22 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27440

YÖNETMELİK

Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Özyeğin Üniversitesinin enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             (2) Bu Yönetmelik, yüksek lisans ve doktora öğretimi ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 72 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

             b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

             c) Enstitü: Özyeğin Üniversitesi enstitülerini,

             ç) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitülerin Yönetim Kurulunu,

             d) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,

             e) Senato: Özyeğin Üniversitesi Senatosunu,

             f) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

             g) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             ğ) Üniversite (ÖZÜ): Özyeğin Üniversitesini,

             h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

             Eğitim-öğretim dili

             MADDE 4 – (1) ÖZܒnde eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Ancak, Senato tarafından belirlenen bazı seçmeli dersler Türkçe verilir.

             Akademik yıl

             MADDE 5 – (1) Bir akademik yıl, her biri ondört haftalık güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki dönemden oluşur.

             (2) Ayrıca, akademik yıl kapsamında Senato onayıyla yaz okulu da açılabilir. Yaz okulunun süresi en az yedi haftadır. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okullarındaki öğrenim süresi, normal öğrenim süresi hesabına katılmaz.

             (3) Dönem sonu sınavları, kayıt günleri ve derslerin tatil olduğu günler dönem sürelerine dahil değildir.

             (4) Dersler, Pazartesi - Cuma günleri arasında yapılır. Ancak, gerekli hallerde, Cumartesi ve Pazar günleri de ders yapılabilir.

             Akademik takvim

             MADDE 6 – (1) Senato tarafından onaylanan akademik takvimde kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler belirtilir. ÖZܒde çalışanlar, öğrenciler ve ilgililer bu takvime uymakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ile İlgili Esaslar

             Kontenjanlar ve öğrenci kabulü

             MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlarına öğrenci kabulü, Senato tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar çerçevesinde, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

             (2) Lisansüstü programlara kabul edilebilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

             a) Yüksek lisans programları için lisans diplomasına, doktora programları için lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak gerekir. Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından tanınmış olması şartı aranır.

             b) ALES’den başvurduğu programın ilgili puan türünde en az 55 olmak üzere lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuranlarda 70 standart puandan az olmamak koşuluyla belirlenen en az ALES puanını veya YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puanı geçerlilik süresi içinde elde etmiş olmak gerekir. Ancak ÖZÜ yüksek lisans mezunları, mezuniyetlerini takip eden bir yıl içinde ÖZÜ doktora programlarına başvururlarsa ALES koşulundan muaf tutulurlar.

             c) Doktora programları için ÜDS’den en az 55 puan veya ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puanı geçerlilik süresi içinde elde etmiş olmak gerekir. Yabancı uyruklu adayların, belirtilen puanları ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden elde etmiş olmaları gerekir.

             ç) İngilizce yeterliğine ilişkin belirlenen koşulları sağlamış olmak gerekir. ÖZÜ mezunları, mezuniyetlerini takip eden iki yıl içinde ÖZÜ lisansüstü programlarına başvururlarsa bu koşuldan muaf tutulurlar.

             d) Varsa, başvuru için belirlenen diğer koşulları sağlamış olmaları gerekir.

             (3) Başvurular, ilgili enstitüce görevlendirilen en az üç öğretim elemanından oluşan bir öğrenci kabul jürisi tarafından değerlendirilir. Kabul jürisinin kabul veya red önerileri, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

             (4) Değerlendirme, ALES puanı ile enstitü tarafından öngörülecek mezuniyet not ortalaması, mülakat notu ve İngilizce yeterlik düzeyinden oluşan bir başarı notuna göre yapılır. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve yine kabul için gereken başarı notunun 100 üzerinden 50’den az olmamak koşuluyla alt sınırı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

             Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

             MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlarda, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla enstitü yönetim kurulu kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir ve enstitü yönetim kurulu kararında adayın program dahilinde alması gereken tüm dersler yer alır:

             a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış adaylar,

             b) Lisans derecesini ÖZÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

             c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini ÖZÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

             ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

             (2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Bilimsel hazırlık programı sırasında öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir.

             (3) Bilimsel hazırlık programı süresi bir takvim yılını aşmaz. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılmaz ve bu programda geçirilen süre lisansüstü programı sürelerine dahil edilmez.

             (4) Bilimsel hazırlık programının tüm derslerini süresi içinde, F veya U notu almadan ve en az 2.50 genel not ortalamasıyla başarıyla tamamlayan öğrenci lisansüstü programına başlayabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

             MADDE 9 – (1) ÖZÜ programlarına üniversite içinden veya dışından yatay geçiş ile öğrenci kabulü, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

             (2) Adayın, YÖK tarafından tanınan diğer yükseköğretim kurumlarında veya ÖZÜ içindeki diğer bir lisansüstü programında en az bir dönemini tamamlamış olması, başarısız dersinin olmaması, genel not ortalamasının en az 2.50 olması, İngilizce yeterliğine ilişkin belirlenen koşullara sahip olması, başvuru sırasında önceki programından herhangi bir nedenle ilişiğinin kesilmemiş olması ve varsa başvuru için belirlenen diğer koşulları sağlaması gerekir.

