22 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27440

YÖNETMELİK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 3/6/2008 tarihli ve 26895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Danışman; Enstitüde görevli Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik belgesi bulunan öğretim görevlileri ile Enstitünün önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca görevlendirilen, Devlet Sanatçısı unvanına sahip olanlar arasından seçilir. Ancak, zorunlu durumlarda; anabilim/anasanat dalının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kadrosuz öğretim üye ve görevlileri arasından da görevlendirme yapılabilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/6/2008

26895