17 Ekim 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27379 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/15514

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2010 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının, ekli Kararda belirtildiği şekilde tespiti; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

              C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                                     A. BABACAN                                M. AYDIN

  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

             H. YAZICI                                 F. N.ÖZAK                                     E. GÜNAY                                    F. ÇELİK

           Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı V.                           Devlet  Bakanı

 

               E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                                    C. YILMAZ                                   S. ERGİN

           Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

           M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY                                A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

     Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                                 Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

 

           N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                                       R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

       Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                        Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

 

               M.M. EKER                            Ö. DİNÇER                              N.ERGÜN                                  T. YILDIZ

      Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                     E. GÜNAY                                                          V. EROĞLU

                                           Kültür ve Turizm Bakanı                                      Çevre ve Orman Bakanı

 

12/10/2009 TARİHLİ VE 2009/15514 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; 2010 yılında kamu işletmelerinin, ülkemiz kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemleri belirlemektir.

(2) Bu Karar, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde elli (%50)’sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşları kapsar.

 (3) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile sermayesinin yüzde elli (%50)’sinden fazlası kamuya ait olan veya Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenen diğer işletmeler bu Kararın sadece 22 nci ve 23 üncü maddelerine tabidir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüsler ile bu teşebbüslerin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere bağlı ortaklıklarını,

b) Kuruluş: 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde elli (%50)’sinden fazlası kamuya ait olan özelleştirme programındaki teşebbüsleri,

c) Kamu teşebbüsü: (a) ve (b) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

ç) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,

d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

e) Program: Bu Kararın ekinde yer alan tablodaki malî hedefler ile Müsteşarlıkça kamu teşebbüslerine  gönderilecek 2010 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programını,

f) Uygulanan ekonomik politikalar: Orta Vadeli Programda, Yıllık Programda ve bunlara istinaden hazırlanan belgelerde yer alan politikaları,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 3- (1) Kamu teşebbüsleri, 2010 yılı faaliyetlerini, uygulanan ekonomik politikalar ile Program çerçevesinde aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak yürüteceklerdir:

a) Tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği artıracak ve maliyetleri düşürecek tedbirler alınacaktır.

b) Etkin bir insan kaynakları politikası izlenecektir. Bu çerçevede, tüm personelin kamu teşebbüsü içinde rasyonel bir şekilde dağıtılması ve atıl duran personelin eleman açığı bulunan diğer hizmet birimlerine kaydırılması sağlanacaktır.

c) Stokta tutulacak mal ve hizmet üretimine ilişkin envanter miktarı ile üretilen nihai ürün miktarı, 2010 yılı ile takip eden yıllarda yapılması öngörülen mal ve hizmet satışı dikkate alınarak optimum seviyede belirlenecektir.

ç) Atıl durumda olan gayrimenkuller tasfiye, satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle değerlendirilecektir.

d) Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek hammadde miktarı ve fiyatı ile üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, Programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecektir.

e) AR-GE ve inovasyon faaliyetlerine gereken özen gösterilecektir.

f) Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterilecektir.

g) Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla, bilgi ve iletişim altyapısı ile organizasyon yapıları yeniden düzenlenecektir.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam

Açıktan ve naklen atama

MADDE 4- (1) Teşebbüs içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde kamu teşebbüslerinde;

a) 2009 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler hariç) en fazla yüzde on (%10)’u kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanması,

   b) 2009 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilenler hariç) en fazla yüzde on (%10)’u kadar personelin de, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması,

hususlarında kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Maaş ve ücret ödemelerinin karşılanması amacıyla Müsteşarlıkça sermaye transferi yapılan kamu iktisadi teşebbüslerinin, bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki personel atama işlemleri, Müsteşarlığın uygun görüşüne bağlıdır.

 (3) Kararname ile atananlar ile bu görevlere eş düzeyde pozisyonlara atananlar, özel kanunlarla belirtilenler, sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerde istihdam edilecek uçucu personel ve 2009 yılı öncesinde işe alınanlar hariç, 2010 yılında emekli personel istihdamı yapılmayacaktır.