             (3) Doktora programına yatay geçiş yapan öğrencinin doktora yeterlik sınavına ÖZܒnde girmesi ve başarılı olması zorunludur.

             (4) Kabul edilen adayların daha önce almış oldukları derslerden hangilerinin sayılacağı ve geçiş yaptıkları programdaki hangi derslere karşılık geleceği ilgili enstitü yönetim kurulu kararında belirtilir. ÖZÜ dışından yatay geçiş yapan öğrenciye, kabul edildikleri programda karşılık gelen derslerin kredileri transfer kredisi olarak verilir. ÖZÜ içinden yatay geçiş yapan öğrenciye, daha önceki programda aldığı derslerden uygun olanları kredileri ve notları ile birlikte yeni programına aynı şekilde aktarılır.

             (5) Yatay geçiş yapan öğrencilerin yatay geçiş öncesi öğrenim gördüğü süreler azami öğrenim sürelerine dahil edilir.

             Özel öğrenciler

             MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, belirli bir konuda bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, lisansüstü derslere bir dönem veya bir akademik yıl için özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünün devamı için adayların yeniden başvurmaları ve kabul edilmeleri gerekir.

             (2) Özel öğrenci kabulü Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde dersi veren öğretim elemanının olumlu görüşü üzerine ilgili enstitü müdürünün onayıyla yapılır.

             (3) Özel öğrenci olarak ders almak üzere başvuran adayların ÖZÜ lisansüstü programlarında öğrenim görmek için İngilizce yeterliğe ilişkin belirlenen koşulları yerine getirmiş olması gerekir.

             (4) Özel öğrenciler; ÖZÜ öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanmaz, ancak ÖZÜ öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler. Bu öğrencilere diploma veya derece verilmez, ancak istekleri üzerine kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

             (5) Özel öğrenciler, katıldıkları dersler esas alınarak Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücretini öder.

             (6) ÖZܒnde kayıtlı olan öğrenciler, ÖZܒnde verilen dersleri özel öğrenci statüsünde alamaz.

             Öğrenci değişimi

             MADDE 11 – (1) ÖZÜ; diğer yükseköğretim kurumları ile işbirliği anlaşmaları yapabilir, değişim programları düzenleyebilir, bu programlar kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına bir dönem veya bir akademik yıl için öğrenci gönderebilir veya diğer yükseköğretim kurumlarından öğrenci kabul edebilir.

             (2) Öğrenci değişimi, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

             (3) Değişim anlaşmaları kapsamında ÖZܒne kabul edilen öğrenciler, ÖZܒnde kayıtlı olduğu süre içinde ÖZÜ öğrencisi sayılır ve bu öğrenciler ÖZÜ öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidir. Bu öğrencilere diploma veya derece verilmez, ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

             (4) Değişim anlaşmaları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına gönderilen ÖZÜ öğrencilerinin değişimde geçirdikleri süre içinde ÖZܒnde kayıtları devam eder ve bu süre öğrencilerin öğrenim süresine sayılır. ÖZÜ öğrencileri mezuniyetlerinden önceki son dönem değişim programlarına katılamazlar.

             (5) Değişim anlaşmaları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarından danışman onayı ile ders alan ÖZÜ öğrencilerinin aldıkları derslerin kredi ve not intibakları ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

             (6) Değişim öğrencileri öğrenim ücretlerini kendi yükseköğretim kurumlarına öderler.

             Misafir öğrenciler

             MADDE 12 – (1) Yurtdışındaki ülkelerde lisansüstü düzeyde eğitimlerine devam eden öğrenciler, ÖZܒnde bir dönem veya bir akademik yıl misafir öğrenci statüsünde lisansüstü dersler alabilir.

             (2) Misafir öğrencilerin başvuruları, öğrenimlerine devam etmekte oldukları yükseköğretim kurumunun düzeyi, öğrencinin bu kurumdaki başarı durumu ve İngilizce dil yeterlik düzeyi dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Kararda, kabul edilen öğrencilerin alacakları dersler de belirtilir.

             (3) Misafir öğrenciler, katıldıkları dersler esas alınarak, Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücretini öder.

             (4) Misafir öğrenciler, ÖZܒnde kayıtlı olduğu süre içinde ÖZÜ öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidir. Bu öğrencilere diploma veya derece verilmez, ancak istekleri üzerine kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

             Yüksek lisans ve doktora programları arasında doğrudan geçişler

             MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programına kabul edilmiş öğrenciler, isterlerse en geç üçüncü dönemlerinin sonunda, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullarda doktora programına doğrudan geçiş için başvurabilir. Doktora programına geçebilmek için genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve C’nin altında not alınmamış olması gerekir. Doktora programına geçiş için kesin karar, enstitü yönetim kurulu tarafından verilir. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin hangi derslerinin doktora programına sayılacağına ve öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceğine karar verir.

