26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2010/136

             Ekli "Tuz İthalatında Geçici Korunma Önleminin Yürürlükten Kaldırılmasına ve Alınan Teminatın İadesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 8/2/2010 tarihli ve 5369 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

          H. YAZICI                            B. ARINÇ                         A. BABACAN                              S. A. KAVAF

Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                   Devlet Bakanı V.

          H. YAZICI                           M. DEMİR                          C. YILMAZ                                   F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                  Devlet Bakanı V.                           Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                          S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                       B. ATALAY                           E. BAĞIŞ                                    M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                           Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                        N. ÇUBUKÇU                               V. EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı          Sağlık Bakanı V.                        Ulaştırma Bakanı V.

        M. M. EKER                         Ö. DİNÇER                          Ö. DİNÇER                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı V.     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

TUZ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA VE ALINAN TEMİNATIN

İADESİNE İLİŞKİN KARAR

             Teminat iadesi

             MADDE 1 – (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15287 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tuz İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar uyarınca, gümrük idarelerince geçici korunma önlemi olarak teminata bağlanan tutar, gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 2 – (l) Tuz ithalatında geçici korunma önlemi uygulanmasına ilişkin 14/7/2009 tarihli ve 2009/15287 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.