 (4) Kamu teşebbüslerinde, 2008 ve 2009 yıllarında ilgili yıl Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri kapsamında Türkiye İş Kurumu ve/veya Devlet Personel Başkanlığı nezdinde gerekli işlemler başlatıldığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri, 2010 yılında kullanılabilecektir.

 (5) 2009 veya 2010 yılında açıktan işe ilk defa alınan personele ait kadroların ölüm veya istifa sebebiyle bir yıl içinde boşalması halinde, kamu teşebbüslerinin 2010 yılında bu personel yerine herhangi bir izne ihtiyaç duymaksızın yeni bir personel alma hakkı saklıdır.

 (6) Üçüncü fıkra kapsamında yapılacak emekli personel atamaları birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sınırlamalara tabidir. Dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında yapılacak atamalar ile benzer faaliyet alanlarına sahip olmaları koşuluyla ana teşebbüs ile bağlı ortaklıkları arasındaki personel nakilleri ise birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sınırlamalar dışındadır.

İlave atamalar

MADDE 5- (1) Uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere sahip personel, yeni üretim tesisi kurulması ve/veya yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için gerekli personel, teşebbüslerin faaliyet alanının genişlemesi durumunda gerekli personel ve AR-GE faaliyetleri için istihdamı talep edilen personel talepleri öncelikli olarak 4 üncü madde kapsamında karşılanır.

 (2) Birinci fıkra kapsamında yeni personel ihtiyacının 4 üncü madde çerçevesinde karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, kamu iktisadi teşebbüsleri, maliyet azaltıcı tedbirleri de içerecek biçimde detaylı analiz ve gerekçeleri ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Müsteşarlığa bildirir. Bu talepler ayrıca değerlendirilerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı veya Müsteşarlığın uygun görüşü çerçevesinde, Devlet Personel Başkanlığınca unvan değişikliği yapılmaksızın sonuçlandırılır.

 (3) Bu madde kapsamındaki ilave personel atamaları 2009 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) yüzde seksen (% 80)’ini geçemez. Personel maliyetleri kısmen veya tamamen uluslararası kuruluşlarca karşılanan  kamu iktisadi kuruluşları yüzde seksen (% 80) kısıtlaması dışındadır.

Zorunlu istihdam

MADDE 6- (1) Özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel ile (özürlü, şehit ailesi, eski hükümlüler, Elektrik Üretim Anonim Şirketinden devralınan şalt sahalarında görevli personel ve ana faaliyet konusu elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı olmayan teşebbüslerdeki elektrik santrallerinde daimi istihdamı gereken sorumlu mühendisler gibi) Kararname ile atananlar ve bu görevlere eş düzeyde pozisyonlara atananlar 4 üncü maddede belirtilen sınırlamaların dışındadır.

 (2) Teşebbüslerde zorunlu asgari sınırın üzerinde, yasal nedenlerden dolayı istihdam edilen personel bulunması halinde, ilave zorunlu istihdam yapılamaz. Özürlü personel çalıştırılmasında, teşebbüsün işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik tanınır. Özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili olarak yıl içinde kontenjan açığı doğması durumunda, teşebbüsler ilave bir izne gerek duymaksızın gerekli atamaları yapabilir.

 (3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince, teşebbüslere karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunanlar, askerden dönen personel, mahkeme kararları nedeniyle göreve başlatılması gereken personel, profesyonel sendikacı olarak görev yapanlardan teşebbüse geri dönen ve emeklilik hakkı kazanmamış olanlar ile teşebbüs tarafından yurt dışına eğitime gönderilen ve geri dönen personel herhangi bir izne tâbi olmaksızın, boş kadro/pozisyon dahilinde göreve başlatılabilecektir.

