22 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27440

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ARAÇLARDA KULLANILAN SIKIŞTIRMA ATEŞLEMELİ MOTORLARDAN

YAYILAN GAZ VE PARÇACIK HALİNDEKİ KİRLETİCİLERİN

EMİSYONLARINA VE ARAÇLARDA KULLANILAN DOĞALGAZ

VEYA SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI İLE ÇALIŞAN

POZİTİF ATEŞLEMELİ MOTORLARDAN YAYILAN

GAZ KİRLETİCİLERİN EMİSYONLARINA

KARŞI ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ

TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (2005/55/AT)

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Yayılan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğalgaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazı İle Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Yayılan Gaz Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (2005/55/AT) başlığı “Ağır Hizmet Araçları ve Motorlarının Emisyonları (Euro IV ve Euro V) İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2005/55/AT)” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bütün motorlu araçların gaz ve parçacık hâlindeki kirleticilerini, emisyon kontrol cihazlarının faydalı ömrünü, dolaşımdaki araçların ve motorların uygunluğunu ve araç üzerinde teşhis (OBD) sistemlerini, 21/4/2009 tarihli ve 27207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğe ((AT) 715/2007) göre tip onayı verilen M1, N1, N2 ve M2 kategorisindeki araçların motorları hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (e) bendinde belirtilen motorları kapsar.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak ve Avrupa Birliğinin 2005/55/EC Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (a), (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Araç: Referans kütlesi 2610 kg’ı aşan, 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT)  3 üncü maddesinde tarif edilen herhangi bir aracı,

             b) Güçlendirilmiş çevre dostu araç (EEV): Ek I’in 6.2.1 numaralı maddesindeki çizelgelerin C satırında müsaade edilen emisyon sınır değerlerine uygun olan bir motorla tahrik edilen aracı,”

             “e) Motor: Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT) 3 üncü maddesinde belirtildiği şekilde ayrı teknik ünite olarak tip onayı verilebilen ve bir aracın tahrikine neden olan kaynağı”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) 9 uncu maddenin (g) bendi ile 10 uncu ve 11 inci maddelerin uygulanması için gerekli tedbirler, Ek XI’den Ek XVI’ya kadar olan eklerde (2005/78/EC Direktifinin Ek II ila Ek VII) belirtilmiştir. Ek XV sıkıştırmalı ateşlemeli motorlu araçlar ve bu tür motorların tip onayı için, Ek XVI ise kıvılcım ateşlemeli motorlu araçlar ve bu tür motorların tip onayı için uygulanır.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2009 tarihinden önce tip onayı almış referans kütlesi 2610 kg’ın altındaki N1, N2 ve M2 kategorisi araçların motorları dışındaki sıkıştırma ateşlemeli motorlar ve gaz motorları ile ilgili kapsam genişletmelerinde imalatçının talebi hâlinde 1/7/2010 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 2008/74/EC Direktifi doğrultusundaki değişiklik hükümleri uygulanmaz.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan  Ek I’in;

             a) 1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bu Yönetmelik; bütün motorlu araçların gaz ve parçacık hâlindeki kirleticilerine, emisyon kontrol cihazlarının faydalı ömrüne, dolaşımdaki araçların ve motorların uygunluğuna, araç üzerinde teşhis (OBD) sistemlerine ve Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğe ((AT) 715/2007) göre tip onayı verilen M1, N1, N2 ve M2 kategorisindeki araçların motorları hariç olmak üzere, 4 üncü maddede belirtilen motorlara uygulanır. Bu Yönetmeliğin 2008/74/EC Direktifi doğrultusundaki değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren referans kütlesi 2610 kg’ın altındaki N1, N2 ve M2 kategorisi araçlarda, yeni onaylar için Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin ((AT) 715/2007) 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki tarihlere kadar ve tip onayı mevcut araçların kapsam genişletmeleri için söz konusu Yönetmeliğin aynı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen tarihlere kadar tip onayı verilmeye devam edilir.”

              b) 2.1 numaralı maddesinin sonuna aşağıdaki tarifler eklenmiştir.

             “Referans kütle

             Aracın yürür vaziyetteki kütlesinden 75 kg’lık sürücü kütlesinin çıkartılması ve buna 100 kg’lık bir kütlenin eklenmesiyle bulunan kütledir.

             Aracın yürür vaziyetteki kütlesi

             Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT) eki Ek I’in 2.6 numaralı maddesinde açıklanan kütledir.”

             c)  Aynı eke aşağıdaki madde eklenmiştir.

             “4.5 İmalatçının talebi hâlinde, bu Yönetmeliğe göre verilen tamamlanmış aracın tip onayının kapsam genişletmesi referans kütlesi 2610 kg’ın altındaki tamamlanmamış araç için yapılır. İmalatçının, tamamlanmamış araca monte edilmesi beklenen bütün karoseri kombinasyonlarının aracın referans kütlesini 2610 kg’ın üzerine artırdığını göstermesi hâlinde, tip onaylarının kapsamı genişletilir.”

             ç)  Aynı eke, 6.2 numaralı maddesinin dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

             “Benzinli motorlarda, Ek XVI’da (2005/78/EC Direktifi Ek VII) belirtilen deney işlemleri uygulanır. Dizel motorlarda, Ek XV’deki (2005/78/EC Direktifi Ek VI) duman opaklığı için deney işlemleri uygulanır.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek II’de yer alan Ek II İlave 1’e, bu Yönetmeliğin EK 1’indeki 8.4,  8.4.1,  8.4.1.1 ve 8.4.1.2 numaralı maddeler ile aynı eke Ek II İlave 6 eklenmiştir.

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek III’te yer alan Ek III İlave 1’in 2.7.4 numaralı maddesi bu Yönetmeliğin EK 2’sinde belirtildiği şekilde değiştirilmiş, aynı İlaveye 6.5 ve 6.6 numaralı maddeler eklenmiştir.

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek VI’da yer alan Ek VI İlave 1’e bu Yönetmeliğin EK 3’ünde belirtilen maddeler eklenmiştir.

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek XIV’te (2005/78/EC’nin Ek V) yer alan 1 numaralı maddedeki ikinci bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             “Bölüm 2: Yönetmeliğin numarası - 2005/55/AT”.

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe bu Yönetmeliğin EK 4’ünde yer alan Ek XV ve Ek XVI eklenmiştir.

             MADDE 13 – Bu Yönetmelik 31/12/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmelik ekini görmek için tıklayınız