             (2) Doktora programına kabul edilmiş öğrenciler, isterlerse en geç dördüncü dönemlerinin sonunda, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullarda yüksek lisans programına doğrudan geçiş için başvurabilir. Yüksek lisans programına geçebilmek için genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve C’nin altında not alınmamış olması gerekir. Yüksek lisans programına geçiş için kesin karar, enstitü yönetim kurulu tarafından verilir. Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin hangi derslerinin yüksek lisans programına sayılacağına ve öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceğine karar verir.

             (3) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve kayıtlı  bulundukları doktora programında en az yedi dersini başarı ile tamamlamış, ancak herhangi bir nedenle doktora programını tamamlayamayan bir öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullarda yüksek lisans programına doğrudan geçiş için başvurabilir.  Geçiş için kesin karar, enstitü yönetim kurulu tarafından verilir.  Enstitü yönetim kurulu, öğrencinin hangi derslerinin yüksek lisans programına sayılacağına ve öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceğine karar verir.

             (4) Bir yüksek lisans programının tezli ve tezsiz programları arasındaki doğrudan geçiş başvuruları, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla olur. Daha önceki programda alınmış olan dersler ve geçirilmiş olan süreler aynı şekilde yeni programa sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ile İlgili Esaslar

             Üniversiteye ilk kayıtlar

             MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, kayıt için ilan edilen gerekli tüm belgeleri sağlayarak Üniversiteye ilk kayıtlarını şahsen yaptırmakla yükümlüdür.

             (2) Geçerli bir nedenle kendisi gelemeyen adaylar ilk kayıt işlemlerini, bir yakınını vekil tayin ederek de yaptırabilir.

             (3) Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybeder.

             (4) Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olan veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alarak ilişiği kesilmiş olan adayların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

             (5) Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında kayıtlı olan öğrenciler aynı anda ÖZܒnde lisansüstü öğrenimi göremez.

             Dönem ve ders kayıtları

             MADDE 15 – (1) Öğrenciler; her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamladıktan sonra, danışmanlarının rehberliğinde derslerini seçerek Üniversiteye kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür.

             Ders ekleme-bırakma

             MADDE 16 – (1) Öğrenciler; akademik takvimde ilan edilen ve derslerin başladığı haftayı izleyen üçüncü hafta, yaz okulunda birinci hafta içinde yer alan sürelerde, ilgili enstitü tarafından belirlenen kurallar dahilinde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik ders ekleme/bırakma yapabilir. Ders ekleme/bırakma süresinden sonra yapılmak istenen değişiklikler, yalnızca ilgili enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mazeretini uygun görmesi ve onayı ile yapılır.

             Geç kayıtlar

             MADDE 17 – (1) Süresi içinde dönem kayıtlarını yaptıramayan öğrenciler, ders ekleme/bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yaptırabilir. Bu süre sona erdikten sonra öğrenciler kayıt yaptıramaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme/bırakma süresi bitiminden itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenciye geç kayıt hakkı tanınabilir. Süresi içinde dönem kaydını yenilemeyen öğrencilerin, ÖZÜ tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekir.

             (2) Herhangi bir dönem kaydını yaptırmayan öğrenci; öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, izleyen dönem başında, kayıtsız kaldığı döneme ait ödemekle yükümlü olduğu dönem öğrenim ücretini ödeme koşuluyla kaydını yenileyebilir. Kaydın yenilenmemesi halinde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin kayıtsız kaldığı dönem öğrencinin azami öğrenim süresinden düşülür ve öğrenci söz konusu dönemi izinli statüsünde geçirmiş sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenim Programları, Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme

             Öğrenim programları ve dersler

             MADDE 18 – (1) Bir lisansüstü öğrenim programı, o programdan mezun olmak için tamamlanması öngörülen ders, laboratuar, uygulama, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan oluşur.

             (2) Öğrenim programlarında ve bu programlarda yer alan derslerde yapılacak değişiklikler, değişikliklerin öğrencilerin programlarını nasıl etkileyeceği de göz önüne alınarak ilgili enstitü yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır. Senato kararında, değişiklikten etkilenen öğrencilerin daha önceden almış oldukları derslerin yeni programdaki denkliği de yer alır. Değişiklikler en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

             Ön ve yan koşulu bulunan dersler

             MADDE 19 – (1) Derslerin ön ve yan koşulları, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi üzerine Senato kararı ile belirlenir. Ön ve yan koşulu bulunan bir dersin alınabilmesi için, ön ve yan koşul dersinin/derslerinin başarılmış veya ön ve yan koşul olarak belirlenen kriterlerin sağlanmış olması gerekir.

             Derslerin kredi değerleri

             MADDE 20 – (1) ÖZܒnde sunulan derslerin kredileri AKTS dahilinde belirlenir; ders yükü ile başarı değerlendirmeleri gibi hesaplamalarda derslerin AKTS kredileri kullanılır. Derslerin haftalık saat ve kredi değerleri, ilgili enstitü yönetim kurulu önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

             (2) AKTS kredilerinin yanı sıra dersler için ayrıca Amerikan Kredi Sistemi dahilinde krediler de bilgi amaçlı olarak belirlenir.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 21 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Derse devam durumunun ders başarı notuna etkisi öğretim elemanı tarafından dönem başında açıklanır.

