26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

YÖNETMELİK

Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esaslar ile sertifikaya yönelik eğitim programlarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gediz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Gediz Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Merkez (GESEM): Gediz Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             c) Rektör: Gediz Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Senato: Gediz Üniversitesi Senatosunu,

             d) Üniversite: Gediz Üniversitesini,

             e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda veya bunların dışında sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler aracılığıyla Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, toplumun bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak ve toplumsal kalkınmaya destek olmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

             a) Toplumun bireysel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan eğitim programlarını planlamak, konuya özel paket programlar hazırlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları ve bunlarla ilgili sertifika düzenlemek, bu tip etkinliklerin altyapı çalışmalarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,

             b) Kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitimlerine yönelik kurs, seminer, sertifika programları gibi etkinlikler düzenlemek,

             c) Gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak,

             ç) Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları için üniversite dışındaki ulusal veya uluslararası kurumlardan destek sağlayarak proje ve teklifler hazırlamak,

             d) Faaliyet alanlarıyla ilgili konularda yayınlar hazırlamak,

             e) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı süre ile görevlendirilebilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

             (2) Rektör, Müdürün önerisi ile gerektiğinde Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Rektör, Müdür ve müdür yardımcılarının görevi başında bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu üyelerinden birisini vekil olarak görevlendirir. Göreve vekalet aralıksız altı ayı aştığı takdirde Rektör yeni bir Müdür görevlendirir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

             c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

             ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin her bir fakülte, yüksekokul ve enstitüsü tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer temsilciden oluşur.

             (2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

             (3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

             b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programını hazırlamak,

             c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

             ç) Merkezin çalışmaları için gerekli çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak,

             d) Eğitim programları sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek,

             e) Merkezin bir sonraki döneme ait programlarını düzenleyerek Rektörün onayına sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük     

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme   

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.