3 Ağustos 2009 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27308

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 24/12/1993 tarihli ve 21798 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             “Sınav Kurulu, yazılı sınav sorularını ve/veya sözlü sınav konularını hazırlar veya hazırlatır, sınavları her türlü şüphe ve tereddütten uzak şekilde düzenler, gerçekleştirir ve değerlendirir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıda yer alan (f) ve (g) bentleri eklenmiştir.

             “c) Orman, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,”

             “e) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılacak KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmiş ve her sınav dönemi için Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen ve ilan edilen puan üzerinde KPSS puanı almış olmak,”

             “f) Başvuru ilanının Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihte KPSS sınav sonuçları geçerlik süresini doldurmamış olmak.”

             “g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak giriş sınavı, yazılı ve/veya sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS) giriş yazılı sınavı olarak kabul edebilir.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 23  – Sınava girmek isteyenler, Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığına 2 fotoğraf, Aday formu, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış sureti ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ile müracaat ederler.

             Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan  Yüksek Öğretim Kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

             Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir;

             a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

             b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı,

             c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

             d) 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,

             e) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

             f) Yazılı özgeçmiş.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 24 – Yazılı ve/veya sözlü sınav Ankara' da yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

             Alınacak müfettiş yardımcılarının meslek grupları, her gruptan kaç müfettiş yardımcısı alınacağı ve bunların KPSS puan türleri, Genel Müdürlükçe belirlenir ve yapılacak ilanda duyurulur.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 27 – Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60 dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir.

             Yazılı sınav sonuçları Genel Müdürlükçe ilan edilir ve internet aracılığı ile duyurulur.

             ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) giriş yazılı sınavı olarak kabul edilmesi halinde adayın almış olduğu puan, yazılı sınav puanı yerine geçer.

             Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

             Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin l00 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65 den aşağı olmaması şarttır.

             Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

             Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa, giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

             Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Genel Müdürlük tarafından gerekli tebligat yapılır.

             Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.”

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.