Sınavlar

MADDE 7- (1) Açıktan atama yoluyla personel alımları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve/veya Türkiye İş Kurumu ile Devlet Personel Başkanlığının yürürlükteki mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

 (2) Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Stajyer AIM Memuru ve AFTN Memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanmaz. DHMİ Genel Müdürlüğü bu pozisyonlara atama yapmak için yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıktan atama izni alınmış pozisyonların sayısı, unvanı ile genel ve kendi mevzuatındaki koşulları, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) taban puanını, Resmî Gazete ile Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az ikisinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur. KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere DHMİ tarafından belirlenen sayıda aday yazılı sınava çağrılır. Çağrılan adaylar arasından seçme işlemi DHMİ Genel Müdürlüğünce 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesine göre gerçekleştirilir.

Geçici işçiler

MADDE 8- (1) Teşebbüsler, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun çerçevesinde, yıl içerisinde 179 prim gün süresini aşmamak üzere ve sadece mevsimlik işlerde ve/veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilir. Söz konusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde mevsimlik ve/veya kampanya işçisi olduğu belirtilecektir.

(2) 2010 yılında geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam adam/ay süresi, bir önceki yılı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekler de dikkate alınarak, ilgisine göre Müsteşarlığın veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü ile Devlet Personel Başkanlığına vize ettirilir.

(3) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği, Devlet Personel Başkanlığınca, ilgili teşebbüse, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına, Müsteşarlığa ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz.

Fazla çalışma

MADDE 9- (1) Teşebbüsler, 2009 yılında fiilen kullandıkları fazla çalışma saatini (saat/yıl) aşmayacak şekilde 2010 yılında da fazla çalışma yaptırabilirler.

 (2) Gerekli görüldüğü takdirde, ilave fazla çalışma süresini 2009 yılı gerçekleşmesinin yüzde onu (% 10) kadar artırmaya teşebbüs yönetim kurulu yetkilidir. Bu kapsamda yapılan artırımlar 10 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığa ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir.

 (3) İlave olarak kullanılan yüzde onluk (% 10) artırımın yeterli olmaması halinde, teşebbüslerin ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle başvurmaları ile ilgisine göre Müsteşarlık veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı fazla çalışma iznini 2009 yılı gerçekleşmesinin yüzde on (% 10)’una kadar artırmaya yetkilidir.

(4) Ürün alım kampanya faaliyetleri rekolteye bağlı olarak değişiklik gösteren kuruluşlarda ilave yüzde on (% 10) sınırı kuruluşun alım öngörülerindeki artış dikkate alınarak Müsteşarlıkça yeniden belirlenebilir.

Pozisyon iptali

MADDE 10- (1) Maaş ve ücret ödemeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca karşılanan kuruluşlarda, 2009 yılı içinde emeklilik veya iş akdi feshi nedeniyle ayrılan işçilerin pozisyonlarının tamamı 30/6/2010 tarihine kadar yönetim kurulu kararı ile iptal edilecek ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Müsteşarlığa bilgi verilecektir.

Diğer istihdam şekilleri

MADDE 11- (1) Teşebbüsler, bu Kararda bahsi geçmeyen her türlü personel alımından önce ilgisine göre Müsteşarlıktan veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığından izin almak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Alımları

İhale yoluyla hizmet alımı

MADDE 12- (1) İhale yoluyla hizmet alımları, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili mevzuat dikkate alınarak gerçekleştirilir ve ihale mevzuatıyla ilgili tüm soru ve sorunlar Kamu İhale Kurumuna iletilir.

(2) 2010 yılında, kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla temin edilebilir. 2010 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin toplam tutarı en fazla 2009 yılı için uygun görülen toplam tutarın, 2010 yılı için hedeflenen yıllık ortalama ÜFE değişim oranı ile artırılması suretiyle bulunan tutar kadar olabilecektir. Maliyet unsurlarındaki (asgari ücret, sosyal güvenlik  primi ve akaryakıt fiyatları) artış oranının yıllık ortalama ÜFE değişim oranının üzerinde olması nedeniyle hizmet alımı maliyetlerinde artış olması halinde aşan kısım toplam tutara eklenebilecektir.

(3) 2009 yılında taşeron yoluyla sağlanan hizmetlerin 2010 yılında asli personelle yapılması durumunda anılan hizmet alımları için ayrılan hizmet alımı tutarı 2010 yılı izninden düşürülecektir.

