22 Aralık 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27440

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)’tan:

KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 25/7/2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             “(1) 5449 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre Ajanslarda istihdam edilecek iç denetçi, uzman personel ve destek personeli, Ajans tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacak yarışma sınavı ile belirlenir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – (1) Sınavın yapıldığı pozisyona göre, yarışma sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

             a) İş Talep Formu,

             b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

             c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

             ç) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

             d) KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

             e) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

             f) Özgeçmiş.

             (2) İş talep formu ve birinci fıkrada sayılan diğer belgelerin Genel Sekreterliğe en geç, sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir. Başvuran adaylara başvuru evrakı ile birlikte bu Yönetmelik de verilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında geçen “sözlü sınavda; yazılı sınavdaki başarı durumu,” ibaresi ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır. Yarışma sınavının yapılacağı tarihe kadar Genel Sekreterin görevlendirilmemiş olması halinde, sınav kuruluna, Yönetim Kurulu Başkanı veya onun uygun göreceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi başkanlık eder.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Sınavda başarılı olanlarla sözleşme yapılmadan önce sınava başvuranların iş talep formlarında yer alan adli sicil beyanlarının doğruluğu, ajans tarafından adlî sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edilir.”

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/7/2006

26239