             Program danışmanı

             MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen her öğrenci için, en geç birinci dönemlerinin sonuna kadar enstitü yönetim kurulu tarafından görevlendirilecek doktoralı bir öğretim elemanı, program danışmanı olarak atanır. Program danışmanının görevi, öğrenciye öğrenimi süresince alacağı dersler konusunda rehberlik etmek ve öğrencinin akademik durumunu izlemektir.

             Sınavlar

             MADDE 23 – (1) Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavların, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı ve başarı notuna katkısı ilgili dersin öğretim elemanınca belirlenip dönem başında öğrencilere duyurulur.

             (2) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır.

             (3) Dönem sonu sınav tarihleri; güz ve bahar dönemlerinde, sınav dönemi başlamadan en geç dört hafta önce, yaz okulunda ise iki hafta önce kesinleştirilerek ilan edilir.

             (4) Dönem sonu sınavı, ders için son sınav olup, ayrıca bütünleme sınavı hakkı verilmez. Dersin öğretim elemanınca geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilebilir.

             (5) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren iki yıl süreyle enstitüce saklanır, ikinci yılın sonunda imha edilir.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 24 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç iki hafta içinde dersin öğretim elemanına başvurarak, sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilir. İtirazın reddi halinde öğrenci isterse, enstitü müdürüne başvurabilir. Enstitü müdürü tarafından belirlenen bir heyet sınav sonuçlarını değerlendirip karara bağlar. Karar sınav sonucunun değiştirilmesine yönelikse ve bu değişiklik öğrencinin söz konusu ders için aldığı dönem sonu başarı notunda değişiklik gerektiriyorsa, dönem sonu başarı notunda yapılacak düzeltme bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre işleme alınır.

             Değerlendirme, notlar ve işaretler

             MADDE 25 – (1) Öğrencinin dersteki başarı durumu; dersin dönem içi sınav ve çalışmaları, varsa devam durumu ile dönem sonu sınav sonuçlarına göre, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğrencilere aldıkları her ders için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, dönem sonu başarı notlarından biri ilgili öğretim elemanınca belirlenir. Her bir ders için, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi veya üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen not sisteminden hangisinin kullanılacağı ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

             (2) Not ortalamasına etki eden dönem sonu başarı notları aşağıda belirtilmiştir:

             a)        Not          Katsayı

                       A             4.0

                       A-            3.7

                       B+           3.3

                       B             3.0

                       B-            2.7

                       C+           2.3

                       C             2.0

                       C-            1.7

                       D+           1.3

                       D             1.0

                       F              0.0

             b) En düşük geçer not C notudur. Bu nottan düşük notlar, dersten başarısız olunduğunu belirtir.

             (3) Not ortalamasına etki etmeyen dönem sonu başarı notları aşağıda gösterilmiştir:

             a)      Not          Açıklama

                      S               Başarılı

                      U              Başarısız

                      IP             Devam Eden

             b) Bunlardan; IP notu, süresi bir dönemden fazla olan dersleri başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir. Dersten geçmek için alınması gereken not S notudur. U notu, dersten başarısız olunduğunu belirtir.

             (4) Ayrıca, Üniversitede aşağıda tanımlanan diğer harf notları da kullanılır:

             a) T (transfer) notu; ortalamaya katılmaz, ancak dersin kredisi tamamlanan krediye dahil edilir ve not belgelerinde gösterilir. Bu not, öğrencinin başvurusu üzerine, denkliği YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış, başka bir diploma için kullanılmamış ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından öğrencinin ÖZÜ programında alacağı derslere eşdeğer kabul edilen aşağıdaki dersler için verilir. Transfer edilen kredi sayısına göre azami öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği ilgili enstitü yönetim kurulu kararında belirtilir.  Transfer edilen derslere eşdeğer kabul edilen dersler şunlardır:

             1) Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yolu ile ÖZÜ lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin daha önceki programlarında almış oldukları dersler,

             2) Daha önce bir yükseköğretim kurumuna devam eden ve ÖZÜ lisansüstü programlarının ilk yılına kabul edilen öğrencilerin önceki programlarında almış oldukları dersler.

             3) ÖZÜ'de kayıtlı iken enstitü yönetim kurulu kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci statüsünde alınan dersler.

             b) EX (muaf) notu: ortalamaya katılmaz, ancak dersin kredisi tamamlanan krediye dahil edilir ve not belgelerinde gösterilir. Bu not, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile aşağıdaki durumlar için verilir. Muafiyet verilen derslerin kredi sayısına göre azami öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği ilgili enstitü yönetim kurulu kararında belirtilir. Aşağıdaki derslerden muafiyet notu verilir:

             1) Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken ÖZܒnde değişim anlaşmaları dahilinde, özel öğrenci veya misafir öğrenci statüsünde ders almış bir öğrencinin ÖZÜ lisansüstü programlarına kabul edilmesi halinde, ÖZܒnde almış olduğu dersler,

             2) Senato tarafından belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere verilen ilgili dersler.

             c) W (çekilmiş) notu; öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili öğretim elemanının görüşü ve program danışmanının onayı ile çekilmesine izin verilen dersler için kullanılır. Bir öğrenciye, öğrenimi süresince en çok iki dersten çekilme izni verilir. Öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu derslerden ve daha önce çekildiği derslerden çekilemez. Dersten çekilme başvuruları, güz ve bahar dönemlerinde derslerin başlamasından itibaren en geç sekizinci haftanın son iş gününe kadar yapılabilir. Yaz okulunda derslerin başlamasından itibaren dördüncü haftanın son iş gününe kadar dersten çekilme işlemleri ders iptali olarak değerlendirilir.

