17 Haziran 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27261

TEBLİĞ

             Hazine Müsteşarlığından:

KAMU İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİNİN İZLENMESİ

VE RAPORLANMASINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç, kapsam ve dayanak

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kamu sektöründe şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, genel yönetim kapsamı dışında kalan kamu işletmelerinin faaliyetlerini etkin bir şekilde izleyerek malî ve malî olmayan verilerinin toplanmasına, derlenmesine ve raporlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             (2) Bu Tebliğ, Ek 1’de yer alan ve sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan veya faaliyet alanı itibarıyla ticari nitelik taşıyıp Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenen işletmeleri kapsar. Herhangi bir şekilde toplam kamu payı yüzde elli ve altına düşen işletmeler bu Tebliğ kapsamından çıkarılır. Toplam kamu payı yüzde ellinin üzerine çıkan işletmeler ise bu Tebliğ kapsamına alınır. İşletmelerde birden fazla kamu kurum veya kuruluşu pay sahibi ise toplam oran dikkate alınır.

             (3) Bu Tebliğ, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 2008/14201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 22 nci ve 23 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

             a) İşletme: Ek 1’de yer alan ve sermayesinin yarısından fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait bulunan veya faaliyet alanları itibarıyla ticari nitelik taşıyıp Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenen şirketleri veya idareleri,

             b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

             c) İştirak: Bu Tebliğ kapsamında yer alan kamu kurum veya kuruluşları ile kamu işletmelerince herhangi bir şekilde sermayesine iştirak edilen şirketleri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Veri Türü, Gönderimi, Derlenmesi ve Raporlanması

             Malî veriler

             MADDE 3 – (1) Malî veriler, işletmelerin ilgili kanunlar ve diğer mevzuat uyarınca tabi oldukları muhasebe sistemlerine ve Maliye Bakanlığının Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun olarak düzenlenen bilanço, gelir, nakit akış ve kâr dağıtım tabloları ile Müsteşarlıkça hazırlanan borç-alacak, sermaye bilgileri, mahsup, yatırım ve finansman gerçekleşme ve yatırım ve finansman program tablolarından oluşur.

             (2) Bilanço, işletmelerin belirli bir tarihteki iktisadi ve malî durumunu yansıtan, varlıklarını, borçlarını ve özkaynaklarını, aktif ve pasif hesaplar şeklinde gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösteren tablodur.

             (3) Gelir tablosu, işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği tüm hasılat ve gelirler ile katlandığı tüm maliyet ve giderleri sınıflandırılmış olarak gösteren ve dönem faaliyet sonuçlarını kâr veya zarar olarak özetleyen tablodur.

             (4) Nakit akış tablosu, belirli bir muhasebe döneminde işletmenin nakit ve nakit benzeri varlıklarında meydana gelen değişiklikleri ifade eden nakit akışlarını (nakit tahsilat ve ödemelerini), kaynakları ve kullanım yerleri bakımından sınıflandırarak gösteren tablodur.

             (5) Kâr dağıtım tablosu, işletmelerin dönem kârının dağıtım biçimini ve dönem kârından ödenecek vergileri, ayrılacak yedekleri ve ortaklara dağıtılacak kâr paylarını açıkça gösteren tablodur.

             (6) Borç-alacak tablosu, işletmenin borçlarını malî, ticari borçlar ve vergi borçları şeklinde, alacaklarını ise ticari alacaklar, görev zararı alacakları ve peşin ödenen vergiler şeklinde tasnif ederek ayrıntılı olarak gösteren tablodur.

             (7) Sermaye bilgileri tablosu, işletmelerin özkaynaklarında yer alan sermaye hesabında görülen değişimleri sınıflandırarak, varsa diğer ortaklara ilişkin bilgileri içeren tablodur. Bu tablo, işletme hesapları ile devlet hesaplarının uyumu amacıyla hazırlanmıştır.

