26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI,

TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/1)

             MADDE 1 – Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 24/2/2010 tarihli ve 2010/1 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE 2 – Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 11/5/2006 tarihli ve 2006/7 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Karar”ı ile anılan Karara istinaden 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 4 – (1) TURQUALITY® Komitesi: Müsteşarın başkanlığında Müsteşarlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birlikleri temsilcilerinden oluşur.” 

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.