             ç) I (eksik) işareti; öğretim elemanı tarafından geçerli görülen bir nedenle ders için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanı tarafından verilir. Öğrenci; akademik takvimde dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla dört hafta içinde, eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Almadığı durumda bu işaret, kendiliğinden F veya U notuna dönüşür. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin gerekçeli dilekçe ve belgelerle başvurusu üzerine, öğretim elemanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla onuncu haftanın sonuna kadar uzatılabilir.

             d) NI (katılmayan) işareti; öğrencinin, enstitü yönetim kurulu kararıyla, kayıtlı olduğu programdan mezuniyeti için kredi tamamlama veya not ortalaması gibi bir amaçla kullanılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere kullanılır ve öğrencinin ilgili dersten aldığı başarı notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.

             Ders tekrarı

             MADDE 26 – (1) Herhangi bir dersten C notunun altında veya U notu alarak başarısız olan veya çekilen öğrencinin, bu dersi verildiği ilk dönemde tekrarlaması zorunludur. Kayıtlı olduğu programdan mezuniyet için gerekli tüm dersleri başarı ile tamamlamış ve diğer mezuniyet gereklerini yerine getirmiş öğrenciler için bu şart aranmaz.

             (2) Programdan mezun olmak için gerekli krediyi tamamlayan öğrencinin genel not ortalaması 3.00’ın altında ise, program için belirlenen öğrenim süresini aşmamak kaydıyla öğrenci; C, C+ ve B- not aldığı dersleri tekrar edebilir.

             (3) Tekrarlanacak dersler, seçmeli veya sonradan programdan çıkartılan dersler ise, öğrenciler bu derslerin yerine program danışmanları tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu işlem ders saydırma olarak adlandırılır. Bu işlemin en geç ders ekleme/bırakma süresi bitimine kadar yapılması gerekir.

             (4) Tekrarlanan derslerde, alınan en son not geçerlidir; ancak, öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not belgesinde gösterilir.

             Not ortalamaları

             MADDE 27 – (1) Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam puan, ilgili dersin AKTS kredisi ile dersten aldığı dönem sonu başarı notunun katsayısının çarpımı ile elde edilir.

             (2) Dönem not ortalaması hesabında, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu derslerden aldığı toplam puan, alınan derslerin AKTS kredi toplamına bölünerek elde edilir.

             (3) Genel not ortalaması, öğrencinin kayıtlı olduğu programa yönelik aldığı veya saydırdığı derslerin tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Genel not ortalaması hesabında tekrar edilen derslerden alınan en son AKTS kredisi ve not dikkate alınır.

             (4) Elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane yuvarlanarak gösterilir.

             Notların açıklanması ve not belgeleri

             MADDE 28 – (1) Öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen dönem sonu başarı notları, öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra oluşturulan not belgeleri (transkript) ile açıklanır. Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ve programlarına sayılan tüm dersleri, notları ve son dönem itibarıyla kredi ve not hesaplamalarını içeren not belgeleri, öğrencinin isteği üzerine düzenlenir.

             Notlarda maddi hata

             MADDE 29 – (1) Bir dersin ilan edilmiş olan dönem sonu başarı notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine enstitü müdürünün onayı ile yapılır.

             (2) Notlarda yer alabilecek maddi hatalara yönelik düzeltmelerin, akademik takvimde belirtilen eksik notların teslimi için belirtilen son güne kadar yapılması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak düzeltmeler, en geç söz konusu notun verildiği dönemin dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna kadar olmak koşuluyla enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programları

             Program gerekleri

             MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam 120 AKTS kredisi olmak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen sayıda ve nitelikte en az yedi adet lisansüstü düzeyde dersten, en az bir seminer dersinden ve bir tez çalışmasından oluşur. Seminerler ve tez çalışması, Amerikan Kredi Sistemine göre kredisiz olup bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen dönem sonu başarı notlarıyla değerlendirilir. Seminerler ve tez çalışması dışındaki derslerin Amerikan Kredi Sistemine göre kredi toplamı en az 21 olup, dersler bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen dönem sonu başarı notlarıyla değerlendirilir.

             (2) Öğrenciler, en geç üçüncü dönemin başından itibaren her dönem tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

             (3) Öğrenci, program danışmanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, kayıtlı bulunduğu lisansüstü programa sayılmak üzere en çok iki adet lisans dersi alabilir.