(4) Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren, teşebbüsler, kamu ihale mevzuatı gereklerini yerine getirmek şartıyla 2010 yılı için hizmet alım ihalesi sürecini başlatabilirler. Teşebbüsler, Program kapsamında işletme bütçelerini 2010-2012 dönemini kapsayacak şekilde yaparak, çok yıllık hizmet alımlarına çıkabilirler. Diğer hizmet alımına ilişkin talepler, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü çerçevesinde Müsteşarlık tarafından ayrıca değerlendirilir.

 (5) 2010-2012 dönemini kapsayacak hizmet alımı ihaleleri için tavan tutar, 2009 yılı için verilen tutarın, 2010-2012 dönemi ÜFE değişim oranı kadar artırılması suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.

 (6) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarını, işlemlerin tamamlanmasını müteakip Müsteşarlığa veya ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirmek zorundadır.

İlave hizmet alımları

MADDE 13- (1) İlave ve ilk defa yapılacak hizmet alımları için teşebbüs, oluşacak maliyetin karşılanabilmesi amacıyla, gelir artırıcı veya maliyet azaltıcı tedbirlerin yer aldığı ayrıntılı ve gerekçeli bir raporla başvuracak, ihaleler, teşebbüsün diğer birimlerinde veya diğer teşebbüslerde yapılmakta olan benzer ihalelere ilişkin bedeller emsal alınarak değerlendirildikten sonra, ilgisine göre Müsteşarlık veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca uygun görüldüğü takdirde yapılabilecektir. İzni alınan hizmet alımlarına ilişkin ihale sonuçları, en geç 10 gün içerisinde izni veren kuruma bildirilir. 2009 yılı içinde kullanılmak üzere bir kereye mahsus verilen ilave hizmet alımı izinleri, aynı teşebbüsün 2010 yılı için hizmet alım izni limitleri belirlenirken dikkate alınmaz.

(2) Olağanüstü koşullardan (yangın, deprem, sel, heyelan gibi) kaynaklanan hizmet alımlarında izin alınması gerekmeyip, ilgisine göre Müsteşarlığa veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bilgi verilmesi yeterlidir.

Hizmet alımı yapılamayacak durumlar

MADDE 14- (1) Temizlik, güvenlik ve benzeri hizmetler için yeterli sayıda personeli bulunan teşebbüsler bu tür hizmetleri ayrıca ihale yolu ile dışarıdan satın alamazlar.

(2) Teşebbüs ve çalışanlarının kurmuş olduğu vakıf, sandık ve diğer organizasyonlar ile bunların kurmuş olduğu veya iştirak ettiği şirketler, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet alımı ihalelerine iştirak edemez ve bunlardan herhangi bir şekilde hizmet alımı yapılamaz.

Teşebbüs ile yüklenici firma ilişkisi

MADDE 15- (1) İhale yoluyla yapılacak hizmet alımlarında; yüklenici firmanın istihdam ettiği işçinin muhatabı teşebbüs olmayacaktır. Mevcut sözleşmeler bu çerçevede yenilenecektir. Yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin teşebbüsle olan ilişkilerinde, iş hukukuna göre devamlılık arz edebilecek her türlü sözleşme hükümleri bu yenilemeler kapsamında iptal edilecektir. 2010 yılında yüklenici firma ile mevcut sözleşme yenilenmediği takdirde, yeni firmayla yapılacak sözleşmelerde yüklenici firmanın istihdam ettiği işçilerin teşebbüsle olan ilişkilerinde iş hukukuna göre devamlılık arz eden hüküm ve uygulamalara yer verilmeyecektir.

 (2) Teşebbüsler, hizmet alımı yaptıkları yüklenici firmalarda çalışan personelin sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin düzenli yatırılıp yatırılmadığını takip etmekle yükümlüdürler. Söz konusu prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen yüklenici firmaların sözleşmeleri uzatılmayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî Hükümler

İşletme bütçesi

MADDE 16- (1) Müsteşarlık, Programı 31/12/2009 tarihine kadar kamu teşebbüslerine gönderecektir. Kamu teşebbüsleri, 2010 yılına dair işletme bütçelerini Program çerçevesinde yaparak, 30/1/2010 tarihine kadar Müsteşarlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecektir.

