26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE BAĞIMSIZ

DENETİM YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 12/7/2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “2) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen şekilde yetki iptali hariç olmak üzere; bankalarda, sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinde veya Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketlerde bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş kuruluşlarda ortak veya yetki iptaline neden olan denetim faaliyetinde denetçi sıfatı ile yer almadığına (Ek: 2),”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkradan sonra gelmek üzere altıncı fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut altıncı fıkra ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “(6) Kesintisiz olarak beş hesap dönemi itibarıyla şirketlerde bağımsız denetim faaliyetinde bulunulmaması durumunda yapılan değerlendirme neticesinde kuruluşların şirketlerde bağımsız denetim yapma yetkisi sürekli olarak Müsteşarlıkça kaldırılabilir.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik 2009 yılı hesap dönemi bağımsız denetim faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/7/2008

26934

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2009

27156