23 Temmuz 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27297

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15191

             Ekli “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığı ile Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 156 ncı ve 157 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                 CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                                 A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                                  F. N.ÖZAK                                  N. ERGÜN                                   H. YAZICI

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                         Devlet  Bakanı V.

 

           E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                                C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                                  S. ERGİN                               A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                      İçişleri Bakanı V.                           Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

 

        M. M. EKER                                 Ö. DİNÇER                                  N.ERGÜN                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                  E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                        Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA

ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARAR

             Yurt dışı aylığının hesaplanmasında esas alınacak unsurlar

             MADDE 1 – (1) Kurumların yurt dışı kadrolarında görev alan Devlet memurlarının aylıklarının ödenmesinde,

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (A) bendinde yer alan Aylık Gösterge Tablosu,

             b) 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirlenen 0,05592 aylık katsayısı,

             c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesi ile tespit edilen %15 gelir vergisi oranı,

             ç) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak çalışmış ve bu nedenle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi gereğince sigorta primleri 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenmeye devam olunanlar için %16 oranında emekli keseneği,

             d) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesi ile belirlenen binde 6 oranında damga vergisi,

             e) Aşağıda yazılı döviz kurları,

             uygulanır.

 

             DÖVİZİN CİNSİ                            DÖVİZ SATIŞ KURU

             1 A.B.D Doları                                        1,5345

             1 Euro                                                      2,1420

             1 Avustralya Doları                                 1,1989

             1 Danimarka Kronu                                 0,28767

             1 İngiliz Sterlini                                       2,4317

             1 İsviçre Frangı                                        1,4083

             1 İsveç Kronu                                          0,20437

             1 Japon Yeni                                            0,01631

             1 Kanada Doları                                       1,3574

             1 Kuveyt Dinarı                                      5,3226

             1 Norveç Kronu                                       0,24069

             1 Suudi Arabistan Riyali                         0,40918

             (2) Bu Karar uyarınca ilgili ülkelerde ödenecek yurt dışı aylıkları, bu Karara ekli “Yurt Dışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları”nda yer alan döviz cinsi esas alınarak ödenir.

             Emsal katsayı cetvelleri

             MADDE 2 – (1) Sürekli görevle yurt dışı kadrolarında bulunanlardan;

             a) Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarına, hukuk müşavirlerine, uzman müşavirlerine, danışmanlarına ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 37 nci maddesi uyarınca konsolos veya muavin konsolos görev ve unvanı verilen idari memurlara bulundukları kadro derecelerine göre, 657 sayılı Kanun kapsamındaki diğer kurumların temsil görevine sahip memurlarına (daimi temsilci yardımcısı, başmüşavir, müşavir, müşavir yardımcısı, ataşe, ataşe yardımcısı) ve subaylarla öğretim üyelerine (A) cetvelindeki,

             b) Temsil görevi bulunmayan Dışişleri Bakanlığı idari memurlarına, haberleşme teknik personeline, yabancı dil uzmanlarına, bölge uzmanlarına; diğer kurumların aynı statüdeki memurlarına; sosyal yardımcılarına ve astsubaylara (B) cetvelindeki,

             c) Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumların (a) ve (b) bentlerinde sayılmayan diğer personeline (C) cetvelindeki,

             emsaller uygulanır.

             (2) Bu Kararın 1 inci maddesinde yazılı gösterge, katsayı ve diğer unsurlarda bir değişiklik olması halinde, anılan maddeyi değişikliklere göre uygulatmaya ve personelin yurt dışı aylıklarında bir değişmeye yol açmayacak şekilde emsal katsayılarını yeniden belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir.

             Emsal cetvelindeki katsayıların artırımlı uygulanacağı haller

             MADDE 3 – (1) Ekli cetveldeki emsaller;

             a) Büyükelçi ve daimi temsilcilere %15,

             b) Elçi müsteşar ve başkonsoloslara %5,

             c) Askeri misyon şeflerine %6,

             ç) Yardım Heyeti Başkanlığında görev yapan uzman müşavirlerden koordinatör olarak görevlendirilen uzman müşavire %3,

             d) Aile yardımı ödeneğine hak kazanan eş için %5,

             e) İki çocuğu geçmemek üzere aile yardımı ödeneğine hak kazanan her bir çocuk için %2.5,

             f) İki çocuğu geçmemek üzere aile yardımı ödeneğine hak kazanan ve yıllık en az 5000 ABD Doları veya karşılığı okul ücreti (servis, kurs, yemek ücretleri ve benzeri ödemeler hariç) ödenerek, görev yapılan ülkede ilk ve ortaöğretim düzeyinde (okul öncesi eğitim ve yükseköğretim hariç) öğrenim görmekte olan her bir çocuk için ayrıca; Angola Cumhuriyeti, Çad Cumhuriyeti, Fildişi Sahili Cumhuriyeti, Mali Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Gana Cumhuriyeti, Kamerun Cumhuriyeti, Madagaskar Cumhuriyeti, Mozambik Cumhuriyeti ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyetinde görev yapanlara % 6, diğer ülkelerde görev yapanlara ise % 3,

             g) İç karışıklık hali devam ettiği sürece Irak ve Afganistan’da %5,

             artırılmak suretiyle uygulanır.

