26 Şubat 2010 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27505

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Karargâhları ile bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarında görevli Devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarının usul ve esaslarını belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Karargâhları ile bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurlarını kapsar.

             (2) Aday memurlar bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine istinaden hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

             b) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen illerin gruplarını,

             c) Kurum: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının karargâhları ile bağlı birlik, kurum ve kuruluşlarını, 

             ç) Yer değiştirme suretiyle atama: Aynı kurumda çalışan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını, 

             d) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken asgari süreyi

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Esaslar

             Temel ilkeler

             MADDE 5 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamalarda esas alınacak temel ilkeler şunlardır;

             a) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurları için hizmet alanlarındaki görevin sürekliliği esastır.

             b) Yer değiştirme sureti ile atamalarda,  atanmak istenilen hizmet bölgesi ve alanındaki kadro imkânları ile ayrılmak istenen yerdeki hizmet ihtiyacı öncelikle dikkate alınır.

             c) Kurumun hizmet ihtiyacı nedeniyle hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerine bakılmaksızın belirli bir süre görev yapmak üzere sürekli görevle atama yapılabilir.

             ç) Hizmet ihtiyacı nedeniyle yapılacak atamalarda, görevin özelliğine göre hizmet bölgeleri ve alanları arasında memurların adil ve dengeli dağılımının sağlanması esastır.

             d) Atama isteklerinin değerlendirilmesinde birlik komutanı veya kurum amirlerinin görüşleri de dikkate alınır.

             e) Atanacak memurun asaletinin onaylanmış olması gerekir.

             Bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların atanma istekleri; birinci hizmet bölgesinde dört yıl, ikinci hizmet bölgesinde üç yıl, üçüncü hizmet bölgesinde ise iki yıllık zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan dikkate alınmaz.

             (2) Özürlü Devlet memuru olarak göreve alınan personel, adaylık süresinin sona ermiş olması kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen zorunlu çalışma sürelerine tabi değildir.

             İstek üzerine daha alt hizmet bölgesine atanma

             MADDE 7 – (1) Memurlar, istekleri ve kurumlarının uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.              

             Atama dönemleri

             MADDE 8 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar 9, 10 ve 11 inci maddelerde yer verilen nedenler hariç olmak üzere, her yıl Haziran - Eylül aylarını kapsayan dönemde yapılır.

             Atamalarda göz önünde bulundurulacak hususlar

             MADDE 9 – (1) Atamalarda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

             a) Atamalarda aile bütünlüğünün muhafaza edilmesi bakımından, eş ve sağlık durumları, ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak dikkate alınır.

             b) Aynı kurumda çalışıp da atanma talebinde bulunan eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

             c) Farklı kurumlarda çalışıp da atanma talebinde bulunan eşlerden unvan, kadro ve görev bakımından daha aşağıda bulunanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

             ç) Önceki görev yerinden disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle atamaya tabi tutulan memurların, eski görev yerlerine yeniden atanma istek ve teklifleri dikkate alınmaz.

             d) Özürlü memurların atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması halinde kadroları ile birlikte atamaları yapılabilir.

             e) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili yerlerce belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle gerçekleştirilir.

             Hizmet gereği yapılacak yer değiştirmeler

             MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerine bakılmaksızın, hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atama yapılır.

             a) Haklarında yapılan adli ve idari bir soruşturma sonucuna göre o yerde kalmalarında sakınca görülenler,

             b) Sicil raporu sonuçlarına göre olumsuzluğu tespit edilmiş olanlar.

             (2) İdari teşkilatlanmadaki değişikliklere bağlı olarak kadroların iptali durumunda kazanılmış hak aylığı derecesiyle öncelikle aynı il içerisindeki benzer bir kadroya, bunun mümkün olmaması halinde diğer illerdeki benzer kadrolara atanma yapılır. Bu şekilde yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda, durumuna uygun boş kadro bulunması halinde personelin isteği dikkate alınır.

             İsteğe bağlı yer değiştirmeler

             MADDE 11 – (1) Aşağıda belirtilen öncelik sırası esas alınarak, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama;

             a) Sağlık Durumu: Memurun sağlık durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin, bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını ya da tam teşekküllü hastane bulunan bir yerde oturma zorunluluğu bulunduğunu, tam teşekküllü resmi hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde,

             b) Eş Durumu: Memurun eş durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ile belgelendirmesi halinde,

             yapılabilir.

             (2) İlk defa Devlet memurluğuna atananlardan kuruma son başvuru tarihinden sonra veya görevde yükselme ve unvan değişikliği ile atananlardan yerleştirmeye esas tercihlerin yapıldığı son başvuru tarihinden sonra birinci fıkrada belirtilen özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde münhal kadro bulunması kaydıyla, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki süreleri tamamlamadan durumlarına uygun yere atanabilirler. Başvuru ya da tercihlerini eşinin görev yaptığı garnizon dışındaki bir yer için yapanların atanma istekleri değerlendirmeye alınmaz.

