26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

YÖNETMELİK

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME

SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 6/8/2009 tarihli ve 27311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan;

             a) Bayındırlık ve İskân Müdürü, Bayındırlık ve İskân Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü,

             b) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Tekniker

             unvanlı personeli kapsar.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya  (e) bendi eklenmiştir.

             “c) Hizmet bölgeleri: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Teknik Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosu ile EK-4 Yönetici Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosunda gösterilen illerin gruplarını,

             ç) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, bu Yönetmelik ile belirlenen hizmet bölgelerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasını,”

             “e) Yönetici personel: Bayındırlık ve İskân Müdürü, Bayındırlık ve İskân Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürünü,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 6 – (1) Türkiye’nin sosyal, kültürel, coğrafi, ekonomik ve ulaşım şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınarak, iller bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)  bendinde belirtilen unvanlar için üç hizmet bölgesine ve (b) bendinde belirtilen unvanlar için altı hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Teknik Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosu ve Ek-4 Yönetici Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosunda gösterilmiştir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, üçüncü, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

             a) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen unvanlar için,

 

Hizmet bölgesi

Zorunlu çalışma süresi (yıl)

1

5

2

4

3

3

             b) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen unvanlar için,

Hizmet  Bölgesi

Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

1

7

2

6

3

5

4

4

5

3

6

2

             ”

             “(3) 10, 12 ve 21 inci maddelerde belirtilen istisnalar dışında, görev yapılan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılamaz.”

             “(5) Üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine atanmada bölge sıra takibi uygulanmaz. Diğer atama şartlarını haiz olmak kaydıyla, aynı hizmet bölgesinde görevli olup aynı unvanda bulunan personelin karşılıklı yer değiştirme talepleri, hizmet süresi şartı aranmaksızın ve atama dönemi beklenmeksizin yerine getirilebilir.”

             “(7) Bulunduğu hizmet bölgesinde adaylık süresi kadar hizmeti bulunan personel bulunduğu hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine nakil talebinde bulunabilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, (b) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “2) Personelin; eşi ve çocukları haricindeki bakmakla yükümlü olduğu diğer kimselerden birinin bakıma muhtaç olduğunun ve memurun bulunduğu yerde tedavisinin mümkün olmadığının Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi,”

             “1) Eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığına dair görev yeri belgesinin ibrazı gerekir.”

             “2) Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur statüsünde çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri, ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.”

             “3) Bu Yönetmeliğe tabi personelin farklı kurumda çalışan eşinin yer değiştirmeye tabi olmaması halinde, yer değiştirmeye tabi olmayan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır.”

             “(2) Birinci fıkrada belirtilen özürleri nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurların, özür durumunun devam ettiğini gösteren belgeleri her yılın Ocak ayında çalıştığı birime vermeleri zorunludur.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/A ve 19/B maddeleri eklenmiştir.

             “Yer ve görev değişikliği

             MADDE 19/A – (1) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan personelden görevli bulunduğu bölgede yılın ilk günü itibarı ile zorunlu hizmet süresini dolduranlar, ocak ve şubat ayları içerisinde yer değişikliği talebinde bulunabilir.

             (2) Yönetici personelin bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 Yönetici Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosunda belirtilen bölgelerdeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamaları esastır. Zorunlu hizmet süresini tamamlayan personelin yeni görev yerleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Personel Değerlendirme Formunda belirtilen şekilde puanlama yapılarak tespit edilir.

             (3) Üçüncü hizmet bölgesine atanan yönetici personel, görevleri süresince bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hükümlerden yararlanamaz.

             Yer değiştirme kurulu

             MADDE 19/B – (1) Yönetici personelin taleplerine bağlı olarak veya re’sen yapılacak olan yer değiştirme işlemlerine esas olacak değerlendirmelerde bulunmak üzere; bir Müsteşar Yardımcısı, Bakanlığın ana hizmet birimlerinin en üst amirleri, I. Hukuk Müşaviri ile Personel Dairesi Başkanı olmak üzere Müsteşarın başkanlığında yer değiştirme kurulu teşkil edilir. Kurul, Başkanın uygun gördüğü zamanda ve en az yılda bir defa toplanır. Kurulun kararları oy çokluğu ile alınır ve gerekçeli bir tutanak ile tespit edilir. Çekimser oy kullanılamaz. Karşı oy kullanan üye, gerekçesini yazılı olarak belirtir.

