

Sadece model uçak ve helikopterler için izin verilebilir.

Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.

c

40.665 MHz,

40.675 MHz,

40.685 MHz,

40.695  MHz

100 mW e.r.p

Dahili

10 kHz

Bu cihazlar ile ses, devamlı veri ve kontrol sinyali gönderilemez.

 

             Endüktif sistemler

             MADDE 14 – (1) Bina içinde veya dışında ve dar bir alanda kullanılan, araç güvenlik sistemi, hayvan tanımlama, hırsız alarm sistemleri, çevre atık kontrolü, kablo dedektörü, kimlik tanımlama, kablosuz ses linkleri, giriş kontrolü, süreç kontrolü, sensörler, güvenlik sistemleri, otomatik madde tanımlama, kablosuz kontrol sistemleri, otomatik oto yol ücret toplama ve benzeri uygulamaları kapsayan endüktif sistemler, Tablo-9’da ve bu Yönetmelikteki diğer tablolarda belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 9: Endüktif sistemler teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Manyetik Alan Şiddeti

Anten Tipi

Kanal Aralığı

Açıklama

a

9-90 kHz

10 metrede 72 dBµA/m

 

(30 kHz ‘de 3 dB/octave)

Tümleşik veya Dahili

---

Çerçeve (Loop) anten  kullanılması durumunda 0. 05 m2 ve 0.l6 m2 arasındaki alanda alan şiddeti 10xlog (alan/0.16 m2 ) olacak şekilde azalır. Anten alanı 0.05 m2 den küçük ise, alan şiddeti 10 dB azalır.

 

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

Çıkış gücü seviyesi 30 kHz’te 3dB/oct düşer.

b

90 -119 kHz

10 metrede 42 dBµA/m

 

Tümleşik veya Dahili

---

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

 

c

119-135kHz

10 metrede 66 dBµA/m

(119 kHz’ de 3 dB/octave)

Tümleşik veya Dahili

---

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

Çıkış gücü seviyesi 119 kHz’te 3dB/oct düşer.

 

ç

135-140 kHz

10 metrede 42 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

d

140-148.5 kHz

10 metrede 37.7 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

e

6765-6795 kHz

10 metrede 42 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

 

f

7400-8800 kHz

10 metrede 9 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

--

g

13.553-13.567 MHz

10 metrede 42 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

 

h1

13.553-13.567 MHz

10 metrede 60 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

Sadece RFID-radyo frekanslı tanımlama sistemleri ve elektronik takip sistemlerinde kullanılacaktır.

h2

26.957-27.283 MHz

10 metrede 42 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

---

ı

10.2-11 MHz

10 metrede 9 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

--

i

3155-3400 kHz

10 metrede 13.5 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

j1

148.5 kHz-5 MHz

10 metrede -15 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

İzin verilen maksimum alan şiddeti , 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir.  Eğer band genişliği 10 kHz’den fazla ise, maksimum izin verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m olacak ancak, 10 kHz band genişliğindeki (10 metrede) -15 dBµA/m alan şiddeti korunacaktır.

j2

5-30 MHz

10 metrede -20 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

İzin verilen maksimum alan şiddeti , 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir.  Eğer band genişliği 10 kHz’den fazla ise, maksimum izin verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m olacak ancak, 10 kHz band genişliğindeki (10 metrede) -20 dBµA/m alan şiddeti korunacaktır.

j3

400-600 kHz

10 metrede -8 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

Harici anten olarak sadece çerçeve (Loop) bobin anten kullanılabilir.

Sadece RFID-radyo frekanslı tanımlama sistemleri tarafından kullanılacaktır.

İzin verilen maksimum alan şiddeti , 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir.  Eğer band genişliği 10 kHz’den fazla ise, maksimum izin verilen toplam alan şiddeti (10 metrede) -5 dBµA/m olacak ancak, 10 kHz band genişliğindeki (10 metrede) -8 dBµA/m alan şiddeti korunacaktır.

 

Bu sistemler minimum 30 kHz band genişliğinde çalıştırılmalıdır.

