3 Ağustos 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27308

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (EGESEM)

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 28/10/2001 tarihli ve 24567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EGESEM) Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “EGESEM Danışma Kurulu: Rektör tarafından Ege Üniversitesi fakültelerinden görevlendirilen birer temsilci ile Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş temsilcinin iştirakiyle oluşur. Görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.