20 Mart 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27527

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı : 2000/11 (Siyasî Parti Malî Denetimi)

Karar Sayısı : 2010/17

Karar Günü : 10.3.2010

I- MALİ DENETİMİN KONUSU

Büyük Birlik Partisi’nin 1999 yılı kesinhesabının incelenmesidir.

II- İLK İNCELEME

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca, Mustafa BUMİN, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Fulya KANTARCIOĞLU, Ertuğrul ERSOY, Tülay TUĞCU, Ahmet AKYALÇIN, Enis TUNGA ve Mehmet ERTEN’in katılımıyla 17.9.2002 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;

Büyük Birlik Partisi’nin 1999 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;

“Dosyadaki eksiklik giderildiğinden işin esasının incelenmesine oybirliğiyle” karar verilmiştir.

III- ESASIN İNCELENMESİ

Parti’nin Anayasa Mahkemesi’ne verdiği 1999 yılı kesinhesap çizelgeleri ile dayanağını oluşturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını içeren esas inceleme raporu, Anayasa ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Denetimin maddi öğelerini oluşturan defter ve belgelerde Büyük Birlik Partisi’nin Genel Merkezi ile il örgütlerinin 1999 yılı gelirlerinin 574.819.994.362.- lira, giderlerinin 544.088.576.207.- lira, 2000 yılına devreden nakit mevcudunun 30.731.418.155.-lira olduğu, gelir toplamı ile gider ve nakit devir rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu görülmüştür.

A- Gelirlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Gelirleri

Parti Genel Merkezi gelirleri 426.607.390.695.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 411.226.032.000.- lirası hazine yardımı ve 15.381.358.695.- lirası 1998 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Gelirleri

Parti’nin il örgütleri gelirleri 148.212.603.667.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 96.647.126.674.- lirası bağış gelirleri, 37.349.163.775.- lirası aidat gelirleri, 1.557.500.000.- lirası rozet, bayrak, yayın, defter, makbuz vb. satış gelirleri, 1.271.890.000.- lirası eğlence ve konser gelirleri, 10.000.000.- lirası malvarlığı gelirleri, 8.770.000.000.- lirası alınan yardımlar ve 2.606.923.218.- lirası 1998 yılından devreden nakit mevcudundan oluşmaktadır.

İl örgütlerinin kesinhesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede, gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

B- Giderlerin İncelenmesi

1- Genel Merkez Giderleri

Parti Genel Merkezi giderleri 398.703.785.938.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 340.531.200.- lirası personel giderleri, 7.970.416.750.- lirası seyahat giderleri, 198.726.296.200.- lirası bayrak, flama, rozet vb. giderleri, 8.850.590.000.- lirası yayın giderleri, 9.798.804.250.- lirası seçim giderleri, 3.088.600.000.- lirası diğer giderler, 865.216.901.- lirası demirbaş eşya giderleri, 161.563.330.637.- lirası büro genel giderleri ve 7.500.000.000 lirası teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Parti Genel Merkezi’nin 2000 yılına devreden nakit mevcudu 27.903.604.757.- liradır.

Genel Merkezin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştır.

2- İl Örgütleri Giderleri

Parti il örgütlerinin giderleri 145.384.790.269.- lira olarak gösterilmiştir.

Bunun 5.263.000.000.- lirası personel giderleri, 1.813.835.750.- lirası seyahat giderleri, 1.534.025.000.- lirası bayrak, flama, rozet vb. giderleri, 3.812.867.125.- lirası yayın giderleri, 1.651.275.000.- lirası eğlence ve konser giderleri, 16.646.474.837.- lirası seçim giderleri, 1.387.440.000.- lirası demirbaş eşya giderleri, 97.954.499.892.- lirası büro genel giderleri, 14.051.372.665.- diğer giderler ve 1.270.000.000.- lirası teşkilatlara yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

Parti il örgütlerinin 2000 yılına devreden nakit mevcudu 2.827.813.398.- liradır.

İl örgütleri kesinhesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

C- Parti Mallarının İncelenmesi

Büyük Birlik Partisi’nin 1999 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede,

Parti’nin 1999 yılında 2820 sayılı Yasa’nın 74. maddesi uyarınca değeri yüz milyon lirayı aşan 852.063.901.- lira değerinde demirbaş eşya niteliğinde taşınır mal ediniminin olduğu, taşınmaz mal ediniminin olmadığı anlaşılmıştır.

Parti tarafından 1999 yılında edinilen, değerleri toplamı 852.063.901.- lira olan taşınır malların 675.563.901.- lirası Genel Merkez, 176.500.000.- lirası ise il örgütleri tarafından edinilmiştir. Bu mallar, demirbaş eşya niteliğinde (Jeneratör, hoparlör vb.) olup, tamamı satınalma suretiyle edinilmiştir.

Büyük Birlik Partisi’nin 1999 yılı kesinhesabının ve eklerinin incelenmesinde, Parti’nin 1999 yılında edindiği değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır malların 2820 sayılı Yasa’ya uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıştır.

IV- SONUÇ

Büyük Birlik Partisi’nin 1999 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda; Parti’nin 1999 yılı kesinhesabında gösterilen 574.819.994.362.- lira (574.819,99 YTL.) gelir ve 544.088.576.207.- lira (544.088,57 YTL.) gideri ile 30.731.418.155.- lira (30.731,41 YTL.) nakit devrinin eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’na uygun olduğuna, 10.3.2010 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

Başkan

Haşim KILIÇ

Başkanvekili

Osman Alifeyyaz PAKSÜT

Üye

Fulya KANTARCIOĞLU

 

 

 

Üye

Ahmet AKYALÇIN

Üye

Mehmet ERTEN

Üye

A.Necmi ÖZLER

 

 

 

Üye

Fettah OTO

Üye

Serdar ÖZGÜLDÜR

Üye

Şevket APALAK

 

 

 

Üye

Serruh KALELİ

Üye

Zehra Ayla PERKTAŞ