 

             Kablosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yardımcı cihazlar

             MADDE 15 – (1) Kablosuz mikrofonlar, vücutta takılı olarak veya elde tutularak yakın ve özel kullanıma göre tasarlanmış vericiler ile alıcılardan oluşan sistemler ve işitmeye yardımcı cihazlar, Tablo-10’da belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 10: Kablosuz mikrofon sistemleri ve işitmeye yardımcı cihazlar teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Maksimum Çıkış Gücü

Anten Tipi

Kanal Aralığı

 

Açıklama

a

 

29.7-47.0 MHz

10 mWe.r.p

Tümleşik veya Dahili

50 kHz

Ayarlanabilir aralık temellidir.

 

30.3-30.5 MHz, 32.15-32.45 MHz ve 41.015-47.00 MHz bandları harmonize askeri bandlardır.

b

173.965-174.015MHz

2 mWe.r.p

Tümleşik veya Dahili

50 kHz

İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.

c

863-865 MHz

10 mWe.r.p

Tümleşik veya Dahili

---

--

ç

174-216 MHz

50 mWe.r.p

Tümleşik veya Dahili

---

Ayarlanabilir aralık temellidir.

Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW

d

470-862 MHz

50 mWe.r.p

Tümleşik veya Dahili

---

Ayarlanabilir aralık temellidir.

Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW

e

l785-l795 MHz

20 mWe.i.r.p  veya

 50 mWe.i.r.p

Tümleşik veya Dahili

---

Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW

f

l795-l800 MHz

20 mWe.i.r.p  veya

 50 mWe.i.r.p

Tümleşik veya Dahili

---

Vücuda takılı ve elde kullanılan kablosuz mikrofonların çıkış gücü maksimum 50 mW

g1

169.400-169.4750 MHz

10 mW

Tümleşik veya Dahili

En fazla 50 kHz

İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.

g2

169.4875-169.5875 MHz

10 mW

Tümleşik veya Dahili

En fazla 50 kHz

İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.

h

169.4-174.0 MHz

10 mW

Tümleşik veya Dahili

En fazla 50 kHz

İşitmeye yardımcı cihazlarda kullanılacaktır.

Ayarlanabilir aralık temellidir. Bu banddaki diğer kullanımlardan meydana gelecek enterferansa dikkat edilmelidir.

 

             Alçak güçlü aktif tıbbi gereçler

             MADDE 16 – (1) Etkin olarak canlıların vücuduna yerleştirilen tıbbi cihazlardan oluşan alçak güçlü cihazlar, Tablo-11’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 11: Alçak güçlü aktif  tıbbi gereçler teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

Maksimum  Çıkış Gücü veya Manyetik Alan Şiddeti

Anten tipi

Kanal Aralığı

Açıklama

a

402-405 MHz

25 µW e.r.p

Tümleşik veya Dahili

25 kHz

Band genişliğini 300 kHz'e kadar genişletebilmek için yan kanallar birleştirilebilir.

Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi gereçleri içindir.

a1

401-402 MHz

25 µW e.r.p

Tümleşik veya Dahili

25 kHz

Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi gereçlerden a’da kapsanmayanlar içindir.

Band genişliğini 100 kHz'e kadar genişletebilmek için 25  kHz’lik yan kanallar birleştirilebilir.

 

a2

405-406 MHz

25 µW e.r.p

Tümleşik veya Dahili

25 kHz

Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi gereçlerden a’da kapsanmayanlar içindir.

Band genişliğini 100 kHz'e kadar genişletebilmek için 25 kHz’lik yan kanallar birleştirilebilir.

 

b

9-315  kHz

10 metrede 30 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

Çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi gereçlerin telemetri amaçlı kullanılması halinde endüktif çevrim (loop) tekniği kullanılır.

 

c

315-600 kHz

10 metrede -5 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

Hayvanların vücuduna takılabilen tıbbi cihazlarda kullanılır.

 

ç

30-37.5 kHz

1 mW e.r.p

Tümleşik veya Dahili

---

Kan basıncı ölçme amaçlı olarak çok düşük güçlü, vücuda yerleştirilebilir tıbbi gereçlerde kullanılır.

 

d

12.5-20 MHz

10 metrede  -7 dBµA/m

Tümleşik veya Dahili

---

Çok düşük güçlü, hayvanların vücuduna takılabilen aktif tıbbi gereçler sadece kapalı alanlarda kullanılacaktır.

