9 Mart 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27516

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SIRBİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA

SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 5954                                                                                                      Kabul Tarihi: 2/3/2010

             MADDE 1 – (1) 1 Haziran 2009 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8/3/2010