             (4) Öğrencinin, kayıtlı olduğu programa sayılmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, program danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak, enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir. Kararda, alınacak dersin, öğrencinin programında hangi derse karşılık geleceği belirtilir. Alınan dersler için öğrenciye, programında karşılık gelen derslerin kredileri transfer kredisi olarak verilir.

             Başarı için not ortalaması

             MADDE 31 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması 2.50’nin altında kalan tezli yüksek lisans öğrencileri sınamalı öğrenci sayılır.

             (2) İki dönem arka arkaya sınamalı duruma düşen veya herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (3) Bahar dönemi sonunda genel not ortalaması koşulunu sağlayamayan öğrencilerin durumu izleyen yaz okulu sonunda değerlendirilir.

             Süre

             MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört dönemdir. Bu Yönetmelikle belirtilen yükümlülüklerinin tümünü yerine getirenler daha kısa sürede mezun olabilir.

             (2) Bu süre sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya mezuniyet için gereken en az 3.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (3) Tez çalışmalarında üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (4) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü dönem sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararıyla tez savunması için en fazla iki dönem ek süre verilebilir. Bu öğrenciler ek süre aldıkları dönemlerde kayıt yaptırmak zorundadır.

             Tez danışmanı

             MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü yönetim kurulu kararıyla her öğrenci için bir tez konusu ve öğretim elemanı olan bir tez danışmanı en geç ikinci dönemin başına kadar atanır. Tez danışmanı, tez çalışmalarını yönlendirmekle yükümlüdür.

             (2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

             (3) Danışmanın değişmesi mevcut danışmanın görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir.

             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             MADDE 34 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına göre yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.

             (2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin tez sınav tarihinden en geç bir ay önce atanır. Tez jürisi, üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jüride yer alan öğretim üyelerinden biri öğrencinin tez danışmanıdır. Diğer jüri üyelerinden en az birinin Üniversite içindeki başka bir alandan veya başka bir yükseköğretim kurumundan olması zorunludur. Tez jürisinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olmaz.

             (3) Tez danışmanınca tezi onaylanan öğrencinin tezinin ciltlenmemiş beş kopyası tez danışmanınca ilgili enstitüye iletilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap kısmından oluşur ve dinleyicilere açıktır.

             (4) Tez sınavı sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Jüri üyeleri çekimser oy kullanamaz. Jüri, alınan kararı en geç üç gün içinde ilgili enstitüye yazılı tutanak ile bildirir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Bu şekilde uzatma alan öğrenciler uzatma aldıkları dönemde kayıt yaptırmak zorundadır. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 35 – (1) Tez sınavından başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, jüri üyelerince imzalanmış yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisi yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

             (3) ÖZܒnden yüksek lisans diploması alabilmek için, öğrencinin mezuniyet öncesi son dönemini mezun olacağı lisansüstü programda kayıtlı olarak geçirmiş olması ve mezun olmak için gerekli AKTS kredi toplamının en az 1/4’ünü, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen dönem sonu notlarını alarak ÖZܒnde kayıtlı öğrenci olarak tamamlamış olması gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

             Program gerekleri

             MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 120 AKTS kredisi olmak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen sayıda ve nitelikte en az on adet lisansüstü düzeyde dersten ve en az bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersleri, Amerikan Kredi Sistemine göre kredisiz olup bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen dönem sonu başarı notlarıyla değerlendirilir. Dönem projesi dışındaki derslerin Amerikan Kredi Sistemine göre kredi toplamı en az 30 olup, dersler bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen dönem sonu başarı notlarıyla değerlendirilir.

             (2) Öğrenciler, dönem projesinin alındığı dönemde derse kayıt yaptırmak zorundadırlar.

             (3) Öğrenci, program danışmanının olumlu görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu onayı ile ve lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, lisansüstü programına sayılmak üzere en çok üç adet lisans dersi alabilir.

             (4) Öğrencinin, kayıtlı olduğu programa sayılmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, program danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak, enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir. Kararda, alınacak dersin, öğrencinin programında hangi derse karşılık geleceği belirtilir. Alınan dersler için öğrenciye, programında karşılık gelen derslerin kredileri transfer kredisi olarak verilir.

             Başarı için not ortalaması

             MADDE 37 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması 2.50’nin altında kalan tezsiz yüksek lisans öğrencileri sınamalı öğrenci sayılır.

             (2) İki dönem arka arkaya sınamalı duruma düşen veya herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (3) Bahar dönemi sonunda genel not ortalaması koşulunu sağlayamayan öğrencilerin durumu izleyen yaz okulu sonunda değerlendirilir.

             Süre

             MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı dönemdir. Bu Yönetmelikle belirtilen yükümlülüklerinin tümünü yerine getirenler daha kısa sürede mezun olabilir.

             (2) Söz konusu süre sonunda kredili derslerini ve proje dersini başarıyla tamamlayamayan veya mezuniyet için gereken en az 3.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Proje danışmanı

             MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim elemanı enstitü yönetim kurulu kararıyla en geç birinci dönemin sonuna kadar belirlenir.