Maksimum alan şiddeti 10 kHz band genişliği için belirtilmiştir.

Çok düşük güçlü, hayvanların vücuduna takılabilen aktif tıbbi gereçlerin iletim maskı; 300 kHz band genişliğinde 3 dB,

800 kHz band genişliğinde 10 dB,

2 MHz band genişliğinde 20 dB olarak tanımlanmaktadır.

 

 

             Kablosuz ses sistemleri

             MADDE 17 – (1) Radyo, kaset, CD çalar, mobil telefon, radyo-TV ve benzeri verici ve alıcı cihazlardan oluşan kablosuz ses sistemleri, Tablo-12’de belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 12: Kablosuz ses sistemleri teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

 

Maksimum Çıkış Gücü

 

Anten tipi

Kanal Aralığı

Açıklama

 

a

 

863-865 MHz

 

10 mW e.r.p

Tümleşik

----

 

b

864.8-865 MHz

10 mW e.r.p

Tümleşik

50 kHz

Bebek veya kapı diyafonu gibi dar band analog ses sistemleri sadece bu bandda kullanılacaktır.

c

 

1795-1800 MHz

 

20 mW e.i.r.p

Tümleşik

--

--

ç

87.5-108 MHz

50 nW e.r.p

Tümleşik

200 kHz

--

 

             Radyo frekanslı tanımlama sistemleri

             MADDE 18 – (1) Fabrika, depo, antrepo ve büyük alışveriş merkezleri gibi kapalı lokal alanlarda, mülkiyeti kullanıcıya ait ya da kendi kullanımındaki kampus veya açık alanda frekans sinyalleri yoluyla, veri iletimi, dosyalama, depolama, yer belirleme, depo arşivleme, yakınlık sensörü, el cihazlarından data transferi, kablosuz etiket ve benzeri işlemleri yapan ve sadece dahili kullanıma izin verilen sistemler, Tablo-13’te veya bu Yönetmelikteki diğer tablolarda belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 13: Radyo frekanslı tanımlama sistemleri teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

 

Maksimum Çıkış Gücü

 

Anten tipi

Kanal Aralığı

Açıklama

 

a

 

2446-2454 MHz

 

500 mW e.i.r.p  veya

4 W e.i.r.p

Tümleşik veya Dahili

--

500 mW e.i.r.p   çıkış gücünün üzerindeki güçlerdeki cihazlar sadece bina içlerinde kullanılacaktır ve bu durumda görev çevrimi herhangi bir 200ms için  <%15 olmalıdır (30 ms açık, 170ms kapalı).

Çıkış gücünün 500 mW e.i.r.p ‘i üzerinde olması durumunda bina dışından itibaren 10 uncu metrede alan şiddeti; bina dışına kurulu ve 500 mW e.i.r.p  çıkış gücündeki cihazın eşdeğer alan şiddetini geçmeyecektir.

Çıkış gücünün 500 mW e.i.r.p ‘i üzerinde olması durumunda, Frekans Atlamalı Spektrum Yayılım tekniği kullanılacaktır.

Cihazlar, otomatik güç kontrol özelliğine sahip olmalıdır.

b1

 

 

 

865.0-865.6 MHz

 

100 mW e.r.p

Tümleşik veya Dahili

200 kHz

 

Merkez frekansı 864.9 MHz olmak üzere 1-3 üncü kanallar kullanılacaktır.

Frekans atlama veya diğer spektrum yayılım teknikleri kullanılmayacaktır.

 

 

b2

 

 

865.6-867.6 MHz

2 W e.r.p

Tümleşik veya Dahili

200 kHz

Merkez frekansı 864.9 MHz olmak üzere 4-13 üncü kanallar kullanılacaktır.

Frekans atlama veya diğer spektrum yayılım teknikleri kullanılmayacaktır.

Sadece bina içi ve benzeri kapalı alanlarda kullanılacaktır.

Cihazlar, otomatik güç kontrol özelliğine sahip olmalıdır.

 

b3

 

 

867.6-868.0 MHz

 

500 mW e.r.p

Tümleşik veya Dahili

200 kHz

 

Frekans atlama veya diğer spektrum yayılım teknikleri kullanılmayacaktır.

 

Merkez frekansı 864.9 MHz olmak üzere 14-15 inci kanallar kullanılacaktır.

