26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI,

TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/2)

             MADDE 1 – Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 24/2/2010 tarihli ve 2010/2 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE 2 – Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 11/5/2006 tarihli ve 2006/7 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Karar”ı ile anılan Karara istinaden 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in 31 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

             “(2) Bu Tebliğ’in 12 nci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek destek ödemelerine ilişkin olarak DFİF Gider Hesabında bulundurulması gereken aylık bakiye tutar Müsteşarlık tarafından Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Hazine Müsteşarlığı bu bildirime istinaden DFİF Gider Hesabında bakiye bulundurur ve 12 nci madde kapsamındaki ödemeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Hazine Müsteşarlığından provizyon alınmadan söz konusu bakiye tutardan gerçekleştirilir.”

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.