22 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27440

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(2009/40)

Başvuru

             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarih ve 23861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Woongjin Chemical Co., Ltd. firması ticaret unvanı değişikliğinin incelenmesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştur.

             Karar ve İşlemler

             MADDE 2 – (1) Firmadan alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda Saehan Industries Inc. firmasının ticaret unvanının Woongjin Chemical Co., Ltd. olarak değiştirildiği anlaşılmış olup, firmanın yönetim ile üretim yapısı ve müşteri-tedarikçi ilişkilerinin bu değişiklikten etkilenmediği tespit edildiğinden 18/5/2006 tarih ve 26172 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/12 Sayılı Tebliğ'in "Karar" başlıklı 28 inci maddesinde bulunan "Saehan Industries Inc." ibaresi "Woongjin Chemical Co., Ltd." olarak değiştirilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.