(2) İşletme bütçelerinde yıl içinde değişiklik gerektiğinde teşebbüsler bu taleplerini Müsteşarlığa iletir. Yıl içindeki gelişmeler doğrultusunda, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının olumlu görüşü ile ilgili kurumların görüşünü alarak işletme bütçelerinde, Programda ve performans hedeflerinde değişiklik yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Müsteşarlık yetkilidir.

(3) Yıl içinde yatırım ödeneği tavanının değişmesi halinde Müsteşarlığa bilgi verilecektir.

Satış fiyatlarının ve tarifelerinin belirlenmesi

MADDE 17- (1) Kamu teşebbüsleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini saptamakta serbesttirler. İlgili teşebbüsler, 14/2/2008 tarihli ve 2008/T-5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilen “Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Usul ve Esasları” ile söz konusu Karar uyarınca istihsal edilen yılı Usul ve Esaslar Genelgesi uyarınca Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması kapsamında kendileri için belirlenen fiyatlandırma mekanizmalarını uygulayacaktır.

(2) Satış fiyatları ve tarifeler, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar ile teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak, kamu teşebbüsünü zarara uğratmayacak şekilde ticari maliyetin üzerinde belirlenecektir. Görev zararı uygulaması nedeniyle belirlenen fiyatlar bu kapsamda değerlendirilmez.

 (3) Fiyat ve tarifeler saptanırken, Programdaki mali hedefler ile geçmiş yıllar vergi yükümlülükleri dikkate alınacaktır.

 (4) Fiyat ve tarife düzenlemelerinde ilgili düzenleyici ve denetleyici üst kurulun uygulamaları ile gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

 (5) Teşebbüsler düzenleyici ve denetleyici üst kurullara yapılacak tarife ayarlama başvurularının bir örneğini bilgi için Müsteşarlığa, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına eş zamanlı olarak gönderecektir.

Borç ve alacaklar

MADDE 18- (1) Kamu teşebbüsleri; kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödemek ve alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirmek zorundadır.

Teşebbüsler arası faiz uygulaması

MADDE 19- (1) Kamu teşebbüsleri, kendi aralarındaki ticari ilişkiler dolayısıyla oluşacak borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, söz konusu ticari ilişki öncesinde yapılacak bir protokol ile belirler ve hesaplarını uzlaşılan faiz oranları üzerinden tutarlar. Yapılan protokolün bir örneği, en geç protokol tarihini takip eden 15 iş günü içinde Müsteşarlığa gönderilir.

(2) Taraflar arasında uygulanacak faiz konusunda uzlaşmaya varılamadığı takdirde, Müsteşarlık genel faiz oranlarını dikkate alarak, uygulanacak faiz oranını belirlemeye yetkilidir.

Ticari banka kredileri

MADDE 20- (1) Kamu teşebbüsleri, yurt içi ve yurt dışı bankalardan ticari kredi kullanımlarını ve diğer finansman yöntemlerine ilişkin malî yükümlülüklerini, Programda belirlenen hedefler içinde kalacak şekilde, etkin bir aktif/pasif ve özkaynak yönetimi ile asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle  yükümlüdür.

(2) Kredi kullanımından 15 iş günü önce ve kullanımdan itibaren 5 iş günü içinde, kredinin kullanım amacı ve şartları hakkında Müsteşarlığa bilgi verilecektir.

(3) Kamu teşebbüslerinin kredi kullanımından önce kullanılacak krediye ilişkin olarak Müsteşarlığa iletmekle yükümlü oldukları bilgilere yönelik hususlar, Usul ve Esaslar Genelgesi ile düzenlenir.

