3 Ağustos 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27308

YÖNETMELİK

Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Anabilim/Anasanat Dalı: Lisansüstü Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat  dalını,

             b) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Anabilim dalında lisansüstü programlarda fiilen görev alan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

             c) Anabilim Dalı Başkanı: Anabilim dalı başkanını,

             ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlisini,

             d) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel bir araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

             e) Enstitü: Siirt Üniversitesine bağlı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerini,

             f) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ilgili enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

             g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

             ğ) Kredi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı 1 kredi olan ulusal kredi sistemi ya da Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

             h) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

             ı) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim için enstitüye kayıtlı yüksek lisans, sanatta yeterlik veya doktora öğrencisini,

             i) Senato: Siirt Üniversitesi Senatosunu,

             j) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde, hazırladıkları bilimsel bir konunun, incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulan ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

             k) Tez: Yüksek lisans veya doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

             l) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

             m) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

             n) Yarıyıl: Bir yarıyıl, eğitim-öğretim döneminin başladığı günden itibaren bir sonraki yarıyılın başladığı güne kadar geçen süreyi

             o) Yeterlik Sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının denenmesini sağlayan sınavı,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıt

             Öğrenci kabulü

             MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde uygulanacak usul ve esaslar şunlardır:

             a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

             b) Adayların lisans mezuniyet not ortalamasının en az 60 puan veya eşdeğeri olmaları gerekir. Belirlenen lisans not ortalamasının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir.       

             c) Adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen ALES puanının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuara öğrenci kabulünde ALES'e girmiş olma koşulu aranmaz.

             ç) Adayın, bilim aşamasından başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının %50'si ile lisans başarı notunun %35'i ve bilim mülakat sınavından alınan notun %15'inin toplamının en az 60 olması gerekir. Ayrıca adayın, bilim mülakat sınavından en az 60 puan almış olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 60’tan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Bu hesaplamalar sonrasında 60 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dahilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir.

             d) Bilim aşamasından başarılı olan adayların, Enstitüye kesin kayıtlarının yapılabilmesi için; Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'den en az 40 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir. Bilim aşamasında güz yarıyılında başarılı olduğu halde yabancı dil için geçerli başarı belgesini sunamayan adaylara, bu belgeyi sunmaları için takip eden dönemde, bahar yarıyılında, bilim aşamasında başarılı olan adaylara da, aynı yılın takip eden dönemi içerisinde yapılan ÜDS veya eşdeğer sınav sonuçlarının Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanmasını müteakip on gün süre tanınır. Bu süreler içinde Enstitü Müdürlüğüne yabancı dil için geçerli başarı belgesini sunan adayların kesin kayıtları takip eden yarıyıl başında yapılır. Bu süreler içerisinde yabancı dil için geçerli başarı belgesini Enstitüye sunamayan adayların ise kesin kayıtları yapılmaz. Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamazlar.

             e) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

             (2) Doktora programına öğrenci kabulünde uygulanacak usul ve esaslar şunlardır:

             a) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakültesi mezunlarının ise lisans veya yüksek lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

             b)ÜDS’den veya  KPDS'den yüksek lisans derecesi ile başvuranların en az 55, lisans derecesi ile başvuranların ise en az 65 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen herhangi bir yabancı dil sınavından en az bu puanların eşdeğerini almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

             c) Adaylardan lisans derecesi ve yüksek lisans derecesi ile doktoraya başvuranların mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 olması gerekir.

             ç)Adayın lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Doktora programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen lisans ve yüksek lisans not ortalamasının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir.

             d) Adayların, ALES'ten başvurduğu programın puan türünde; yüksek lisans mezunlarının en az 55, lisans mezunlarının ise en az 75 puan almış olmaları gerekir. Ancak, Üniversitede tezli yüksek lisans eğitimine başlayıp eğitimini başarı ile tamamladıktan sonra, en fazla bir yarıyıl ara vererek Üniversitede doktora eğitimine başlayacak olanlarda yeniden ALES' e girme şartı aranmaz.

             e)Yüksek lisans mezunu adayların başarılı sayılabilmeleri için ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20'si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %10'u ve bilim mülakat sınavının %20'sinin toplamının en az 70 olması gerekir. Lisans mezunu adayların başarılı sayılabilmeleri için ise ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 30'u ve bilim mülakat sınavının %20'sinin toplamının en az 70 olması gerekir. Ancak, adayların bilim mülakat sınavından en az 70 puan almış olmaları şartı aranır. Bilim mülakat sınavından 70’ten daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz.  Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dahilinde doktora programlarına kabul edilir.

             f) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

             (3) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde uygulanacak usul ve esaslar şunlardır:

             a) Tıp Fakültesi mezunlarının; lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına sahip olmaları veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almış olmaları gerekir. Temel tıp puanı; Tıpta Uzmanlık Sınavının (TUS) temel tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilir.

             b) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise; yüksek lisans diplomasına, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 puana sahip olmaları gerekir.

             c) ÜDS veya KPDS'den 100 üzerinden en az 55 puan almış olmaları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

             ç) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamaları ilgili enstitü tarafından belirlenir. Her bir aday için; Tıp Fakültesi mezunları için, lisans mezuniyet not ortalamasının % 25'i, ALES veya temel tıp puanının % 50'si ve mülakat sınavı sonucunun % 25'i; Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri mezunları için, lisans mezuniyet not ortalamasının % 25'i, ALES puanının % 50'si ve mülakat sınav sonucunun % 25'i alınarak doktora programına giriş puanı hesaplanır. Ancak, adayın bilim mülakat sınavından en az 70  puan almış olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 70’den daha düşük not alanların başarı puanları hesaplanmaz.

             d) Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, puan sıralamasına göre ilan edilen kontenjan dahilinde doktora programlarına kabul edilir.

             (4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, doktora programına kabulde uygulanan usul ve esaslara göre öğrenci alınır.

             (5)  Yabancı uyruklu adaylar da lisansüstü programlara kabul edilebilir. Ancak, adayların eğitim öğretim faaliyetlerini izleyebilecek kadar Türkçe bilmeleri ve bunu belgelemeleri gerekir. Adayların ALES’ten en az 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen GMAT/GRE’den eşdeğer bir puan almaları gerekir. Lisans derecesi ile doktora programına başvuranlar için kendi alanı ile ilgili ALES’ten 75 veya YÖK tarafından belirlenen GMAT/GRE’den eşdeğer puanını almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS veya KPDS'den yüksek lisans için en az 40, doktora için en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından en az bu puanların eşdeğerini almış olmaları gerekir. Yabancı dil ile ilgili bu asgari puanlar, başvurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir. Yabancı uyruklu adaylardan istenecek Türkçe dil belgesi ve diğer kabul koşulları ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

             (6) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki Lisansüstü programlara kabul, değerlendirme, diplomaların verilmesi ve bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamaları YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

             (7) Enstitüler; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, Türk ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli şartları ve belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilanlar, öğrenci almak üzere yılda iki kez verilebilir.

             (8) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına Üniversitede yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya bulundukları üniversitelerde bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.

             Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

             MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların, eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanır:

             a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

             b) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

             (2) Bilimsel hazırlık programına kabul için, adayın yüksek lisans veya doktora programını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar için, programın başladığı ilk hafta içinde ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir danışman atanır. Bilimsel hazırlık programı, her yarıyıl en az 10 kredilik dersten oluşur. Bu dersler anabilim dalı kurulu tarafından enstitü müdürlüğüne önerilir. Her öğrenciye uygulanacak bilimsel hazırlık programı dersleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır.

             (3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Ancak, bu dersler haftalık üç kredi saati geçemez.

             (4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, sınavlar, derslerden başarılı sayılma şartları, kayıt silme gibi hususlar, yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır. Ancak, birinci yarıyılın sonunda başarısız olunan dersler için ikinci yarıyılın sonunda tekrar sınav yapılır. İkinci yarıyılda başarısız olunan dersler için ayrıca sınav yapılmaz.

             (5) Bilimsel hazırlık programında ders tekrarı yapılamaz. Bilimsel hazırlık programı sonunda başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Programda geçirilen süre bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

             (6) Bilimsel hazırlık programı çerçevesinde alınması öngörülen dersler, adayın daha önce almadığı lisans veya lisansüstü dersler arasından içerikleri de dikkate alınarak seçilir.

             Özel öğrenci kabulü

             MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler; sadece Enstitüye kayıtlı lisansüstü öğrenciler için ilgili yarıyılda fiilen açılan derslere kaydolabilir. Ancak, özel öğrenci statüsünde alınabilecek derslerin kredi toplamı, yüksek lisans ve doktora ders aşamaları için öngörülen minimum kredinin %50’sinden fazla olamaz. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrencilerin de, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uyması gerekir.

             (2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde, diğer lisansüstü öğrencilerine uygulanan kıstaslar kullanılır. Özel öğrenci statüsündeki öğrenciler, lisansüstü programlarda asıl öğrenci olmaları durumunda, derse kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en fazla dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü dersleri, daha sonraki dönemlerde kredili dersler olarak enstitü yönetim kurulu kararıyla saydırabilirler. Özel öğrencilik statüsünde geçirilecek süre iki yarıyıldan fazla olamaz. Özel öğrencilerin kredi/saat başına, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenecek katkı payını ödemeleri gerekir.

             Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

             MADDE 8 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir, en çok üç yarıyılını tamamlamış olan ve başarısız dersi bulunmayan, ders aşamasındaki öğrenciler lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabulü için, başvuru tarihine kadar almış olduğu derslerin ağırlıklı not ortalamasının; yüksek lisans için en az 75, doktora için en az 85 olması gerekir. Ayrıca, ilgili enstitünün giriş koşullarının tamamını da sağlamalıdır.

             (2) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu dersleri, içeriklerini ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek yarıyıl başlama tarihinden en az onbeş gün önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Başvuru belgeleri, enstitü müdürlüğü tarafından ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlığına gönderilerek görüş istenir. Bu görüş enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

             (3) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin süresi; lisansüstü programa kayıt tarihinden başlamak üzere, öğrenimine kaldığı dönemden itibaren devam edecek şekilde hesaplanır.

             (4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce almış olduğu lisansüstü derslerin en fazla dokuz kredisi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu ders yüküne sayılabilir. Öğrencinin eksik kalan kredisi kayıtlı olduğu enstitüde ders alma süresi içerisinde tamamlanır.

             Lisansüstü programlara kayıt

             MADDE 9 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik sınavını kazanan adayların listesi ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve Enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Kayıt ve kabul şartları, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

             (2) Öğrencinin, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim harcını yatırdıktan sonra, danışmanına ve anabilim dalı başkanına ders kayıt formunu onaylatıp Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrenci otomasyon sistemine giriş yaparak ders kaydını yenilemesi gerekir. Kayıt yenileme işlemi bizzat öğrenci tarafından yapılır. Ders kaydı süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt süresi bitiminden itibaren en geç üç iş günü içinde mazeretini belgelendirmek kaydıyla Enstitüye başvurur. Sağlıkla ilgili mazeretlerin, herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporuyla belgelendirilmesi ve bu raporun Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek kabul edilmesi gerekir. Mazereti uygun görülen öğrencilere ders kaydı yenileme hakkı verilir. Mazereti uygun görülmeyen öğrenciler, o yarıyılda ders kaydı yenileme yaptıramaz, derslere ve seminerlere giremez ve bu süre öğrencilik süresinden sayılır.

             (3) Danışman, her yarıyıl başında lisansüstü öğrencilerle birlikte Enstitüde açılan dersler içerisinden öğrencinin alacağı dersleri belirler, ders kayıt formuna ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı otomasyon sistemine giriş yaparak Enstitüye bildirir. Öğrenci, yarıyıl başladıktan sonra en geç iki hafta içerisinde o yarıyıl programda açık olan başka dersleri kredi sınırını aşmamak koşuluyla alabilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Bu değişiklik, ancak anılan süre içinde danışmanın, anabilim dalı başkanının ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir.

             (4) Enstitüye kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen, kaydını yaptırmayan öğrencilerin öğrencilik hakları düşer. Hakkını kaybeden öğrencinin yerine bir defaya mahsus olmak üzere sıralama listesine göre öğrenci alınır. Konuyla ilgili işlemler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu işlemler yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

             Kayıt dondurma

             MADDE 10 – (1) Enstitü yönetim kurulu, aşağıda yazılı lisansüstü programında öğretimi devamlı etkileyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı, programa devam edemeyen öğrencilerin öğrenim sürelerini, en fazla iki yarıyıla kadar, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınmak koşuluyla dondurabilir. Zorunlu askerlik bu sürenin dışındadır. Kayıt dondurma süresi, toplam eğitim süresine dahil edilmez.

             (2) Kayıt dondurma nedenleri şunlardır:

             a) Süreli olarak yurtiçi veya yurtdışında yapılacak öğrenim veya görevlendirmeler.

             b) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

             Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının kapsamı ve süresi

             MADDE 11 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim, yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan;

             a) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, ilgili enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz. Bu programların amacı ve kapsamı aşağıda gösterilmiştir:

             1) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanların, bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaya yönelik en az dört yarıyıllık bir programdır.

             2) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yüksek öğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlara, mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin, uygulamada nasıl kullanılacağını göstermeye yönelik en az dört ve en fazla altı yarıyıllık bir programdır.

             b) Doktora programı; lisans veya yüksek lisansa dayalı, öğrencilere bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaya yönelik, yüksek lisans diplomasıyla kabul edilenler için en az sekiz ve lisans diplomasıyla kabul edilenler için ise en az on yarıyıllık bir programdır.

             c) Sanatta yeterlik programı; lisans veya yüksek lisansa dayalı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve beceriye sahip olmayı amaçlayan, yüksek lisans diplomasıyla kabul edilenler için en az sekiz ve lisans diplomasıyla kabul edilenler için ise en az on yarıyıllık bir programdır.

             (2) Lisansüstü öğretimde süreler güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yarıyıl esasına göre düzenlenir. Her yarıyıl, en az ondört haftadır. Yarıyıl süresi enstitülerin ilgili kurullarınca uzatılabilir.

             Derse devam ve yoklamalar

             MADDE 12 – (1) Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı, teorik derslerin %30’unu ve/veya uygulamaların %20’sini aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılırlar, sınavlara alınmazlar. Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremezler. Ancak, sağlık durumlarının düzeldiğini yeni bir sağlık raporuyla belgelemeleri halinde derslere ve sınavlara alınırlar.

             (2) Devam yoklamaları, enstitü müdürlüğünce belirlenen yöntemlere göre, dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Devam çizelgeleri, dönem sonunda not çizelgeleri ve sınav evrakları ile birlikte enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

             Ders tekrarı

             MADDE 13 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmeleri zorunlu değildir; ancak ara sınava katılmaları gerekir.

             (2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan öğrenciler, uygulamalara ve ara sınava katılmaları gerekir.

             (3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan uygulama sınavında başarısız olan öğrencilerin, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve uygulamalara devam etmeleri, verilecek ödev ve projeleri hazırlamaları ve ara sınava katılmaları gerekir.     

             (4) Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvururlar. Başvurunun uygun görülmesi durumunda, öğrencinin dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden yerine getirmesi gerekir. Bu öğrencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Devamsızlık nedeniyle tekrarlanması gereken derslerin programdan çıkarılması veya zorunlu nedenlerle açılamaması durumunda, danışman önerisi, anabilim dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, başarısız olunan dersin yerine aynı kredide başka bir ders alınabilir.

             Sınavlar

             MADDE 14 – (1) Sınavlar, bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından oluşur. Öğrencinin, bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına, ilan edilen gün ve saatte girmesi gerekir. Belirtilen gün ve saatte sınava katılmayan öğrenci, katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. Teorik derslerin sınavları yazılı, teorik-uygulama derslerin sınavları yazılı-uygulama ve sadece uygulamalardan oluşan derslerin sınavları ise uygulama esas olmak üzere, dersi veren öğretim üyesinin tercihine bağlı olarak, yazılı-uygulamalı olarak da yapılabilir. Ara sınavın yarıyıl sonu başarı notuna etkisi % 40, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise % 60’tır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun, yüksek lisans programında en az CC (2.00), doktora/sanatta yeterlik programında en az BB (3.00) olması gerekir. Sınav evrakları dönem sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir.

             (2) Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilmez. Maddi hatalar için yazılı itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılabilir ve itirazlar başvuru tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırılır.

             Not ortalamaları

             MADDE 15 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması olarak hesaplanır. Dönem not ortalaması hesaplanırken, o dönemdeki her bir dersin kredisi ile o dersteki başarı notunun katsayısı çarpılır. Bütün derslerin çarpımları toplamı, derslerin kredileri toplamına bölünerek dönem not ortalaması bulunur. Ortalama not noktadan sonra iki hane ile gösterilir. Ortalama notun harf olarak da karşılığı belirtilir. Genel not ortalaması hesaplanırken, öğrencinin lisansüstü öğretimde almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak, dönem not ortalaması hesabında izlenen yol takip edilir. Dönem ve genel not ortalamasının hesabında seminer, danışmanlık ve uzmanlık alanı gibi derslerin kredileri ve notları dikkate alınmaz.

             (2) Öğrencilerin, ikinci yarıyıl sonunda ve takip eden dönemlerde, genel not ortalamalarını yüksek lisans programında en az 2.00, doktora ve sanatta yeterlik programlarında en az 2.50 olarak sağlamaları gerekir. Bunu sağlayamayan öğrencinin, enstitü ile ilişiği kesilir. Ancak, mezuniyet için yüksek lisans programında en az 2.50, doktora ve sanatta yeterlik programında en az 3.00 not ortalamasının sağlanması gerekir. İlk iki yarıyıl sonunda gerekli lisansüstü derslerini tamamlamasına rağmen, not ortalaması yüksek lisans programında 2.50’nin altında, doktora ve sanatta yeterlik programında 3.00’ın altında olan öğrenciler; takip eden en fazla iki dönemde, not ortalamalarını bu sınırlara yükseltinceye kadar, tez çalışmasına kayıt yaptıramazlar. Bu durumdaki öğrenciler, kredi durumlarına göre eski derslerini tekrar alarak ya da yeni ders alarak, not ortalamalarını yükseltebilirler. Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek için, başarılı oldukları dersleri de tekrar alabilirler. Ancak, bu durumda en son alınan not başarı notu olarak işlem görür.

             (3) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirilmesinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) gibi kredilendirme sistemleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

             (4) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi tarafından; öğrencilere aldıkları her ders için, ara sınav ve dönem sonu sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda, aşağıdaki notlarından biri yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir.

             (5) Notların farklı sistemlerdeki karşılığı aşağıdaki cetveldeki gibidir. Bununla birlikte, Siirt Üniversitesi dörtlü (4) sistem notunun yüzlü (100) sistem notu karşılığı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı tabloda belirtilmiştir.

             Not             Katsayı             Puan

             AA             4.00                  90-100

             BA              3.50                  85-89

             BB              3.00                  80-84

             CB              2.50                  75-79

             CC              2.00                  70-74

             DC              1.50                  60-69

             DD             1.00                  50-59

             FD              0.50                  25-49

             FF               0                         0-24

             FZ              -                        - (Devamsız)

             (6) Sınav sonuçları, sınav döneminin son gününü izleyen en geç bir hafta içinde ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye bildirilir ve sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

             Mazeret sınavları

             MADDE 16 – (1) Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti  nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunur. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı verilir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerini, üniversite ya da devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri gerekir. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz. Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen öğrenci, ara sınavdan sıfır (0) almış sayılır.

             (2) Yarıyıl/yıl sonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Türkiye’yi ya da Üniversiteyi temsil etmek üzere Rektörlük tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, enstitü yönetim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

             İlişik kesme

             MADDE 17 – (1) İlişik kesme nedenleri şunlardır:

             a) Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin,

             b) Danışmanı tarafından belirlenen ders yükünü, her program için bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen maksimum sürede tamamlayamayan ve/veya bu sürelerin sonunda genel not ortalaması yüksek lisansta 2.50’nin, doktora ve sanatta yeterlik programında 3.00’ın altında olan öğrencilerin,

             c) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması yüksek lisans programında 2.00'dan, doktora ve sanatta yeterlik programında 2.50’den az olan öğrencilerin,

             ç) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,

             d) Tezi hakkında düzeltme kararı verilerek yeniden tez savunmasına giren ve düzeltilmiş tezi jüri tarafından kabul edilmeyen öğrencilerin,

             e) Tez sınavında başarılı olduktan sonra, tezini bir ay içerisinde teslim etmeyen ya da mazeret belirterek ek süre talep edenlerin, verilebilecek ek süre sonunda da tezini enstitünün tez yazım kurallarına göre hazırlayıp teslim etmeyen öğrencilerin,

             f) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil koşullarını süresi içinde sağlayamayan doktora öğrencilerinin,

             g) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

             ğ) Tez önerisi ikinci kez reddedilen veya tez izleme komitesi tarafından tez çalışması üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan doktora öğrencilerinin,

             h) Programını süresi içinde tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrenciler ile tekrar etmek durumunda oldukları dersin verildiği yarıyıl sonu sınavında başarısız olan veya derslerini süresi içinde tamamlayamayacağı anlaşılan lisansüstü öğrencilerin,

             ı) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç yarıyıl ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin,

             i) Uzmanlık alan dersinden ard arda iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencilerinin,

             j) Dönem projesi ikinci kez başarısız bulunan tezsiz yüksek lisans ve tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans öğrencilerinin

             kayıtlı oldukları programla ilişikleri kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, sanat alanında sanat yapıtlarını yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

             (2) Bu program toplam 21 krediden az, 30 krediden fazla olmamak şartıyla; en az yedi adet ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bir yarıyılda 15 krediden fazla ders alınamaz. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer dersi en az bir, en fazla iki yarıyıl alınabilir. Ancak, alınan her yarıyıl için ayrı seminer konusu olmalıdır. Seminer dersinde başarılı olan öğrencinin, seminer kitapçığı enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanır ve uygunluğu öğrenci danışmanı tarafından kitapçığın ilk sayfasına yazılarak imzalanır. Seminer kitapçıkları, dönem sonlarında not çizelgelerinin ekinde iki kopya olarak enstitüye gönderilir.

             (3) Derse kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en fazla dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla, daha önce yüksek lisans programında ders alan öğrencilerin, almış oldukları derslerin maksimum 9 kredilik kısmı anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu ders yüküne sayılabilir.

             (4) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak şartıyla, öğrencinin alacağı derslerden en çok iki ders lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler; ilgili danışmanın ve anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, bununla ilgili tekliflerin dersin alınacağı ilgili enstitünün kayıt dönemine uyulacak şekilde yapılması esastır.

             (5) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar; Senatonun teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

             (6) Yüksek lisans programında alınması zorunlu derslerin bir bölümünü, toplam minimum kredinin %50’sini aşmamak koşuluyla, diğer yükseköğretim kurumlarında veya Hayatboyu Öğrenme Programı-Sokrates gibi programlar kapsamında işbirliği yapılan yurtdışındaki üniversitelerde verilmekte olan derslerden de seçilebilmesine; danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Ancak bununla ilgili önerilerin, derslerin alınacağı ilgili Enstitünün kayıt dönemine uyulacak şekilde yapılması esastır. Öğrenci, tez çalışmasının bir bölümünü de yine söz konusu üniversitelerde yürütebilir. Öğrencinin burada almış ve başarmış olduğu dersleri, kredisi yükümlülüğünden sayılır ve burada geçen süre de eğitim-öğretim süresine dahil edilir.

             Süre

             MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi; iki yarıyıl ders, iki yarıyıl tez olmak üzere dört yarıyıldır. Normal iki yarıyıllık ders süresi içerisinde derslerini başaramayan öğrenciye danışmanın teklifi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile iki yarıyıl daha ek süre verilebilir.

             (2) Dört yarıyılın sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Ancak derslerini dört yarıyılda başarıyla tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin ilişikleri bu süreden önce de kesilebilir.

             (3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ders programı içerisinde ek süre almaması koşulu ile ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı; anabilim dalı akademik kurul kararı ile her öğrenci için bir tez konusu ve danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

             (2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanı, öncelikle anabilim dalında görev yapan öğretim üyeleri olmak üzere, yakın konularda çalışan diğer anabilim dallarında görev yapan ya da başka yükseköğretim kurumundaki öğretim üyeleri arasından önerilebilir. Anabilim dalı dışından yapılacak danışman önerilerinde, anabilim dalının gerekçeli kararı belirtilmelidir. Zorunlu hallerde anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

                (3) Danışman, tez aşamasındaki öğrenciler için, tez önerisinin enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren, her yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler için, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen ve tez konuları başlığını içeren uzmanlık alanı adlı bir ders açabilir. Öğrenciler açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdürler. Uzmanlık alanı dersleri; güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak devam eder. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır ve müdür tarafından uygulanır.

             Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

             MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitü tez yazım kılavuzunda belirlenen yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunması gerekir.

             (2) Yüksek lisans tez jürisi; öğrencinin tezini teslim ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri belirlenirken iki yedek üye de seçilir.

             (3) Öğrenci, tezini hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı tezin tamamlandığına dair dilekçelerini sınav tarihinden en az otuz gün öncesinde kayıttan geçirerek ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, başvuru belgelerini, bir üst yazıyla Enstitü Müdürlüğüne iletir. Öğrenci bu aşamada, jürinin üye sayısının bir fazlası sayıda tezi hazırlayarak Enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45-90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak sınavda sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

                (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Red, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini ilgili tutanağa eklemeleri gerekir. Tezi reddedilen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde ve takibeden dönem başında da tez çalışmasına kayıt yaptırmak koşulu ile gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 22 – (1) Tez sınavında başarılı bulunan öğrencinin, diğer şartları da sağlamak şartıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az on kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde, kurallara uygun olarak yazıp danışmanın uygun yazısıyla ilgili enstitüye teslim etmesi gerekir. Bir ay içerisinde tezini yazım kurallarına uygun olarak teslim etmeyen öğrenci, süre bitmeden önce, gerekçeli mazeret dilekçesiyle anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurarak, en çok bir ay ek süre talep edebilir. Mazereti enstitü yönetim kurulunca uygun bulunanlara, tez teslimi için bir ay ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (2) Tezi, enstitü tarafından şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar Rektör ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.

             (3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında ortak yürütülen yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciye ortak diploma verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 23 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam otuz krediden az ve kırkbeş krediden fazla olmamak şartıyla, en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Bir yarıyılda en fazla onbeş kredi ders alınabilir. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermesi gerekir. İlgili enstitü kurulu tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak, tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sınavı yapıldığı takdirde jüri, tezli yüksek lisanstaki esaslara uygun olarak oluşturulur.

             (2) Bu programla ilgili devam, ders sınavları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, kayıt silme gibi hususlar, tezli yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır.

             (3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             (4) Öğretim elemanları, tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıramazlar.

             Danışman atanması

             MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye teklif eder. Danışman atanması, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığını ilgili anabilim dalı başkanı yürütür. Dersler, danışman tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk haftasında, ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

             Süre

             MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, ilk üç yarıyılı ders olmak üzere en az dört ve en fazla altı yarıyıldır. Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 26 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde; öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar Rektör ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 27 – (1) Doktora programının amacı; öğrencilere bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yetenekleri kazandırmaktır. Doktora çalışmasının sonunda hazırlanacak tezin;

             a) Bilime yenilik getirmesi,

             b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirilmesi,

             c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

             niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

             (2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir krediden az ve kırk krediden fazla olmamak şartıyla en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için kırkiki krediden az, altmış krediden fazla olmamak şartıyla en az öndört adet ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bir yarıyılda 15 krediden fazla ders alınamaz. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer dersi en az bir, en fazla iki yarıyıl alınabilir. Ancak, her yarıyıl alınan seminerin konusu farklı olmalıdır. Seminer dersinde başarılı olan öğrencinin seminer kitapçığı tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanır ve uygunluğu öğrenci danışmanı tarafından kitapçığın ilk sayfasına yazılarak imzalanır. Seminer kitapçıkları, dönem sonlarında not çizelgelerinin ekinde iki kopya olarak enstitüye gönderilir.

             (3) Doktora programında alınması zorunlu derslerin bir bölümünü toplam minimum kredinin %50’sini aşmamak koşuluyla, diğer yükseköğretim kurumlarında veya Hayatboyu Öğrenme Programı-Sokrates gibi programlar kapsamında işbirliği yapılan yurtdışındaki üniversitelerde verilmekte olan derslerden de seçilebilmesine, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Ancak bununla ilgili önerilerin, derslerin alınacağı ilgili enstitünün kayıt dönemine uyulacak şekilde yapılması esastır. Öğrenci, tez çalışmasının bir bölümünü de yine söz konusu üniversitelerde yürütebilir. Öğrencinin burada almış ve başarmış olduğu dersleri, kredisi yükümlülüğünden sayılır ve burada geçen süre de eğitim-öğretim süresine dahil edilir.

             (4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

             (5) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programları uygulama esasları, Senatonun teklifi ve Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

             Süre

             MADDE 28 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az sekiz yarıyıldır. Lisans derecesi ile kabul edilenler için, bu süre en az on yarıyıldır. Ancak, tez çalışma süresi dört yarıyıldan az olamaz. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. Bu konu ile ilgili hususlar, enstitülerin yetkili kurullarınca belirlenir.

             (2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Daha önce lisansüstü programlarda ders alan öğrencilerin derse kayıt yaptırdığı tarihten itibaren en fazla dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla almış oldukları derslerin maksimum 9 kredilik kısmı anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu ders yüküne sayılabilir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar veya genel not ortalamasını tutturamayan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             Danışman atanması

             MADDE 29 – (1) Anabilim dalı akademik kurulu; her öğrenci için, öğrencinin bilimsel faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, tez danışmanını enstitüye önerir. Danışman önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Dersler danışmanın önerisi ile öğrenci tarafından seçilir ve her yarıyılın ilk haftasında ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne sunulur.

             (2) Tez danışmanı tercihen profesör veya doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından seçilir. Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü takdirde tez danışmanının olumlu görüşü alınarak, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kurum içi veya başka yükseköğretim kurumundan, en az doktora derecesine sahip ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izleme ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

             (3) Tez aşamasındaki öğrencinin, tez konusunun enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırması gerekir. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak devam eder.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen dönemlerde yapılır.

             (2) Kredilerini, seminerlerini tamamlayan ve Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilir. Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrencinin en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrencinin en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi gerekir.

             (3) Yeterlik sınavları; ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Ancak, oluşturulan tüm jüriler Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.

             (4) Doktora yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi; sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye sınav dokümanları ile birlikte tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir.

             (5) Yeterlik sınavına girdiği halde sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen ve en az yedi adet ders ve 21 krediyi başarıyla tamamlayan öğrenci; genel not ortalamasının da 3.00 veya üstünde olması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş başvuruları; en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşuluyla yarıyıl başlarında anabilim dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin, tez çalışmasına kayıt yaptırarak bu programı yüksek lisans için tanınan azami sürede tamamlaması gerekir.

             Tez izleme komitesi

             MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

             (2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve anabilim dalı dışından çalışma konusu yakın olan birer üye yer alır. Özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim üyelerine yer verilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir.

             (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Tez önerisi savunması

             MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde, dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci yeterlik sınavından sonra en geç beşinci ayın bitiminde tez önerisini tez izleme komitesi başkanına iletilmek üzere, yazılı olarak bir dilekçe ekinde ilgili Anabilim dalı başkanlığına sunar. Tez İzleme Komitesi başkanı da tez önerisi savunma tarihini diğer komite üyeleriyle birlikte kararlaştırarak Anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirir. Tez izleme komitesi başkanının, tez önerisini ve savunma tarihini sözlü savunmadan en az onbeş gün önce anabilim dalı başkanlığı kanalı ile öğrenciye, diğer komite üyelerine ve Enstitüye yazılı olarak bildirmesi gerekir.

             (2) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üyenin, gerekçelerini de bildirmesi gerekir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç işgünü içinde ilgili Enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla birlikte bildirilir.

             (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi, bu savunmada da reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı; Ocak-Haziran dönemi için Mayıs ayından, Temmuz-Aralık dönemi için ise Kasım ayından önce yapılmaz. Tez izleme komitesi başkanı anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile toplantı tarihini öğrenciye, diğer komite üyelerine ve Enstitüye yazılı olarak bildirir. Öğrenci, sınav tarihinden en az bir ay önce, anabilim dalı başkanlığı kayıtlarından geçirerek, dönem raporunu tez izleme komitesi başkanına sunar. Tez izleme komitesi başkanı da raporu beş işgünü içinde anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla komite üyelerine iletir. Öğrencinin hazırlamış olduğu ilgili döneme ilişkin raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu, öğrencinin raporu ve sınav düzenlemesi ile ilgili davet yazıları gibi ekler anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla en geç üç işgünü içinde Enstitüye iletilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Doktora tezinin sonuçlandırılması

             MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazması ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunması gerekir.

             (2) Doktora tez jürisi, öğrencinin tezini teslim ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri belirlenirken biri başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye de seçilir.

             (3) Öğrenci tezini hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı tezin tamamlandığına dair dilekçelerini sınav tarihinden en az otuz gün öncesinde kayıttan geçirerek ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim ederler. Anabilim dalı başkanlığı, başvuru belgelerini, bir üst yazıyla Enstitü Müdürlüğüne iletir. Öğrenci bu aşamada, tezin jüri üye sayısının bir fazlası kadar kopyasını hazırlayarak Enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav 45 ila 90 dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak sınavda sadece jüri üyeleri soru sorabilirler.

             (4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Red, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini ilgili tutanağa eklemesi gerekir. Tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci; takibeden dönem başında da tez çalışmasına kayıt yaptırmak koşulu ile en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Doktora diploması

             MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olan doktora öğrencisinin, diğer şartları da sağlaması şartıyla, doktora tezinin ciltlenmiş en az oniki kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavuzunda belirtilen şekilde kurallara uygun olarak hazırladıktan sonra danışmanın uygun yazısıyla ilgili enstitüye teslim etmesi gerekir. Bir ay içinde tezini ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Bir ay içerisinde tezini yazım kurallarına uygun olarak teslim etmeyen öğrenci, süre bitmeden önce, geçerli mazeretini gerekçeli olarak belirten bir dilekçeyle anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurarak, en çok bir ay ek süre talep edebilir. Mazereti enstitü yönetim kurulunca uygun bulunanlara tez teslimi için bir ay ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar Rektör ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.

             (3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumları arasında yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 35 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve beceriye sahip olmayı amaçlayan bir lisansüstü eğitim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

             (2) Sanatta yeterlik programı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Sanatta yeterlik programı derslerini tamamlama süresi bu öğrenciler için en çok dört yarıyıldır.

             (3) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi için kabul edilen öğrenciler için, toplam 42 krediden az, 60 krediden fazla olmamak koşuluyla en az ondört adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Tez çalışması kredisizdir. Bu öğrenciler için sanatta yeterlik programı derslerini tamamlama süresi en çok altı yarıyıldır.

             (4) Bir yarıyılda alınan derslerin kredi saat toplamı onbeşi geçemez.

             (5) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

             (6) Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.

             Süre

             MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, Senato tarafından belirlenir. Ancak tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların süresi en az dört yarıyıldır. Başarısız olan öğrencinin ilgili enstitü ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

             (2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar veya enstitünün öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürede tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             Danışman atanması

             MADDE 37 – (1) Danışman; en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından, öğrencinin de görüşü alınarak, ilgili enstitü anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Gerekli hallerde anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü takdirde tez danışmanının olumlu görüşü alınarak, anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kurum içi veya başka yükseköğretim kurumundan, en az doktora derecesine sahip veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izleme ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

             (2) Danışman; tez aşamasındaki öğrenciler için, tez önerisinin enstitü yönetim kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyılda, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen ve tez konuları başlığını içeren uzmanlık alanı adlı bir ders açabilir. Öğrenciler açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Müdür tarafından uygulanır.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları, akademik takvimde belirlenen dönemlerde olmak üzere yılda iki kez yapılır.

             (2) Öğrenciler yeterlik sınavına, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde girerler. Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi gerekir. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin ise, en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına girmeleri gerekir.

             (3) Yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Ancak, oluşturulan tüm jüriler Enstitü Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.

             (4) Yeterlik sınavı; uygulama ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta yeterlik komitesi; sınav jüri önerilerini ve öğrencinin uygulama ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir.

             (5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi ders ve 21 kredisini başarıyla tamamlayan bir öğrenci, genel not ortalamasının da 3.00 ve daha fazla olması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçiş başvuruları, en geç dördüncü yarıyılın başında olmak koşulu ile yarıyıl başlarında anasanat dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına geçiş anasanat dalının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Yüksek lisans programına geçiş yapan öğrencinin, bu programı yüksek lisans için belirtilen sürede tamamlaması gerekir.

             Sanatta yeterlik izleme komitesi

             MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde sanatta yeterlik izleme komitesi oluşturulur.

             (2) Sanatta yeterlik izleme komitesi üç öğretim üyesinden veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlilerinden oluşur. Komitede danışmandan başka, ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci sanatta yeterlik danışmanının olması durumunda, ikinci sanatta yeterlik danışmanı, dilerse komite toplantılarına katılabilir.

             (3) Sanatta yeterlik izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Sanatta yeterlik önerisi savunması

             MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik önerisini, sanatta yeterlik izleme komitesi önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik izleme komitesi başkanı, sanatta yeterlik önerisini sözlü savunmadan en az onbeş gün önce anasanat dalı başkanlığı, enstitü ve komite üyelerine dağıtır.

             (2) Sanatta yeterlik izleme komitesi, öğrencinin sunduğu sanatta yeterlik önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye, gerekçelerini de bildirmek durumundadır. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sanatta yeterlik önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla bildirilir.

             (3) Sanatta yeterlik önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve sanatta yeterlik konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir sanatta yeterlik izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve sanatta yeterlik konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar sanatta yeterlik önerisi savunmasına alınır. Sanatta yeterlik önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             (4) Sanatta yeterlik önerisi kabul edilen öğrenci için sanatta yeterlik izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Sanatta yeterlik izleme komitesi başkanı toplantı tarihinden en az bir ay önce öğrenciden aldığı raporu komite üyelerine yazılı olarak iletir. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin sanatta yeterlik çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

             MADDE 41 – (1) Tez hazırlayan bir öğrencinin, elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitü kurulu tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazması ve tezini, sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunması gerekir.

             (2) Jüri, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri kurulurken, biri başka yükseköğretim kurumu üyesi olmak üzere iki yedek üye de belirlenir.

             (3) Sanatta yeterlik izleme komitesi başkanı, öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasını veya tezini anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne sunar. Enstitü tarafından kendilerine sanatta yeterlik çalışması veya tezi teslim edilen jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışmasının ve/veya tezinin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının ve/veya tezinin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süre 45-90 dakikadır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.

             (4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, sanatta yeterlik çalışması ve/veya tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Red, düzeltme ve salt çoğunlukla kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçelerini ilgili tutanağa eklemeleri gerekir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak çalışmasını ve/veya tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

             Sanatta yeterlik diploması

             MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının ismini belirten bir diploma verilir. Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar Rektör ve müdürün imzalarını taşır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 43 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurullarının kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü Yürütür.

 

EK- 1

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖRTLÜ (4) SİSTEM NOTUNUN YÜZLÜ (100)

SİSTEM NOTU KARŞILIĞI TABLOSU

 

4

100.00

3.49

89.26

2.99

82.82

2.49

78.5

1.99

74.05

1.49

68.53

1.00

59.31

3.99

99.74

3.48

89.09

2.98

82.72

2.48

78.47

1.98

73.96

1.48

68.39

0.99

59.08

3.98

99.48

3.47

88.93

2.97

82.62

2.47

78.39

1.97

73.87

1.47

68.25

0.98

58.86

3.97

99.22

3.46

88.77

2.96

82.52

2.46

78.31

1.96

73.78

1.46

68.10

0.97

58.63

3.96

98.97

3.45

88.62

2.95

82.42

2.45

78.24

1.95

73.69

1.45

67.96

0.96

58.40

3.95

98.71

3.44

88.46

2.94

82.32

2.44

78.16

1.94

73.60

1.44

67.82

0.95

58.17

3.94

98.45

3.43

88.31

2.93

82.22

2.43

78.09

1.93

73.50

1.43

67.67

0.94

57.93

3.93

98.20

3.42

88.15

2.92

82.13

2.42

78.01

1.92

73.41

1.42

67.52

0.93

57.69

3.92

97.96

3.41

88.00

2.91

82.03

2.41

77.94

1.91

73.32

1.41

67.37

0.92

57.45

3.91

97.71

3.40

87.85

2.90

81.94

2.40

77.86

1.9

73.22

1.40

67.22

0.91

57.21

3.9

97.47

3.39

87.70

2.89

81.85

2.39

77.78

1.89

73.13

1.39

67.07

0.9

56.97

3.89

97.23

3.38

87.56

2.88

81.75

2.38

77.71

1.88

73.03

1.38

66.92

0.89

56.72

3.88

97.00

3.37

87.41

2.87

81.66

2.37

77.63

1.87

72.93

1.37

66.76

0.88

56.47

3.87

96.75

3.36

87.27

2.86

81.57

2.36

77.56

1.86

72.84

1.36

66.61

0.87

56.22

3.86

96.52

3.35

87.13

2.85

81.48

2.35

77.48

1.85

72.74

1.35

66.45

0.86

55.97

3.85

96.29

3.34

86.98

2.84

81.39

2.34

77.41

1.84

72.64

1.34

66.29

0.85

55.71

3.84

96.06

3.33

86.84

2.83

81.30

2.33

77.33

1.83

72.54

1.33

66.13

0.84

55.46

3.83

95.83

3.32

86.71

2.82

81.21

2.32

77.25

1.82

72.44

1.32

65.96

0.83

55.20

3.82

95.61

3.31

86.57

2.81

81.12

2.31

77.18

1.81

72.34

1.31

65.80

0.82

54.93

3.81

95.38

3.30

86.44

2.80

81.04

2.30

77.10

1.8

72.23

1.30

65.63

0.81

54.67

3.8

95.16

3.29

86.30

2.79

80.95

2.29

77.02

1.79

72.13

1.29

65.46

0.80

54.40

3.79

94.94

3.28

86.17

2.78

80.86

2.28

76.95

1.78

72.03

1.28

65.29

0.79

54.13

3.78

94.73

3.27

86.03

2.77

80.78

2.27

76.87

1.77

71.92

1.27

65.12

0.78

53.86

3.77

94.51

3.26

85.91

2.76

80.69

2.26

76.79

1.76

71.81

1.26

64.95

0.77

53.59

3.76

94.30

3.25

85.78

2.75

80.61

2.25

76.72

1.75

71.71

1.25

64.78

0.76

53.31

3.75

94.09

3.24

85.65

2.74

80.52

2.24

76.64

1.74

71.60

1.24

64.60

0.75

53.03

3.74

93.88

3.23

85.52

2.73

80.44

2.23

76.56

1.73

71.49

1.23

64.42

0.74

52.75

3.73

93.67

3.22

85.39

2.72

80.36

2.22

76.48

1.72

71.38

1.22

64.24

0.73

52.46

3.72

93.46

3.21

85.27

2.71

80.27

2.21

76.40

1.71

71.27

1.21

64.06

0.72

52.18

3.71

93.26

3.20

85.15

2.70

80.19

2.20

76.33

1.7

71.15

1.20

63.88

0.71

51.89

3.7

93.06

3.19

85.03

2.69

80.11

2.19

76.25

1.69

71.04

1.19

63.69

0.70

51.60

3.69

92.86

3.18

84.91

2.68

80.03

2.18

76.17

1.68

70.93

1.18

63.50

0.69

51.30

3.68

92.66

3.17

84.79

2.67

79.95

2.17

76.09

1.67

70.81

1.17

63.31

0.68

51.01

3.67

92.46

3.16

84.67

2.66

79.87

2.16

76.01

1.66

70.69

1.16

63.12

0.67

50.71

3.66

92.27

3.15

84.55

2.65

79.79

2.15

75.93

1.65

70.58

1.15

62.93

0.66

50.40

3.65

92.08

3.14

84.43

2.64

79.71

2.14

75.85

1.64

70.46

1.14

62.74

0.65

50.10

3.64

91.89

3.13

84.32

2.63

79.63

2.13

75.76

1.63

70.34

1.13

62.54

0.64

49.79

3.63

91.70

3.12

84.20

2.62

79.55

2.12

75.68

1.62

70.22

1.12

62.34

0.63

49.48

3.62

91.52

3.11

84.09

2.61

79.47

2.11

75.60

1.61

70.09

1.11

62.14

0.62

49.17

3.61

91.33

3.10

83.98

2.60

79.39

2.10

75.52

1.60

69.97

1.10

61.94

0.61

48.85

3.6

91.15

3.09

83.87

2.59

79.31

2.09

75.44

1.59

69.84

1.09

61.74

0.60

48.54

3.59

90.97

3.08

83.76

2.58

79.23

2.08

75.35

1.58

69.72

1.08

61.53

0.59

48.22

3.58

90.79

3.07

83.65

2.57

79.16

2.07

75.27

1.57

69.59

1.07

61.32

0.58

47.89

3.57

90.61

3.06

83.54

2.56

79.08

2.06

75.18

1.56

69.46

1.06

61.11

0.57

47.57

3.56

90.44

3.05

83.44

2.55

79.00

2.05

75.10

1.55

69.33

1.05

60.90

0.56

47.24

3.55

90.26

3.04

83.33

2.54

78.92

2.04

75.01

1.54

69.20

1.04

60.69

0.55

46.91

3.54

90.09

3.03

83.22

2.53

78.85

2.03

74.93

1.53

69.07

1.03

60.47

0.54

46.57

3.53

89.92

3.02

83.12

2.52

78.77

2.02

74.84

1.52

68.94

1.02

60.25

0.53

46.24

3.52

89.75

3.01

83.02

2.51

78.69

2.01

74.75

1.51

68.80

1.01

60.03

0.52

45.90

3.51

89.58

3.00

82.92

2.50

78.62

2.00

74.04

1.5

68.66

1.00

59.31

0.51

45.55

3.5

89.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.50

45.21