             (2) Yer değiştirme kurulu; değerlendirme puanı, ehliyet ve liyakat, hizmetin gerekleri ve kamu yararı ilkelerini gözeterek ve ilgili talepleri de dikkate alarak, personelin yeni görevini ve görev yerini tespit eder.

             (3) Yönetici personelden;

             a)  Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen durumlar ile hizmet süresi, hizmette verimlilik, alınan cezalar veya yapılan ödüllendirmeler, inceleme raporu ve valiliğin gerekçeli teklifi ile yapılan tespit ve teklifler gibi hususlar dikkate alınarak aynı unvan ile veya kariyerine göre re’sen,

             b) Görevinden ayrılmak isteyenler ile üst görevden alt göreve atanmak isteyenlerin talebe bağlı olarak,

             başka bölge veya hizmet alanlarına atanmaları yapılabilir.

             (4) Zorunlu çalışma süresini dolduran personelin görev süresi, bulunduğu yerde hizmetine ihtiyaç duyulması veya atanacağı hizmet bölgesinde boş kadro bulunmaması halinde Bakanın onayı ile uzatılabilir, gerektiğinde uzatılan süre kısaltılabilir.

             (5) Yer değiştirme kurulu, Bakanın onayı ile bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan personelin yıllık yer değiştirme işlemleri için görevlendirilebilir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri tablosunun adı “EK-1 Teknik Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosu” olarak ve EK-3 Personel Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 Yönetici Personelin Hizmet Bölgeleri ve Çalışma Süreleri Tablosu eklenmiştir.

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 26/2/2010 tarihinden önceki çalışma süreleri, yönetici personelin yer değiştirilmesinde göz önünde bulundurulur. Yönetici personel, isteğe bağlı yer değiştirme talebini bu Yönetmeliğin 19/A maddesinde yer alan hükümlere tabi olmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere 15/3/2010 tarihine kadar yapabilir.

             (2) 15/5/2010 tarihine kadar aynı hizmet alanında Bayındırlık ve İskân Müdürü kadrolarında bulunup beş yıldan, Bayındırlık ve İskân Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunup on yıldan fazla fiili hizmeti bulunan personelin görev yeri değişikliği işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere bu Yönetmeliğin 19/B maddesine tabi olmadan yer değiştirme dönemi beklenmeksizin yapılır.”

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/8/2009

27311

 

EK – 3

PERSONEL DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı

 

Sicil No

 

Görev Yeri ve Unvanı

 

Tarih

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

Adayın Puanı

1-   Öğrenim durumu

(En son öğrenim durumu esas alınacaktır.)

Ortaöğrenim

5

 

Ön lisans

6

 

Üç Yıllık Yüksek Okul

7

 

Lisans

8

 

Yüksek Lisans

9

 

Doktora

10

 

2- 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç)(1 sayılı cetvele göre)

 

NOT: Bu bölümden en fazla 30 puan alınabilir

6’ncü bölge

yıl

1,75

 

5’nci bölge

yıl

1,50

 

4’nci bölge

yıl

1,25

 

3’ncü bölge

yıl

1

 

2’nci bölge

yıl

0,75

 

1’nci bölge

yıl

0,50

 

Toplam hizmeti

yıl

 

 

3- Son üç yıllık sicil notu aritmetik ortalaması 60-100 arasında olanların 1/10’u  (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra hesaplanacaktır.)

                             

 

 

 

 

 

4- İlgili Mevzuat uyarınca alınmış olan takdirname ve ödül. ( Birden fazla takdirname veya ödül varsa yalnızca biri değerlendirmeye alınacaktır.)

