26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

TEBLİĞ

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ)

(SERİ NO: 4)

             MADDE 1 – 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 1)’nin 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen EK-2’de yer alan Tablo aşağıdaki Tablo ile değiştirilmiştir.

 

No

Faydalanan Ülke

Şartların Karşılandığı Tarih

1

Nikaragua

18/8/2008

2

Belize

27/8/2008

3

Peru

1/9/2008

4

St. Lucia

13/10/2008

5

Bahreyn

4/12/2008

6

Kosta Rika

6/3/2009

7

Kamboçya

6/5/2009

8

Irak

19/01/2010

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.