 

             Özel mobil telsiz 446 (PMR 446)

             MADDE 19 – (1) Ses ve veri haberleşmesine açık, çok sayıda kullanıcının frekans bandını ortak kullanımına yönelik kısa mesafe erişimli telsiz haberleşmesinde kullanılan cihazlar, Tablo-14’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

 

Tablo 14: Özel mobil telsiz 446 teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

 

Maksimum Çıkış Gücü

 

Anten tipi

Kanal Aralığı

Açıklama

 

a

 

446.000-446.100 MHz

 

500 mW e.r.p

Tümleşik

12.5 kHz

--

 

b

446.100-446.200 MHz

 

500 mW e.r.p

Tümleşik

6.25/12.5 kHz

Sadece sayısal kullanım.

 

 

             DECT (Sayısal kablosuz telefon sistemleri)

             MADDE 20 – (1) Lokal alanda telefon hatlarına bağlı kısa mesafe erişimli telsiz haberleşmesinde kullanılan DECT cihazları, Tablo - 15’te belirtilen teknik kriterlere uygun olmak kaydıyla kullanılır.

Tablo 15: Sayısal kablosuz telefon sistemleri teknik kriterleri

 

Frekans Bandı

 

Çıkış Gücü

(e.r.p)

 

Anten tipi

Kanal Aralığı

Açıklama

 

a

 

1880-1900 MHz

 

250 mW

Tümleşik veya Dahili

1728 kHz

 

---

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yaptırımlar

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki cihaz ve sistemlerin kullanıcıları, Kurum tarafından tahsis ve tescil edilmiş frekanslarda çalışan, öncelikle hava ve deniz seyrüsefer sistemleri olmak üzere diğer telsiz sistemleri ile radyo ve televizyon alıcıları üzerinde zararlı elektromanyetik girişim yaratmayacaklardır. Zararlı elektromanyetik girişim olduğunun tespiti veya bildirilmesi halinde, faaliyetleri durdurulur ve gerekli tedbirlerin aldırılması sağlanır.

             (2) Bu Yönetmelikte anılan telsiz cihaz veya sistemlerinin kurulması ve kullanılmasında, bu Yönetmelikte belirtilen kurma ve kullanma esaslarının ihlal edildiğinin tespiti halinde, söz konusu sistem veya cihazın kullanılmaması kaydıyla gerekli düzeltmeler için en fazla otuz (30) gün süre verilir. Süre sonunda Kurumca kabul edilebilir bir gerekçe belirtmeden söz konusu ihlali kaldırmayanların ihlale neden olan cihaz ve sistemleri mühürlenir.

             (3) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak telsiz cihaz ve sistemi satan, kuran veya bu telsiz cihaz ve sistemlerin türlerine göre bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterler dışında değişiklik yapanlar hakkında Kurum tarafından Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca şikâyette bulunulur.

             (4) Bu Yönetmelikte anılan tüm cihaz ve sistemlerin; Kurum tarafından 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan teknik koşullar ile güvenlik koşullarına uygun olarak piyasaya arz edilir. Aksi halde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler yapılır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 22 – (1) 16/3/2007 tarihli ve 26464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Atıflar

             MADDE 23 – (1) Diğer mevzuattan 16/3/2007 tarihli ve 26464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Yönetmeliğine yapılan bütün atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

             Uygulama

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kurum tarafından frekans tahsisi yapılmış ve ruhsata bağlanmış telsiz cihaz ve sistemlerinden bu Yönetmelik kapsamında olanların ruhsatnameleri iptal edilmiş sayılır. Söz konusu telsiz cihaz ve sistemleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren Kanunun 36 ncı maddesi birinci fıkrası (b) bendi ile 37 nci maddesi üçüncü fıkrası kapsamında ruhsatname, kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kullanılmaya devam edilir.

             (2) Bu Yönetmelik kapsamına giren telsiz cihaz ve sistemlerini kullananlar, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mevcut cihaz ve sistemlerin frekanslarını, güçlerini ve diğer teknik özelliklerini, kullanım yeri ve diğer kısıtlamaları da dikkate alarak bu Yönetmelikte belirtilen değerlere getirmekle yükümlüdür.

             Yürürlük

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.