Takdirname

5

 

Aylıkla ödül

7

 

5- Katıldığı her bir eğitim programından  (Her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

 

01-15 gün süreli

1

 

16-30 gün süreli

2

 

31-90 gün süreli

3

 

91 ve  uzun süre

5

 

6- Katıldığı eğitim programlarından aldığı sertifikalar.

(Her bir sertifika için 4 puan. En fazla iki sertifika dikkate alınacaktır.)

 

4

 

7- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında alınan geçerli not  (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.)

(D) alanlara

2.5

 

(C) alanlara

5

 

(B) alanlara

7.5

 

(A) alanlara

10

 

8- Aldığı her disiplin cezasından;

Her uyarma, kınama

-5

 

Her aylıktan kesme

- 7

 

Kademe ilerlemesinin durdurulması

- 10

 

9- Bulunduğu hizmet alanında, görev yaptığı süre zarfında kamu yatırımlarının (ödenek durumu dikkate alınarak) gerçekleştirilme oranına göre başarı puanı. (Bu bölüm sadece il müdürleri için doldurulacaktır.)

%91-%100 arası gerçekleşme

20

 

%81-%90 arası gerçekleşme

15

 

%71-%80 arası gerçekleşme

10

 

%61-%70 arası gerçekleşme

5

 

%51-%60 arası gerçekleşme

(2)

 

%41-%50 arası gerçekleşme

(-5)

 

%31-%40 arası gerçekleşme

(-10)

 

%39 ve daha az gerçekleşme

(-15)

 

10- Bakanlık tarafından yürütülen hizmetlerin yerine getirilmesindeki verimliliği (en çok 20 puan)

 (Bu bölüm sadece il müdürleri için doldurulacaktır.)

 

 

 

TOPLAM

 

 

EK – 4

 

YÖNETİCİ PERSONELİN HİZMET BÖLGELERİ VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TABLOSU

1.Bölge

2.Bölge

3.Bölge

(5 YIL)

(4 YIL )

(3 YIL)

1-ANKARA

1-SAMSUN

1-SİVAS  

2-İSTANBUL

2-AFYONKARAHİSAR

2-ERZURUM

3-İZMİR  

3-TRABZON

3-VAN    

4-KOCAELİ

4 ISPARTA

4-DİYARBAKIR

5-BURSA -

5-BOLU  

5-MALATYA

6-ADANA

6-ÇORUM

6-ELAZIĞ

7-MERSİN

7-KÜTAHYA

7-GÜMÜŞHANE

8-ESKİŞEHİR

8-ORDU 

8-ERZİNCAN

9-ANTALYA

9-OSMANİYE

9-K.MARAŞ

10-KONYA

10-RİZE    

10-ŞANLIURFA

11-GAZİANTEP

11-UŞAK 

11-ARTVİN

12-KAYSERİ

12-BİLECİK

12-BAYBURT

13-BALIKESİR

13-GİRESUN

13-ADIYAMAN

14-AYDIN

14-BURDUR

14-IĞDIR

15-DENİZLİ

15-KIRKLARELİ

15-KARS   

16-ÇANAKKALE

16-AMASYA

16-MARDİN

17-HATAY

17-ÇANKIRI

17-MUŞ     

18-MANİSA

18-KASTAMONU

18-SİİRT 

19-SAKARYA

19-KIRŞEHİR

19-BATMAN

20-TEKİRDAĞ

20-NEVŞEHİR

20-ARDAHAN

21-MUĞLA

21-NİĞDE

21-AĞRI    

22-ZONGULDAK

22-YOZGAT

22-BİNGÖL

23-EDİRNE

23-SİNOP

23-BİTLİS

24-YALOVA

24-TOKAT 

24-HAKKARİ

 

25- KIRIKKALE

25-TUNCELİ

 

26- BARTIN

26-ŞIRNAK

 

27 KARABÜK

 

 

28- KİLİS

 

 

29-AKSARAY

 

 

30-KARAMAN

 

 

31-DÜZCE