23 Eylül 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27355

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 10/7/2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

             “(8) Öğrenim katkı paylarının yarıyıl taksitini akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme ve ders kaydı süresi içinde yatırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

             “(4) Öğrencinin muafiyet aldığı derslerin notları, Üniversitenin not sistemine dönüştürülerek AGNO hesabına katılır. Muafiyet istekleri uygun görülen öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek amacı ile tekrar alabilirler.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “3) DVZ notu;  ilgili dersin devamsızlık sınırını aşan, ders uygulamalarına ilişkin koşulların hiç birini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DVZ notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür. DVZ notu olan öğrenci 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde ve bu Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddelerinde belirtilen sınav haklarından yararlanamaz.”

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/7/2008

26932