20 Ağustos 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27325

TEBLİĞ

Hazine Müsteşarlığından:

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞ'DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/2)

             MADDE 1 – 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Ancak büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların Karar eki listelerde yer alan yukarıdaki tutarların üzerindeki asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartını sağlaması gerekmektedir."

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası (d) bendinde yer alan "baskı" ibaresi iptal edilmiştir.

             MADDE 3 – Söz konusu Tebliğin 36 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yatırımın yapılacağı yerde bölgesel desteklerden yararlanamayan, genel teşvik sistemi içerisindeki yatırım konularında düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamına makine ve teçhizat, bina-inşaat vb. yatırım harcamaları ilave edilebilir. Ancak söz konusu teşvik belgelerinde faiz desteği öngörülmüş olması halinde, ilave harcamalar için faiz desteği uygulanmaz."

             MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.