             Dönem projesi

             MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında bir öğrenci, dönem projesinde elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına göre yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Dönem projesi jürisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile görevlendirilir. Jüri, biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere üç öğretim elemanından oluşur.

             (3) Dönem projesi sunumları, en geç teslim edildiği dönemin dönem sonu sınavlarını takip eden hafta içerisinde yapılır.

             (4) Dönem sonu projesi sunumunun tamamlanmasından sonra jüri proje hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, proje sunumunu izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Projesi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin en geç üç ay içinde gereğini yaparak dönem projesini aynı jüri önünde yeniden sunması istenebilir. Bu sunum sonunda da projesi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

             (3) ÖZܒnden yüksek lisans diploması alabilmek için, öğrencinin mezuniyet öncesi son dönemini mezun olacağı lisansüstü programda kayıtlı olarak geçirmiş olması ve mezun olmak için gerekli AKTS kredi toplamının en az 1/4’ünü, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen dönem sonu notlarından birini alarak ÖZܒnde kayıtlı öğrenci olarak tamamlamış olması gerekir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Doktora Programları

             Program gerekleri

             MADDE 42 – (1) Doktora programı, ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen sayıda ve nitelikte lisansüstü düzeyde dersten, yeterlik sınavından, tez önerisinden ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ders sayısı en az yedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az ondört derstir. Bu derslerin Amerikan Kredi Sistemine göre kredi toplamı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az 21, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise 42’dir. Dersler, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen dönem sonu başarı notlarıyla değerlendirilir. Tez çalışması, Amerikan Kredi Sistemine göre kredisiz olup, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen dönem sonu başarı notlarıyla değerlendirilir.

             (2) Lisans dersleri ders yükünde ve doktora kredisinde hesaba katılmaz.

             (3) Öğrencinin, kayıtlı olduğu programa sayılmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması, program danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak, enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir. Kararda, alınacak dersin, öğrencinin programında hangi derse karşılık geleceği belirtilir. Alınan dersler için öğrenciye, programında karşılık gelen derslerin kredileri transfer kredisi olarak verilir.

             Başarı için not ortalaması

             MADDE 43 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması 3.00’ın altında kalan doktora öğrencileri sınamalı öğrenci sayılır.

             (2) İki dönem arka arkaya sınamalı duruma düşen veya herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (3) Bahar dönemi sonunda genel not ortalaması koşulunu sağlayamayan öğrencilerin durumu izleyen yaz okulu sonunda değerlendirilir.

             Süre

             MADDE 44 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için sekiz dönem, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise on dönemdir. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerinin tümünü yerine getirenler daha kısa sürede mezun olabilir.

             (2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı dönemdir. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (3) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını süresi içinde; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekizinci, lisans derecesi ile kabul edilenler için onuncu dönem sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen öğrencilere, enstitü yönetim kurulu kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört dönem ek süre verilebilir. Bu öğrenciler ek süre aldıkları dönemlerde kayıt yaptırmak zorundadır.

             Tez danışmanı

             MADDE 45 – (1) Doktora programında, enstitü yönetim kurulu her öğrenci için bir tez danışmanı ve danışmanının onaylayacağı bir tez konusunu en geç üçüncü dönemin başına kadar belirler. Tez danışmanı, tez çalışmalarını yönlendirmekle yükümlüdür.

             (2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı belirlenebilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

             (3) Danışmanın değişmesi mevcut danışmanın görüşü alınarak enstitü müdürünün onayı ile gerçekleşir.

             Doktora yeterlik sınavı

             MADDE 46 – (1) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci dönemin sonuna kadar,  lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler ise en geç yedinci dönemin sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

             (2) Doktora yeterlik sınavları, enstitü yönetim kurulu tarafından görevlendirilen, ÖZܒnde sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

             (3) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısım halinde yapılır. Öğrencinin sözlü sınava girebilmesi için yazılı sınavda başarılı olması gerekir. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

             (4) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

             (5) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınacak dersler, enstitü yönetim kurulu kararında belirtilir. Fazladan alınacak dersler için öğrenciye en çok iki dönem süre tanınır. Belirlenen süre sonunda fazladan alınan dersleri, her dersten en az C notu ile tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Fazladan alınan dersler, doktora mezuniyet kredisine ve ortalamasına katılır, bu derslerden alınan notlar ile genel not ortalaması 3.00’ın altına düşen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Tez izleme komitesi

             MADDE 47 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi atanır.

             (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin tez danışmanı olan öğretim üyesi, ilgili alanın içinden ve dışından birer öğretim üyesi olmak üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

             (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Tez önerisi savunması

             MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili hazırlayacağı yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

             (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

             (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Doktora tezinin sonuçlandırılması

             MADDE 49 – (1) Öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına göre yazmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.

             (2) Doktora tez jürisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin tez savunması tarihinden en geç bir ay önce atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden olmak üzere beş asil, iki yedek üyeden oluşur. Bu üyelerden bir asil ve bir yedek üyenin başka üniversiteden, bir asil üyenin ise ilgili alan dışından olması zorunludur.

