30 Ocak 2010 Tarihli ve 27478 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5947   Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TÜZÜK

2009/15730     Ticaret Gemilerinin Tonilatolarını Ölçme Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15728   İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2009/15744   Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2009/15749   Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2009/15752   Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin Yurt Dışında Şirket Kurması ve Kurulmuş Şirketlere İştirak Etmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2009/15765   Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2009 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2010/29       Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2010/30      Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Bazı İllerde Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2010/33      Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi ve Söz Konusu Bölgede Bulunan Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2010/37      Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak İstanbul İlinde İstanbul Koruma Bölge Kurulları Koordinasyon Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Başbakanlık, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2010/31      Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

2010/38      Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelik (94/2/AT)

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim, Sınav, Değerlendirme ve Öğrenci İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGELER

—  Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili 2010/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ile İlgili 2010/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2010/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 12)

—  Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/2)

—  Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

—  İhracat 2008/6 Sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/1)

—  Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/22)

—  Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2010/24)

—  Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/25)

—  Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/26)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri