3 Ağustos 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27308

YÖNETMELİK

Haliç Üniversitesinden:

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Haliç Üniversitesinde lisansüstü düzeyinde yapılan tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları çerçevesinde yürütülmekte olan her türlü eğitim-öğretim etkinliklerinde uygulanacak esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Haliç Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak esaslar, diploma ve unvanlar ile devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

             a) İlgili Anabilim/Anasanat Dalı: Enstitü Anabilim/Anasanat Dalını,

             b) İlgili Kurul: Enstitü Kurulunu,

             c) İlgili Yönetim Kurulu: Enstitü Yönetim Kurulunu,

             ç) Mütevelli Heyeti: Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

             d) Rektörlük: Haliç Üniversitesi Rektörlüğünü,

             e) Senato: Haliç Üniversitesi Senatosunu,

             f) Üniversite: Haliç Üniversitesini,

             g) Üniversite Yönetim Kurulu: Haliç Üniversitesi Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Kayıt ve Kabul, Öğretim Ücreti, Burslu Öğrenciler, İzin ve İlişik Kesilmesi

             Giriş ve kontenjanların tespiti

             MADDE 5 – (1) Anabilim/anasanat dalları; her yarıyılın sonunda, bir sonraki yarıyılda açacakları lisansüstü programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci kontenjanlarını, her programın gerektirdiği yabancı dil dahil başvuru ve kabul koşullarını bağlı oldukları enstitüye önerirler. Öneriler ilgili kurulda karara bağlanarak Rektörlüğe bildirilir ve Üniversite tarafından ilan edilir.

             (2) Herhangi bir lisansüstü programının açılması için gerekli en az öğrenci sayısı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sayının bunun altında kalması durumunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile o yarıyıl için söz konusu lisansüstü programı açılmayabilir.

             Lisansüstü programlara başvuru, kabul ve kayıt

             MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara başvuru, öğrenci kabulü ve kayıt işlemleri ile ilgili şartlar şunlardır:

             a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin diğer hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ilgili kurulca her yıl yeniden belirlenir, Senato tarafından onaylandıktan sonra verilen başvuru ilanında belirtilir. Değerlendirmede ALES puanı en az %50 ağırlıkla göz önünde tutulur. Güzel Sanatlar ve Konservatuvar programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

             b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diplomasıyla başvurularda 70 standart puana sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri olmamak koşuluyla, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Değerlendirmede ALES puanı en az %50 ağırlıkla göz önünde tutulur. Ancak Güzel Sanatlar ve Konservatuvar programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

             c) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ayrıca Güzel Sanatlar ve Konservatuvar programlarına başvurular dışında ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvurularda 70 standart puan almış olmaları gerekir. Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri olmamak koşuluyla, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Değerlendirmede ALES puanı en az %50 ağırlıkla göz önünde tutulur. Ancak Güzel Sanatlar ve Konservatuvar programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

             ç) Yabancı dilde eğitim-öğretim yapılan doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran ve kabul edilen adaylardan Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından başarı belgesi olanlar, yabancı dil yeterlik sınavından muaf tutulur. Bu sınavlardaki başarı baraj puanları en az, Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Sınavından CBT için 227, IBT için 86, International English Language Testing System (IELTS) Sınavının tüm bileşenlerden ortalama 7, First Certificate in English (FCE)’den A, Certificate in Advanced English (CAE)’den B, Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)’den C, ÜDS ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’ndan 80'dir. Yabancı dil başarı belgesi bulunmayan adaylar için, Üniversite tarafından dönem başında açılan yabancı dil yeterlik sınavına katılanlar, bu sınavda başarısız olmaları durumunda yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek ve yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadır. Bu öğrenciler için, Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süre iki yarıyıldan fazla olamaz ve öğretim süresine dahil edilmez.

             d) Türkçe lisansüstü programlara kabul edilen adaylar istedikleri takdirde Üniversite tarafından açılan yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder. Bu öğrenciler için yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. Yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süre iki yarıyıldan fazla olamaz ve öğretim süresine dahil edilmez.

             e) Lisansüstü programa aday başvuruları doğrudan ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Adaylar başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgeler ile kayıt için gerekli diğer belgeleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.

             f) Başvurular, enstitü bünyesinde, program düzeyinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve en az iki öğretim üyesinden oluşan komisyonlar tarafından değerlendirilir. Değerlendirme komisyonları, anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü alınarak, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunanlar lisansüstü programlara kabul edilir. Değerlendirme sonuçları ilgili enstitü tarafından duyurulur ve Rektörlüğe bildirilir.

             g) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları, adayların öğretim ücretleri ile diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmelerinden sonra yapılır.

             Öğretim ücreti

             MADDE 7 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri her akademik yıl başından önce Rektörlüğün önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek için öğretim ücretleri ile ilgili mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yaptırmak ve yenilemek zorundadır. Burslu öğrenciler dışında, öğretim ücretlerini ödemeyen öğrenciler kayıt yaptıramaz, yenileyemez, izinli sayılamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             Burslu öğrenciler

             MADDE 8 – (1) Burs tahsisi ile ilgili işlemler, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

             Bilimsel/Sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü

             MADDE 9 – (1) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı; bir önceki derecesini başvurdukları lisansüstü programlardan farklı alanlarda almış olan adaylar ile başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan adaylara, eksikliklerini gidermek ve başvurdukları programa uyum sağlamak amacı ile uygulanan bir programdır. Bu programlara alınacak öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı bünyesinde bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre oluşturulan değerlendirme komisyonları tarafından, lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri programların yapısına  göre belirlenir.

             (2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir lisansüstü öğrencisinin alması zorunlu dersler lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

             (3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel/sanatsal hazırlık derslerinin dışında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir. Bu derslerden alınan krediler, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilmesi durumunda, ilgili yönetim kurulu kararı ile program çerçevesinde sayılabilir.

             (4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinin başvurmuş oldukları programlara başlayabilmeleri için, bilimsel hazırlık programı derslerinin herbirini en az (D) notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlamaları; bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin başvurmuş oldukları programlara başlayabilmeleri için, bilimsel/sanatsal hazırlık programı derslerinin herbirini en az (C) notu ile ve programı en az 2.50 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekir.

             (5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre, en çok iki yarıyıldır. Bu süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarının süresine dahil edilmez.

             Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

             MADDE 10 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşulu ile ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile enstitüde yürütülen diğer lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencilerin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacakları ve yarıyıl bazındaki öğretim süresi de ayrıca belirtilir.

             (2) Yatay geçişler ancak ders alma süresi içinde ve yarıyıl başlarında yapılabilir.

             (3) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında yatay geçiş yapan öğrencilerin yeterlik sınavlarını geçiş yaptıkları programlarda vermeleri gerekir.

             Özel öğrenci kabulü

             MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu ya da öğrencisi olup, diplomaya yönelik olmadan, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

             (2) Özel öğrenciler kredi saati başına belirlenen öğretim ücreti ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra, her yarıyıl başında kayıt yaptırdıkları derslere devam eder. Bu öğrenciler programa kayıtlı öğrenciler gibi, derslerinin tüm koşullarına uymak ve gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin ders uygulama ve sınav değerlendirmeleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Özel öğrencilere aldıkları dersleri ve başarı durumlarını belirten bir belge verilir.

             (3) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz ve tez çalışması veya dönem projesi yapamaz.

             (4) Özel öğrencilik Üniversitedeki herhangi bir lisansüstü programa kayıt hakkı vermez. Ancak bu öğrencilerin programa kabul koşullarını yerine getirerek lisansüstü programlara kayıt olmaları durumunda, daha önceki başarı notları aynı şekilde kabul edilir. Diğer taraftan, kabul edilen derslerin kredilerinin toplamı, öğrencinin lisansüstü programda alması gerekli olan toplam kredi sayısının %50’sini aşamaz.

             (5) Bu durumdaki öğrencilerin ders yüküne bağlı eğitim-öğretim süresi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

             Kayıt yenileme

             MADDE 12 – (1) Öğrenciler ders ve tez aşamasında her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süre içinde, öğretim ücretlerini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler danışmanlarının gözetiminde ders programlarını yaparak kayıtlarını yeniler. Derslerini seçen öğrenciler danışmanlarının onayını almak zorundadır. Aksi halde kayıt yenileme işlemleri geçersiz sayılır. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Ancak mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, belirtilen ek süre içinde kayıt yenileyebilirler. İki yarıyıl üst üste izinli veya geçerli mazeretleri olmadığı halde kayıt yenilemeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

             İzinli sayılma

             MADDE 13 – (1) Öğrenciler, istekte bulunmaları durumunda ve aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulu tarafından bir defada en çok iki yarıyıl süre ile izinli sayılabilir:

             a) Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerinin olması,

             b) Öğrencinin mahallin en büyük mülki amiri tarafından belgelenmesi koşulu ile doğal afetler nedeni ile öğrenimine devam edememe durumunda kalmış olması,

             c) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınmış olması,

             ç) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

             d) Öğrencinin değişim programları dışında geçici olarak yurt dışında bir üniversiteye gitmesi,

             e) İlgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

             (2) Öğrenciler başvurularını belgeleri ile birlikte enstitüye yapar. İzinli sayılan öğrenciler, öğrenci haklarından yararlanamaz. Bu maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerine göre izinli sayılan öğrenciler öğretim ücretlerini ödemek zorundadır. İzinli sayılma süresi eğitim-öğretim süresinden sayılmaz ve tüm öğretim boyunca dört yarıyılı aşamaz.

             (3) İzinli sayılan öğrenciler, sürenin bitiminde yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

             İlişik kesme

             MADDE 14 – (1) Aşağıdaki durumlarda, bu Yönetmelikte öngörülen eğitim-öğretim sürelerini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

             a) Danışmanı tarafından belirlenen en az ders yükünün tezli yüksek lisans programında ve yüksek lisans derecesi ile kayıt olunan doktora veya sanatta yeterlik programında dört, tezsiz yüksek lisans programında ve lisans derecesi ile kayıt olunan doktora veya sanatta yeterlik programında altı yarıyılda tamamlanamaması,

             b) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili ders notlarının üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez (U) olması,

             c) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin, dönem projelerinde ikinci kez başarısız olmaları,

             ç) Tezin jüri tarafından reddedilmiş olması,

             d) Düzeltilmiş tezin jüri tarafından kabul edilmemiş olması,

             e) Doktora öğrencilerinin, yeterlik sınavında iki kez başarısız olmaları,

             f) Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin tez önerisinin iki kez reddedilmiş olması,

             g) Programın süresi içinde tamamlanamamış olması,

             ğ) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması.

             (2) Yukarıda belirtilenlerden yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alarak ilişiği kesilen öğrenciler Üniversiteye geri dönüş yapamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ve Sınavlar ile İlgili Esaslar

             Eğitim-öğretim dönemleri

             MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim takvimi, 13/9/2005 tarihli ve 25935 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınarak belirlenir.

             Ders programlarının belirlenmesi ve derslerin kredi değerleri

             MADDE 16 – (1) Lisansüstü dersler ile bunların kredi saatleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanıp Senatoya sunulur. Programlarda yapılacak değişiklikler her yıl en geç Mayıs ayı içinde aynı yolla belirlenir.

             (2) Teorik derslerde bir saat, uygulama ve laboratuvarlar ile klinik uygulamalarda iki saat 1.00 kredi sağlar. Seminer ve tez çalışmaları kredisizdir.

             Derslere devam

             MADDE 17 – (1) Öğrenciler derslere, uygulama ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim üyesi tarafından izlenir.

             Ders sınavları ve değerlendirme

             MADDE 18 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmaları dışında, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınırlar. Yarıyıl sonu sınavları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencinin ders başarı notu; ara sınavlar, dönem içi çalışmalar ve devam durumu ile yarıyıl sonu sınavları ve/veya yarıyıl sonu proje değerlendirmesi göz önünde tutularak ilgili öğretim elemanı tarafından takdir edilir.

             Not değerleri

             MADDE 19 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı derecelerini belirlemede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve bunlara karşılık gelen sayısal değerleri aşağıda belirtilmiştir:

             a) Lisansüstü dersleri için;

             Harf Notu          Katsayı               Sayısal Not (puan)

             A                           4.00                  96-100

             A-                          3.70                  92-95

             B+                         3.30                  88-91

             B                           3.00                  84-87

             B-                          2.70                  80-83

             C+                         2.30                  76-79

             C                           2.00                  72-75

             C-                          1.70                  68-71

             F                            0.00                  00-67 (Yüksek lisans)

             F                            0.00                  00-75 (Doktora/Sanatta yeterlik)

             b) Bilimsel hazırlık dersleri için ayrıca;

             D+                         1.30                  64-67

             D                           1.00                  60-63

             (2) Ayrıca, öğrencilerin bir dersteki başarı durumları, yukarıdaki harf notlarının dışında kalan ve katsayısı olmayan aşağıdaki harflerden birisi ile belirlenir. Bunlardan;

             a) NA (Devamsız): Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan dersler için verilir ve ortalama hesaplarında kredili dersler için F, kredisiz dersler için U notu gibi işlem görür.

             b) I (Eksik): Öğrencilerin derste başarılı oldukları halde, mazeretleri nedeni ile ders için gerekli olan proje, bitirme ödevi, laboratuvar deneyleri ve benzeri çalışmaları tamamlayamamaları durumunda verilir. Bu işareti alan öğrenciler, sınav döneminin bitiminden sonra en geç onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde, I işareti F notuna dönüşür.

             c) S (Yeterli): Kredisiz derslerde veya tez çalışmalarında başarılı olunduğunda verilir.

             ç) U (Yetersiz): Kredisiz derslerde veya tez çalışmalarında başarısız olunduğunda verilir.

             d) T (Transfer): Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler için verilir.

             e) W (Çekilmiş): Öğrencilerin dördüncü hafta sonuna kadar çekildikleri dersler için verilir.

             f) R (Tekrar): Tekrarlanacak dersler için verilir.

             g) P (Devam eden): Birden fazla döneme yayılan kredisiz derslerin veya tez çalışmasının devam ettiği durumlarda verilir.

             Not ortalamaları

             MADDE 20 – (1) Her öğrenci için, her yarıyıl sonunda yarıyıl not ortalaması (YNO) ve genel not ortalaması (GNO) olmak üzere iki ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve bu ortalamalara göre öğrencinin başarı durumu belirlenir.

             (2) Bir dersin kredisi ile o derste alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir.

             (3) YNO, öğrencinin o yarıyıl programına aldığı bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.

             (4) GNO, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün derslerin son notları esas alınarak hazırlanacak ağırlıklı puanlarının toplamının alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.

             (5) Not ortalamasının hesaplanmasında, bölme işlemleri virgülden sonra iki basamak yürütülür.

             (6) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında alınan derslerin notları, lisansüstü not ortalamasına katılmaz.

             Ders tekrarı

             MADDE 21 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için ders başarı notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az C-, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin en az C+ notu almış olması gerekir. Öğrenciler başarısız oldukları dersleri, verildikleri ilk yarıyılda tekrarlamak veya seçmeli derslerde, ilgili anabilim dalı tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 22 – (1) Öğrenciler ilan edilen sınav sonuçlarına, ilan tarihini izleyen beş iş günü içinde maddi hata yönünden itiraz edebilir. İtiraz başvurusu ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Bu itiraz müdürlüğün oluşturacağı, dersin öğretim elemanının da dahil olduğu üç kişilik bir komisyon tarafından o derse ait değerlendirme esaslarına göre tekrar değerlendirilerek en geç iki hafta içinde karara bağlanır. Karar öğrenciye ve Rektörlüğe bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

             Amacı ve kapsamı

             MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

             Ders yükü ve süre

             MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur.

             (2) Öğrenci yüksek lisans programında, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile lisans dersleri de alabilir. Ancak bu derslerin en çok iki tanesi ders yüklerine ve yüksek lisans kredisine sayılabilir. Ayrıca, öğrenci ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile programında öngörülen kredi toplamının yarısını aşmamak koşulu ile diğer üniversitelerden de lisansüstü dersleri alabilir.

             (3) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programlarını daha kısa sürede tamamlayabilir. Ancak bu süre dersler için iki, tez için ayrıca bir yarıyıl olmak üzere toplam üç yarıyıldan az olamaz. Kredili dersleri ve seminer çalışmasını başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

             Tez danışmanı atanması

             MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilere en geç ikinci yarıyıl başında ilgili anabilim/anasanat dalı önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanları, öğretim üyeleri veya sanat dallarında en az yüksek lisans derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Önceki danışmanın olumlu görüşü ve anabilim/anasanat dalının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen niteliklere sahip ikinci tez danışmanı da aynı yolla atanabilir.

             (2) Öğrencinin alacağı dersleri danışmanları tarafından belirlenir.

             Tez çalışması

             MADDE 26 – (1) Tez danışmanı öğrencinin tez konusunu en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar belirler. Tez konusu ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının onayı ile tez konusu aynı yolla değiştirilebilir.

             (2) Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (3) Tez danışmanı tarafından tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için; tezinin jüri üyelerinin sayısından bir fazla sayıda ciltlenmemiş kopyası ile birlikte ilgili anabilim/anasanat dalına başvurur. İlgili anabilim/anasanat dalı başvuruyu tez jürisi önerisi ile birlikte ilgili enstitüye iletir.

             Yüksek lisans tez jürisi ve tez sınavı

             MADDE 27 – (1) Yüksek lisans tez jürisi ilgili yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri biri tez danışmanı, en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya Üniversite dışından olmak üzere  üç veya beş kişiden oluşur. Tez danışmanının dışında kalan jüri üyelerinin öğretim üyesi olması gerekir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

             (2) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açıktır.

             (3) Sınav sonunda, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, red veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Bu karar; ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından, en geç üç gün içinde ve jürinin karar gerekçelerinin yer aldığı bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir.

             (4) Tezi reddedilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Diploma

             MADDE 28 – (1) Öğrenciler tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da yerine getirmek kaydı ile yüksek lisans tezinin ciltlenmiş beş kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.

             (2) Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir. Diplomaya öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı yazılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Amacı ve kapsamı

             MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

             Ders yükü ve süre

             MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en az on ders ve dönem projesinden oluşur.

             (2) Öğrenci yüksek lisans programında, lisans öğrenimi sırasında almamış olması koşulu ile lisans dersleri de alabilir. Ancak bu derslerin en çok üç tanesi ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir. Ayrıca, öğrenci ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile programında öngörülen kredi toplamının yarısını aşmamak koşulu ile diğer üniversitelerden de lisansüstü dersleri alabilir.

             (3) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Süre, dersler için en az iki yarıyıl, dönem projesi için ise ayrıca bir yarıyıl olmak üzere toplam üç yarıyıldan az olamaz.

             Danışman atanması

             MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciye, birinci yarıyıl başında ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir danışman atanır. Danışman öğretim üyesi veya sanat dallarında en az yüksek lisans derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Önceki danışmanın olumlu görüşü ve anabilim/anasanat dalının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

             (2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve dönem projelerinin yürütülmesi danışman tarafından gerçekleştirilir.

             Dönem projesi ve yeterlik sınavı

             MADDE 32 – (1) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılmış bir rapor vermek zorundadır. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir rapor vermek zorundadır.

             (2) Dönem projesi, sanat dallarında performans etkinliği şeklinde olabilir. Bu durumda öğrenci ayrıca performansı ile ilgili yazılı bir rapor vermek zorundadır.

             (3) Tezsiz yüksek lisans programı sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik sınavı sözlü olarak, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından atanan üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılır. Danışmanın dışında kalan jüri üyelerinin öğretim üyesi olması gerekir.

             Diploma

             MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir. Diplomada, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı yazılır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programları

             Amacı ve kapsamı

             MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.

             (2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

             (3) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde uygulanabilir. Bu programların uygulama usul ve esasları; Senatonun önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. İki veya daha fazla yükseköğretim kurumunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları arasında ortaklaşa yürütülecek doktora programları açılabilir.

             Ders yükü ve süre

             MADDE 35 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az 21 kredilik yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

             (2) Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler lisans dersleri de alabilir. Ancak bu dersler ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Bu öğrenciler ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile öngörülen kredi toplamının yarısını aşmamak üzere diğer üniversitelerden lisansüstü dersleri alabilir.

             (3) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için sekiz, lisans derecesi olan öğrenciler için on yarıyıldır. Bu süre, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için altı yarıyıl olabilir.

             (4) Kredili derslerini başarı ile bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yukarıda öngörülen süreler sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrencilere, tezlerini jüri önünde savunmaları için ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             Tez danışmanının atanması

             MADDE 36 – (1) Doktora programlarındaki öğrencilere en geç üçüncü yarıyılın başında ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Önceki danışmanın olumlu görüşü ve anabilim dalının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir. Doktora tezinin niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı da aynı yolla atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından yürütülür.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin derslerini başarı ile tamamladıktan sonra, bulunduğu programdaki temel konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

             (2) Yüksek lisans derecesine sahip doktora programı öğrencileri en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler ise en geç yedinci yarıyıl sonunda yeterlik sınavına alınır.

             (3) Yeterlik sınavları güz yarıyılı için Kasım, bahar yarıyılı için Mayıs aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz.

             (4) Yeterlik sınavına girebilmek için, öğrencinin sınava girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, sınav döneminden önce enstitü müdürlüğüne vermesi gerekir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

             (5) Yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin, derslerini en az 2.50 GNO ile tamamlaması gerekir.

             (6) Yeterlik sınavları; ilgili anabilim dalı tarafından önerilen, ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite sınavı doğrudan yapabileceği gibi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri de kurabilir.

             (7) Yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim dalındaki yeteneğini ve araştırmaya eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Sözlü sınav dinleyicilere açıktır.

             (8) Yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini göz önünde tutarak öğrencilerin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir.

             (9) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olması durumunda, doktora programı ile ilişiği kesilir.

             (10) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Öğrencinin bu dersleri en az C notu alarak, en çok iki yarıyıl içinde başarı ile tamamlaması gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (11) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış ve yüksek lisans diploması alabilmek için geçmek istediği yüksek lisans programının tüm koşullarını sağlayan öğrenci, GNO'sunun 2.50’nin üzerinde olması durumunda yüksek lisans programına geçebilir.

             (12) Yüksek lisans programına geçiş ilgili anabilim dalının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

             Tez izleme komitesi

             MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, sınavı izleyen bir ay içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile tez izleme komitesi oluşturulur.

             (2) Üç öğretim üyesinden oluşan bu komitede tez danışmanından başka, ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye bulunur. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

             (3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

             Tez önerisi savunması

             MADDE 39 – (1) Öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Sözlü savunma dinleyicilere açıktır. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü sınavdan en az onbeş gün önce komite üyelerine teslim eder.

             (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedildiğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili anabilim dalı başkanlığınca tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

             (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez danışmanı veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda, yeni bir tez komitesi oluşturulabilir. Programına aynı danışman ile devam etmek isteyen öğrenci, üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o zamana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışma notu komite tarafından S veya U olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunarak U ile değerlendirilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Tezin sonuçlandırılması

             MADDE 40 – (1) Tez çalışmasını süresi içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini doktora tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için, tezinin jüri üyelerinin sayısından bir fazla sayıda ciltlenmemiş kopyası ile birlikte anabilim dalına başvurur. İlgili anabilim dalı başvuruyu tez jürisi önerisi ile birlikte ilgili enstitüye iletir.

             (3) Doktora tez jürisi ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri üç tanesi öğrencinin tez izleme komitesi ve en az bir tanesi başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

             (4) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

             (5) Sınav sonunda, jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında kabul, red veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili anabilim dalı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye karar gerekçesinin de yer aldığı bir tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Diploma

             MADDE 41 – (1) Öğrenciler tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydı ile doktora tezinin ciltlenmiş beş kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.

             (2) Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye doktora diploması verilir. Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

             (3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu tarafından yürütülen ortak doktora programlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

             Amacı ve kapsamı

             MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; özgün bir sanat eserini ortaya koymak, müzik ve sahne sanatlarında ise, üstün bir uygulama ve yaratıcılığın yanı sıra, bağımsız araştırma yapmak ve sanat alanında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.

             Ders yükü ve süre

             MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az 21 kredilik yedi adet ders ile tez çalışması veya proje, sergi, resital, konser, gösteri, temsil ve benzeri uygulamalardan oluşur. Bu programa lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik ondört adet ders ile tez çalışması veya proje, sergi, resital, konser, gösteri, temsil ve benzeri uygulamalardan oluşur.

             (2) Sanatta yeterlik programlarına kayıtlı öğrenciler lisans dersleri de alabilir. Ancak bu dersler ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Bu öğrenciler ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile toplam kredi sayısının yarısını aşmamak koşuluyla diğer üniversitelerden lisansüstü dersleri alabilir.

             (3) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için sekiz, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için on yarıyıldır.

             (4) Sanatta yeterlik programlarını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az altı yarıyıl olabilir.

             (5) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren ancak tez, sergi, proje ve benzeri çalışmalarını yukarıda öngörülen süreler sonunda tamamlayamadıkları için tez sınavına giremeyen öğrencilere, tezini, sergi veya proje ve benzeri çalışmalarını jüri önünde savunmaları için ilgili sanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             Danışman atanması

             MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilere, en geç üçüncü yarıyılın başında ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile tez, sergi veya proje ve benzeri çalışmalarını yürütecek bir danışman atanır. Danışman öğretim üyeleri arasından seçilir. Önceki danışmanın olumlu görüşü ve anasanat dalının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Sanatta yeterlik tezinin niteliği birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman da aynı yolla atanabilir. İkinci danışman doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak koşulu ile diğer bir üniversiteden de olabilir. Öğrencinin alacağı dersler danışman tarafından belirlenir.

             Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

             MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin veya uygulamalı çalışmanın; sanat alanına yenilik getirme, yeni bir sanatsal yöntem geliştirme, bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir sanat alanında uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

             (2) Sanatta yeterlik çalışmalarını süresi içinde tamamlayan öğrenciler elde ettikleri sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenciler ise çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini, sergi ve projesini sanatta yeterlik jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (3) Danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için tezinin jüri üyelerinin sayısından bir fazla sayıda ciltlenmiş kopyası ile birlikte ilgili anasanat dalına başvurur. İlgili anasanat  dalı başvuruyu tez jürisi önerisi ile birlikte ilgili enstitüye iletir.

             (4) Sanatta yeterlik jürisi ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile atanır. Jüri biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka bir üniversitenin öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

             (5) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav sanatta yeterlik çalışmasının sunulması veya tezle ilgili performansın yapılması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

             (6) Sınav sonunda, jüri dinleyicilere kapalı olarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri hakkında kabul, red veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye karar gerekçesinin de yer aldığı bir tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (7) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Diploma

             MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirten bir diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 47 – (1) 25/1/2006 tarihli ve 26060 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.