11 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27518

KANUN

AVUSTURYA CUMHURİYETİ, BULGARİSTAN CUMHURİYETİ, MACARİSTAN

CUMHURİYETİ, ROMANYA VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDA

NABUCCO PROJESİ HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 5956                                                                                                      Kabul Tarihi: 4/3/2010

             MADDE 1 – (1) 13 Temmuz 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/3/2010