             (2) Bu maddenin (f) bendine göre yapılacak ödemeler, okul ücretlerinin her eğitim-öğretim yılının başında (eğitim-öğretim yılının başından sonra okula başlayan çocuklar için başladıkları tarihte) belgelendirilmesi şartıyla çocuğun okula başladığı tarihi takip eden aybaşı ile mezun olduğu veya okuldan ayrıldığı tarihi takip eden aybaşı arasında yapılır. Söz konusu belgeler misyon şefliklerince onaylanır. Okul ücretlerinin ABD Doları dışındaki para birimleri üzerinden ödendiği durumlarda, okul ücretlerine ilişkin belgenin düzenlendiği tarihteki; konvertibl para birimleri için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kurları, diğer para birimleri için ise görev yapılan ülkenin resmi makamlarınca tespit edilen kurlar dikkate alınarak (f) bendinde yer alan 5000 ABD Dolarının karşılığı tespit edilir.

             (3) Eş ve çocuklar için emsal yükseltmesinden yararlananlara ayrıca aile yardımı ödeneği ödenmez.

             (4) Eşlerden her ikisinin de bu Karara göre aylık almaları halinde (e) ve (f) bentlerindeki hükümlerden yalnız birisi yararlanır ve bu ödemelere hak kazanmada aile yardımı ödeneği ile ilgili hükümler uygulanır.

             Sakatlık indirimi

             MADDE 4 – (1) Gelir Vergisi Kanununa göre sakatlık indiriminden yararlanan memurların yurt dışı aylıklarının ödenmesinde, aylıklarının aynı derece ve kademede bulunan memurun aylığı kadar olan kısmına ekli cetvellerdeki emsaller uygulanır. Sakatlık indiriminde meydana gelen fark, emsal uygulanmadan transfer edilir.

             Emsal katsayı uygulanmadan transfer edilecek ödemeler

             MADDE 5 – (1) Aylık, ek gösterge, memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile yabancı dil tazminatı dışında ilgililere her ne ad altında olursa olsun, yapılacak ödeme tutarları yurt dışına transfer edilemez. Ek gösterge, memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı ile yabancı dil tazminatı göstergelerinin bunlar için tespit edilen yurt içi katsayılarla çarpılmasından elde edilen tutarlar, 193 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre belirlenecek “asgari geçim indirimi” tutarı da dikkate alınmak suretiyle her türlü kanuni kesintiler çıkarıldıktan sonra yurt dışına transfer edilir. Bunlar için yurt dışı emsali uygulanmaz.

             Döviz kurları

             MADDE 6 – (1) Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurlara, yurt dışında yer aldıkları kadro, derece ve kademelerinin (657 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre atananlarda kazanılmış hak aylık ve derecelerinin) göstergeleri ve bu Karar hükümleri göz önünde tutularak transfer edilecek yabancı para miktarlarını sabit tutmak amacıyla bu Kararda belirtilen kurlar ile transfer anındaki kurlar arasındaki fark ilgili kurumca ödenir. Yeni kurların tespitinden doğacak kur farkları “para değeri değişikliğinden doğan fark” başlıklı bir sütunda gösterilmek şartıyla aynı şekilde ödenir.

             Avans ödemesi

             MADDE 7 – (1) Kurumların yurt dışı kadrolarına sürekli görevle atananlara, ilk gidişleri sırasında, ilk altı aylıklarından eşit olarak ve aldıkları döviz tutarlarından mahsup edilmek üzere, bu Karar esaslarına göre hesaplanacak üç aylıkları tutarında avans ödenir.

             Ödenecek aylığın alınmakta olunan aylıktan düşük olamayacağı

             MADDE 8 – (1) Bu Karar kapsamına dahil olanlardan halen yurt dışında bulunanların eline geçen döviz tutarlarında bu Karar hükümlerinin uygulanması sonucu herhangi bir azalma olduğu takdirde, almakta oldukları miktarların ödenmesine devam olunur.

             Diğer hükümler

             MADDE 9 – (1) 657 sayılı Kanunun;

             a) 43 üncü maddesinin (B) bendindeki ek göstergeler hakkındaki hüküm, kurumların yurt dışı müşavir ve uzman kadrolarına atananlar hakkında uygulanmaz.

             b) 79 uncu maddesinin 2 nci fıkrası hükmünün uygulanmasında, bu Kararın 3 üncü maddesindeki artırımlar dikkate alınmaz.

             Yürürlükten kaldırılan hükümler

             MADDE 10 – (1) 2/4/2004 tarihli ve 2004/7356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Karar 1/8/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.