Temettü ödemesi ve tahsilatı

MADDE 21- (1) Kamu teşebbüsleri 2009 yılında elde etmiş oldukları kârdan oluşan temettü borcu ile önceki yıllardan kalan temettü borçlarını, ilgisine göre Müsteşarlığa veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca belirlenecek ödeme planına göre öder.

(2) Kamu teşebbüsleri, yurt dışı bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinden olan temettü alacaklarının tamamını 2010 yılı içinde tahsil edeceklerdir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzleme ve Şeffaflık

İzleme

MADDE 22- (1) Malî şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, Müsteşarlık, izleme kapsamına alınacak kamu işletmelerini belirlemeye yetkilidir.

(2) Kamu işletmeleri, ticari sır kapsamında olmayan ve içeriği Müsteşarlıkça belirlenecek malî ve malî olmayan tablolar ile diğer bilgi ve belgeleri, Müsteşarlık tarafından belirlenecek dönemler itibarıyla Müsteşarlığa göndermek zorundadır.

Kapasite geliştirme

MADDE 23- (1) Kamu işletmeleri, malî ve malî olmayan konsolide verilerini sağlıklı ve sürekli bir şekilde üretecek bilgi işlem altyapısı kuracak veya kurmuş oldukları bilgi işlem altyapısını geliştirecektir.

(2) Bu Kararın 22 nci maddesi uyarınca izlemeye alınan kamu işletmelerinin bu kapsamda yaptıkları veya yapacakları harcamalar tasarruf tedbirleri dışındadır.

(3) Kamu işletmeleri izleme kapsamında yeterli miktarda ekipman bulunduracak ve eleman tahsis edeceklerdir.

Hedef tespiti ve takibi

MADDE 24- (1) Müsteşarlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşünü alarak Program kapsamında ve kamu teşebbüsü bazında üçer aylık malî veya malî olmayan hedefler belirler ve ilgili teşebbüse gönderir.

(2) Kamu teşebbüsleri; Mart, Haziran, Ekim ve Aralık ayları sonu itibarıyla, birinci fıkra kapsamında kendileri için belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, ulaşılamadıysa buna ilişkin gerekçeleri ve alınacak tedbirleri, sırasıyla Nisan, Temmuz, Kasım ve Aralık ayları sonuna kadar Müsteşarlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına iletir.

(3) Müsteşarlık, kamu teşebbüslerinin 2010 yılı faaliyetlerini takip etmek, belirlenen hedefler kapsamında değerlendirme yapmak ve teşebbüs faaliyetlerinin bu Karar hükümlerine uygunluğunu takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla performans denetimi yapmaya ve performans raporları hazırlamaya yetkilidir.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yapılacak performans denetimleri esnasında, kamu teşebbüsleri istenilen bilgi ve belgeleri temin etmek ve denetimi yapan yetkili personele vermek zorundadır. İletilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve tutarlılığından kamu teşebbüsü yönetim organları, ilgili personel ile birlikte müteselsilen sorumludur.

 (5) Müsteşarlık, bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında performans denetimi yapılacak kamu teşebbüslerini belirlemeye ve buna ilişkin Usul ve Esaslar Genelgesi yayımlamaya yetkilidir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Stratejik planlar

MADDE 25- (1) Stratejik planları Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca uygun görülen kamu iktisadi teşebbüsleri, söz konusu planlarda yer alan vizyon, stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerine, bu planlar kapsamında öngörülen maliyet ve ödenekler çerçevesinde ulaşmak için gerekli tedbirleri alacaktır. Diğer teşebbüsler ise, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca Hazine Müsteşarlığının görüşleri dikkate alınarak belirlenen stratejik planlara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde 2011-2015 dönemine ilişkin stratejik planlarını hazırlayacaklardır.

(2) Teşebbüsler yıllık yatırım ve finansman programlarını stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlamak zorundadır.

(3) Stratejik planların izlenmesi ve değerlendirilmesi ile performanslarının ölçülmesine dair usul ve esaslar, Müsteşarlığın görüşleri dikkate alınmak suretiyle 31/12/2009 tarihine kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından belirlenir.

