26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE

SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ: VIII, NO: 65)

             MADDE 1 – 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII,  No: 34 Sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Borsa üye temsilcileri, bu Tebliğ’in uygulanması kapsamında müşteri temsilcisi tanımına dahil değildir.”

             MADDE 2 – Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Sınava girecek kişilerin başvuruları üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sınava girmesi uygun bulunanlar, sınav tarihinden en az 15 gün önce Kurul veya Kurul tarafından sınavı yapmak üzere görevlendirilmiş kuruma ait internet sitesinde duyurulur.”

             MADDE 3 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Sınav sonuçlarına ve sınav sorularına itiraz, sonuçların ve soruların internet sayfasında ilanını izleyen 7 iş günü içinde yazılı olarak Kurula veya Kurulca gerekli görüldüğü hallerde Kurulun belirleyeceği kuruma yapılır. Bu itirazlar, Kurul tarafından belirlenecek en az üç kişiden oluşan bir İtiraz Komisyonu tarafından 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir”

             MADDE 4 – Aynı Tebliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Kurul lisanslama sınavlarını yapma ve/veya yaptırma, lisans belgesi verme, eğitim programlarını düzenleme ve/veya düzenlettirme ve sicil tutma işlemlerinin, bir başka tüzel kişilik aracılığıyla yapılmasına karar verebilir. Bu durumda, bu Tebliğde belirtilen Kurulun yükümlülükleri, görevlendirilen tüzel kişilik tarafından; Kurula karşı olan yükümlülükler ise, aynen bu tüzel kişiliğe karşı yerine getirilir. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan tüm yaptırımlar aynen yürürlükte kalır.”

             MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.