             (3) Eğitim Durumu: Memurun eğitim durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; durumunu belgelendirmesi şartıyla mevcut tahsil seviyesinin üzerinde en az ön lisans düzeyinde eğitim görmek üzere sınavı kazanmış olması gerekir. Bu durumda eğitim-öğretim yapılacak yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu bölgeye sınıf ve unvanına uygun kadro bulunması halinde ataması yapılabilir. Ancak bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan, bu istek dikkate alınmaz.

             Olağanüstü hallerde yer değiştirmeler

             MADDE 12 – (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde, ihtiyacı karşılamak amacıyla, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

             Bölge hizmetinden sayılacak süreler

             MADDE 13 – (1) Bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

             a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

             b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

             c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet ile ya da aynı Kanunun ek 2 nci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

             ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

             d) Hizmet İçi Eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

             (2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

             Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

             MADDE 14 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler

             Başvurma şekli

             MADDE 15 – (1) Atama isteğinde bulunan memur, atanma istek nedenini ve nereye atanmak istediğini bildirir bir dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Dilekçeye atanma isteğine neden olan belgeler eklenir. Birlik komutanı veya kurum amiri ilgili memurun atanması konusundaki açık düşüncesini de belirtir bir yazı ile dilekçeyi silsileler yoluyla atamaya yetkili makama gönderir.

             Yer değiştirme suretiyle atama yetkisi

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurlarının atama ve nakil yetkisi Millî Savunma Bakanına aittir. Millî Savunma Bakanı bu yetkisini;

             a) Birinci ve ikinci derecelerde istihdam edilen Devlet memurları için;

             1) Millî Savunma Bakanlığında; Müsteşarına,

             2) Genelkurmay Başkanlığında; Genelkurmay Personel Başkanına,

             3) Kuvvet komutanlıklarında; Kuvvet Komutanı veya Kuvvet Kurmay Başkanına,

             b) Üç ila on beşinci derecelerde istihdam edilen Devlet memurları için;

             1) Millî Savunma Bakanlığında; Müsteşar İdari Yardımcısına,

             2) Genelkurmay Başkanlığında; Genelkurmay Personel Başkanına,

             3) Kuvvet komutanlıklarında; Kuvvet Personel Başkanına,

             devredebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

             Yürütme

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

EK-1

HİZMET BÖLGELERİ CETVELİ

 

I. BÖLGE

II. BÖLGE

III. BÖLGE

1.ADANA

43.MUĞLA

1. ADIYAMAN

1.HAKKARİ

2.AFYON

44.NEVŞEHİR

2. AĞRI

2.SİİRT

3.AKSARAY

45.NİĞDE

3. ARDAHAN

3.ŞIRNAK

4.AMASYA

46.ORDU

4.ARTVİN

4.TUNCELİ

5.ANKARA

47.OSMANİYE

5.BATMAN

 

6.ANTALYA

48.RİZE

6.BAYBURT

 

7.AYDIN

49.SAKARYA

7.BİNGÖL

 

8.BALIKESİR

50.SAMSUN

8.BİTLİS

 

9.BARTIN

51.SİNOP

9.ERZİNCAN

 

10.BİLECİK

52.SİVAS

10.GÜMÜŞHANE

 

11.BOLU

53.TEKİRDAĞ

11.IĞDIR

 

12.BURDUR

54.TOKAT

12.KARS

 

13.BURSA

55.TRABZON

13.KİLİS

 

14.ÇANAKKALE

56.UŞAK

14.MARDİN

 

15.ÇANKIRI

57.YALOVA

15.MUŞ

 

16.ÇORUM

58.YOZGAT

16.ŞANLIURFA

 

17.DENİZLİ

59.ZONGULDAK

17.VAN

 

18.DİYARBAKIR

60.DÜZCE

 

 

19.EDİRNE

 

 

 

20.ELAZIĞ

 

 

 

21.ERZURUM

 

 

 

22.ESKİŞEHİR

 

 

 

23.GAZİANTEP

 

 

 

24.GİRESUN

 

 

 

25.HATAY

 

 

 

26.ISPARTA

 

 

 

27.İÇEL

 

 

 

28.İSTANBUL

 

 

 

29.İZMİR

 

 

 

30.K.MARAŞ

 

 

 

31.KARABÜK

 

 

 

32.KARAMAN

 

 

 

33.KASTAMONU

 

 

 

34.KAYSERİ

 

 

 

35.KIRIKKALE

 

 

 

36.KIRKLARELİ

 

 

 

37.KIRŞEHİR

 

 

 

38.KOCAELİ

 

 

 

39.KONYA

 

 

 

40.KÜTAHYA

 

 

 

41.MALATYA

 

 

 

42.MANİSA