İç kontrol  sisteminin kurulması

MADDE 26- (1) Kamu teşebbüsleri; kuruluş amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, karar oluşturmak ve izlemek için gerekli bilgilerin düzenli, zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlayacak bir iç kontrol sistemini kurmak amacıyla bir eylem planı oluşturacak ve hazırladıkları eylem planını Mayıs ayı sonuna kadar Müsteşarlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirecektir. 

Gayrimenkul değerlendirme

MADDE 27- (1) Kamu teşebbüsleri, atıl durumda bulunan gayrimenkullerini tespit ederek 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre işlem tesis edeceklerdir.

Kurumsal verilerin yayımlanması

MADDE 28- (1) Kamu teşebbüsleri, yönetim bilişim sistemlerinin oluşturulması amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarının tamamlanması, internet bağlantısının sağlanması ve internet sitesinin oluşturularak devamlı güncellenmesi yönünde her türlü önlemi alır.

(2) Hazırlanacak internet sayfaları, ticari sır kapsamına girmeyecek şekilde, asgari içeriği 27/1/2007 tarihli ve 26416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu ile ilgili 2007/4 sayılı Başbakanlık Genelgesine uyumlu olacak biçimde ve en güncel haliyle yer alacaktır.

(3) Kamu işletmeleri, asgari içeriği Müsteşarlıkça belirlenecek olan 2009 yılı Yıllık Faaliyet Raporlarını 31/5/2010 tarihine kadar internet sitelerinde yayımlar ve basılı bir örneğini ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.

(4) Müsteşarlık, izleme kapsamına aldığı kamu işletmelerinin toplu verilerini ve analizlerini içeren 2009 Yılı Kamu İşletmeleri Raporunu 31/7/2010 tarihine kadar internet sayfasında yayımlar.

AR-GE ve inovasyon faaliyetleri

MADDE 29- (1) Teşebbüsler, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik gerekli her tür işlemi yapmakla yükümlüdür. Bu çerçevede, üniversitelerle veya diğer ilgili sivil veya kamu kurum veya kuruluşları ile işbirliği yapabilirler.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak çalışmalar, 24 üncü madde uyarınca Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve Müsteşarlığa yapılacak dönemsel bilgilendirmeler kapsamında rapor edilecektir.

(3) AR-GE çalışmaları kapsamında yapılacak harcamalar tasarruf tedbirleri dışındadır.

Usul ve esaslar genelgesi

MADDE 30- (1) Bu Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyeti Müsteşarlıkça yayımlanacak genelge ile duyurulur.

Yazışma süreleri, kanalları ve yöntemi

MADDE 31- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak her türlü yazışmalara ilişkin cevaplandırma süresinde 29/6/2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan süreler dikkate alınacaktır. Bu çerçevede, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgili bakanlık üzerinden yapılacak yazışmalar haricinde, zaman kaybının asgariye indirilmesi amacıyla, her türlü talep doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir. Bu uygulama ile uyumlu olmayan her türlü düzenleme hükümsüzdür.

(2) Kamu işletmelerinin ilgili kuruluşlarla yapacakları yazışmalarda, işletmeyi temsile yetkili oldukları hususu yönetim kurulunca tescil edilmek üzere, ticaret sicil memurluğuna bildirilen, kurumda en üst seviyede yetkiyi haiz iki kişinin imzası bulunması zorunludur.

Yurt dışı bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar

MADDE 32- (1) Kamu teşebbüsleri, yurt dışında kurulmuş ve yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına tabi faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine ve yurt dışında yapmış oldukları yatırımlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi, talep edilmesi durumunda, Müsteşarlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirecektir.

(2) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına göre kurulan veya kurulacak olan bağlı ortaklık ve iştiraklerin sermaye değişimlerine ilişkin olarak yapılacak her türlü işlemde, Müsteşarlığın ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü aranır.

Sorumluluk

MADDE 33- (1) Kamu teşebbüslerinin bu Kararda belirtilen ilkeler çerçevesinde faaliyet göstermesinden yönetim kurulu sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 34- (1) Bu Kararın 12 nci, 16 ncı ve 25 inci maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.