3 Ağustos 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27308

YÖNETMELİK

Gümüşhane Üniversitesinden:

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL LİSANS VE

YAN DAL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde, ikinci bir eğitim-öğretim dalında lisans diploması almalarını veya ilgi duydukları ikinci lisans programından dersler almalarını sağlamak amacıyla yürütülen Çift Ana Dal lisans ve Yan Dal eğitim-öğretim programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi çift Ana Dal ve Yan Dal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

             a) Çift Ana Dal Lisans: Öğrencilerin, lisans öğrenimleri boyunca, Ana Dal lisans programına bilim alanı bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans diplomasını almalarını sağlayan eğitim-öğretim programını,

             b) İlgili Kurul: Fakülte Kurulu, Yüksekokul Kurulu veya Meslek Yüksekokulu Kurulunu,

             c) İlgili Yönetim Kurulu: Fakülte Yönetim Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu veya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

             ç) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

             d) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

             e) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

             f) Rektörlük: Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünü,

             g) Senato: Gümüşhane Üniversitesi Senatosunu,

             ğ) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

             h) Üniversite Yönetim Kurulu: Gümüşhane Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             ı) Yan Dal: Öğrencilerin ilgi duydukları başka bir bölümde belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına imkân sağlamak amacıyla oluşturulan eğitim öğretim programını

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

             Çift Ana Dal ve Yan Dal programlarının oluşturulması

             MADDE 5 – (1) Çift Ana Dal Lisans ve Yan Dal programları Gümüşhane Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında gerçekleştirilir.

             (2) Çift Ana Dal  Lisans ve Yan Dal programları, program açmak isteyen bölümün başvurusu üzerine Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile gerçekleşir. Açılan programa hangi bölümlerden öğrenci kabul edileceğini, programı açan bölüm belirler.

             (3) Çift Ana Dal  Lisans eğitim-öğretimi en az 36, Yan Dal eğitim-öğretimi en az 18 krediden oluşur.

             (4) Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarında alınması gereken dersler, ilgili bölümlerin ortak dersleri dışında olması şartıyla programı uygulayan bölümün önerisi ve  Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

             (5) Çift Ana Dal  Lisans veya Yan Dal programlarının kontenjanları Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde bölümler tarafından hazırlanarak yarıyılın/yılın başlangıcından önce ilân edilir. Her iki program için kontenjan, bölümün o yıl birinci sınıfa aldığı asli öğrenci sayısının %5’i ile %20’si arasında olması şartı ile, Senato tarafından belirlenir. Başvuru sayısı kontenjandan fazla olduğu takdirde sıralamanın yapılacağı hususunun karara bağlanması konusunda Senato yetkilidir.

             Programa başvuru ve kabul

             MADDE 6 – (1) Çift Ana Dal  Lisans veya Yan Dal programlarına başvurular Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ile bölümlere yapılır.

             (2) Aynı anda birden fazla Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programına ya da hem Çift Ana Dal  Lisans hem Yan Dal programına kayıt yapılamaz.

             (3) Lisans öğrencileri, üniversitedeki lisans öğrenimlerinin en erken 3. en geç 5. yarıyılın başında, Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarına başvurabilirler. Öğrencinin Çift Ana Dal Lisans programına başvuru yapabilmesi için genel not ortalamasının en az 3.20, Yan Dal programına başvurabilmesi için genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ayrıca, her iki programa başvurabilmek için Ana Dal Lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almak ve başvuruda bulunduğu döneme kadar Ana Dal Lisans Programında aldığı tüm dersleri başarmış olması şartı aranır.

             (4) Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarına katılmak için başvurular, ilgili iki bölüme aynı zamanda yapılır. Bu programlara kabul, ilgili bölümlerin uygun görmesi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

             (5) Çift Ana Dal Lisans  veya Yan Dal programları, programlardaki dersleri belirlemede ve bunların alınacağı dönemleri plânlamada öğrencilere yardımcı olmak, programın amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca öğretim üyeleri arasından belirlenen bir danışman gözetiminde yürütülür.

             Program süresi

             MADDE 7 – (1) Ana Dal Lisans programından mezuniyet hakkını elde eden, fakat Çift Ana Dal  Lisans veya Yan Dal programlarını bitiremeyen öğrencilere, Çift Ana Dal  Lisans veya Yan Dal programlarını tamamlayabilmeleri için iki yarıyıl ek süre verilir. Çift Ana Dal  Lisans öğrencileri için, Fakülte Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile bu süre uzatılabilir.

             Ders geçme esasları

             MADDE 8 – (1) Öğrencinin Çift Ana Dal  Lisans veya Yan Dal programlarından aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir.

             (2) Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarında alınan notlar hiçbir şekilde Ana Dal Lisans programı not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

             Programdan ayrılma ve ilişiğin kesilmesi

             MADDE 9 – (1) Bir öğrenci istediği takdirde Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarından ayrılma hakkına sahiptir. Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarından ayrılmak isteyen öğrenciler ile bu Yönetmelikteki koşullardan herhangi birini yerine getirmeyen öğrencilerin Yönetim Kurul Kararı ile Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarından ilişiği kesilir. Çift Ana Dal  Lisans veya Yan Dal programlarında, iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin kaydı silinir.

             (2) Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programlarından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler, yeniden bu programlara başvuramazlar.

             (3) Ana Dal Lisans programında genel not ortalaması 2.50’nin altına düşen öğrencinin Çift Ana Dal Lisans veya Yan Dal programından ilişiği kesilir.

             (4) Çift Ana Dal Lisans diploması veya Yan Dal sertifikası alınabilmesi, Ana Dal Lisans programından mezun olma şartına bağlıdır.

             Mezuniyet ve dereceler

             MADDE 10 – (1) Çift Ana Dal lisansı başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere, Ana Dal lisans ve Çift Ana Dal lisans diploması verilir.

             (2) Yan Dal programını başarı ile tamamlayan öğrencilere Yan Dal Sertifikası verilir.

             (3) Ana Dal Lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, Çift Ana Dal lisans veya Yan Dal programını bitirmese bile, Ana Dal Lisans programına ait diplomasını alabilir.

             (4) Çift Ana Dal lisans programından ayrılan bir öğrenci, bir Yan Dal programını tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal sertifikası almaya hak kazanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili kurulların kararları uygulanır.

             Yönetmeliğin uygulanması

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi olarak kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.