29 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27447

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/15686

             Ekli “İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması, Yüksek Planlama Kurulunun 14/12/2009 tarihli ve 2009/39 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                  C. ÇİÇEK                                                     B. ARINÇ                                                     B. ARINÇ                                                          M. AYDIN

   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.                                      Devlet Bakanı

                 H. YAZICI                                                 F. N. ÖZAK                                         M. Z. ÇAĞLAYAN                                                  F. ÇELİK

              Devlet Bakanı                                             Devlet Bakanı                                             Devlet Bakanı                                                  Devlet  Bakanı

               S. A. KAVAF                                              S. A. KAVAF                                                C. YILMAZ                                                         S. ERGİN

            Devlet Bakanı V.                                          Devlet Bakanı                                             Devlet Bakanı                                                   Adalet Bakanı

              M. V. GÖNÜL                                                Ö. DİNÇER                                                  M. AYDIN                                                        M. ŞİMŞEK

       Milli Savunma Bakanı                                  İçişleri Bakanı V.                                      Dışişleri Bakanı V.                                              Maliye Bakanı

              N. ÇUBUKÇU                                               M. DEMİR                                                   R. AKDAĞ                                                      B. YILDIRIM

         Milli Eğitim Bakanı                          Bayındırlık ve İskân Bakanı                                Sağlık Bakanı                                                Ulaştırma Bakanı

                M. M. EKER                                                 Ö. DİNÇER                                                  N. ERGÜN                                                         T. YILDIZ

   Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                     Sanayi ve Ticaret Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                                       E. GÜNAY                                                                                          B. YILDIRIM

                                                          Kültür ve Turizm Bakanı                                                                  Çevre ve Orman Bakanı V.

 

İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ

KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM

VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR

             MADDE 1 – 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar"ın 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin süreleri azami 24 aydır.”

             MADDE 2 – Aynı Kararın 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi ise 24 aydır. Ayrıca ilgili firma tarafından, taahhüt edilen ihracatın bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğde belirtilen oranda gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi krediyi kullandıran kuruluş tarafından 6 ay uzatılır.”

             MADDE 3 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.