             (3) Tez savunması, söz konusu tezin jüri üyelerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde yapılır. Tez savunması, tez çalışmalarının takdimi ve bunu izleyen soru-cevap kısmından oluşur ve dinleyicilere açıktır.

             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

             (5) Tezi red edilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Öğrencinin uzatma aldığı dönemde kayıt yaptırması gerekir. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Doktora diploması

             MADDE 50 – (1) Tez sınavından başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, jüri üyelerince imzalanmış yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli yüksek lisans öğrencisi doktora diploması almaya hak kazanır.

             (2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

             (3) ÖZܒnden doktora diploması alabilmek için, öğrencinin mezuniyet öncesi son dönemini mezun olacağı lisansüstü programda kayıtlı olarak geçirmiş olması ve mezun olmak için gerekli AKTS kredi toplamının en az 1/4’ünü bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen dönem sonu notlarını alarak ÖZܒnde kayıtlı öğrenci olarak tamamlamış olması gerekir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Devamlı ve Geçici Ayrılma

             Üniversiteden ayrılma

             MADDE 51 – (1) Öğrenciler, istedikleri takdirde bir dilekçe ile başvurarak Üniversiteden ayrılma talebinde bulunabilir.

             (2) Dersler başlamadan önce Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciden, ilgili dönemde ödemekle yükümlü olduğu ücretler talep edilmez. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar, yaz okuluna kayıtlı öğrenciler için ikinci haftanın son iş gününe kadar yapılan başvurularda, öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları dönem öğrenim ücretinin yarısı iade edilir. Söz konusu tarihten sonra Üniversiteden ayrılma başvurusunda bulunan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

             (3) Dersler sona ermeden önce üniversiteden ayrılma başvurularında, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler dönem kayıtlarından düşülür; bu tarihlerden sonra yapılacak başvurularda ise öğrencinin kayıtlı olduğu dersler mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

             İzinli ayrılma ve izinden dönüş

             MADDE 52 – (1) Öğrenciler; belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, ailevi, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim veya Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen diğer beklenmedik zorunlu nedenlerle izinli ayrılma başvurusunda bulunabilir.

             (2) İzin başvuruları, belgeleri ve bir dilekçe ile birlikte en geç ilgili dönemin derslerinin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu sürenin bitiminden sonra yapılacak başvurular işleme alınmaz. Ani hastalık veya beklenmedik hallerde öğrencinin durumu Üniversite Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun uygun görmesi üzerine izinli sayılır ve bu kurulun  karar tarihi, izin süresinin başlangıcı olarak kabul edilir.

             (3) Öğrencilere bir defada en çok iki dönem olmak koşulu ile öğrenim süresince toplam dört dönem izin verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre, enstitü yönetim kurulu önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla uzatılabilir. İzinli geçen süreler azami öğrenim sürelerine dahil edilmez.

             (4) İzin isteği kabul edilen öğrencinin izninin işleme konulabilmesi için, izinli sayılacağı dönemde ödemekle yükümlü olduğu ücretlerin yarısını ödemiş olması, Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Öğrencilerin dönem izni aldıkları dönemler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki dönem ücretlerine mahsup edilmez. İzin son başvuru tarihinden sonra, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılan öğrenciler, söz konusu dönem için ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin tamamını öder.

             (5) Öğrencinin izinli olduğu dönemlerde diğer yükseköğretim kurumlarından almış olduğu dersler ÖZܒndeki programına sayılmaz.

             (6) Öğrenciler, izin sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam eder. İki dönem izin almış öğrencilerden; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin ders kayıtları başlamadan önce, yazılı olarak ilgili enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu şekilde, enstitü yönetim kurulunun onayı ile izinden geri dönen öğrencinin, söz konusu dönem için ödemiş olduğu ücret, kayıt yaptırdığı dönem öğrenim ücretinden düşülür.

             İlişik kesme

             MADDE 53 – (1) Üniversiteden kendi isteği ile ayrılan veya herhangi bir nedenle Üniversiteden ilişiği kesilen öğrencilerin, diplomalarını ve dosyalarındaki şahsi belgelerini geri alabilmeleri için Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir.

             (2) Üniversiteden ayrılan veya ilişiği kesilen öğrencilerin, Üniversiteye tekrar dönmek istemeleri halinde, bu Yönetmelikte belirtilen öğrenci kabullerine ilişkin koşulları sağlamaları gerekir.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Disiplin

             MADDE 54 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları çerçevesinde yürütülür.

             Ücretler

             MADDE 55 – (1) ÖZܒnde eğitim-öğretim ücrete tabidir. Ücretler, her akademik yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Eğitim-öğretim ücreti ve Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için ödenmesi gereken diğer ücretleri belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

             Burslar

             MADDE 56 – (1) ÖZܒnde Üniversite kaynakları ve çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların kapsam, koşul, öğrencilere dağıtımı ve devamına ilişkin uygulamalar, Rektör tarafından görevlendirilen bir komite tarafından ÖZܒnin belirlediği usul ve esaslara göre yürütülür.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.