             (8) Mahsup tablosu, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüslerinin ilgili mevzuat çerçevesinde mahsup işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve devlet hesaplarına kaydının yapılabilmesi için hazırlanmış olan ve Hazine ile olan borç ve alacak ilişkilerini gösteren tablodur.

             (9) Yatırım ve finansman gerçekleşme tablosu ile yatırım ve finansman program tablosu, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları, 4046 sayılı Kanuna tabi özelleştirme programında yer alan ve kamu payı yüzde ellinin üzerinde bulunan kuruluşlar ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü için hazırlanmış bir tablolar setidir. Bu tablolar seti ilgili kamu işletmelerine ayrıca gönderilir.

             Malî olmayan veriler

             MADDE 4 – (1) Malî olmayan veriler; işletme faaliyetlerine ilişkin olarak muhasebe bilgi sisteminden elde edilemeyen ve Müsteşarlıkça hazırlanmış olan personel, personel profili, yönetici profili, istihdam maliyetleri, sözleşmeli personel, ihale yoluyla hizmet alımı, iştirak bilgileri, taşıt ve gayrimenkul tablolarından oluşur.

             (2) Personel tablosu, unvan bazında belirli bir dönemde işletmeye giren ve çıkan personel sayısı ile ortalama sayıları, toplam giderleri ve fazla çalışmaya ilişkin verileri gösterir.

             (3) Personel profili tablosu, işletmede istihdam edilen personelin unvan ve niteliklerini ayrıntılarıyla gösterir.

             (4) Yönetici profili tablosu, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının niteliklerini ve iletişim bilgilerini gösterir.

             (5) İstihdam maliyetleri tablosu, istihdam edilen personel için belirli bir dönemde ve unvan bazında yapılan tüm harcamaları ayrıntılarıyla gösterir ve böylece işveren açısından toplam istihdam maliyetini, personel açısından ise brüt geliri ortaya koyar.

             (6) Sözleşmeli personel tablosu, Ek 1’de belirtilen birinci ve ikinci grup kamu işletmelerinde çalışan sözleşmeli personelin unvan bazında sayı, ücret ve maliyetlerini gösterir.

             (7) İhale yoluyla hizmet alımı tablosu, işletmelerin hizmet türlerine göre bir önceki yıl ile cari yıl harcamalarını, ödeneklerini ve bu kapsamda ne kadar istihdam sağlandığını gösterir.

             (8) İştirak bilgileri tablosu, kamu kurum veya kuruluşları ile işletmelerin sermayesine iştirak ettikleri tüm şirketlere yönelik malî ve malî olmayan ayrıntılı verileri gösterir.

             (9) Taşıt tablosu, kamunun sahip olduğu toplam taşıt sayısını görebilmek amacıyla, ilgili yıl bütçe görüşmelerinde kullanılmak üzere hazırlanan tablodur.

             (10) Gayrimenkul tablosu, işletmelerin il bazında arazi, arsa ve bina/tesislerinin büyüklüğü ve değerine ilişkin bilgileri içerir.

             Verilerin gönderimi ve süresi

             MADDE 5 – (1) Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü oldukları malî tablolar ile Müsteşarlıkça hazırlanan diğer malî ve malî olmayan tabloları Ek 2’de yer alan İş Takvimine uygun olarak zamanında gönderir. Bu kapsamda işletmeler gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

             (2) İşletmeler aylık periyotlarla gönderilecek olan tabloları ilgili ayı takip eden 45 gün içinde gönderir. Müsteşarlıkça kendilerine aksi bir bildirim yapılmadıkça, sadece Ek 1’de gösterilen birinci ve ikinci gruptaki 15 işletme aylık tablo gönderir.

             (3) Üçer aylık periyotlarla gönderilecek olan tablolar için dönemler Ocak-Mart, Ocak-Haziran, Ocak - Eylül  ve Ocak - Aralık olarak uygulanır.

             (4) Yıllık olarak gönderilecek tablolar bir önceki yıl sonu itibarıyla hazırlanarak gönderilir. Sadece taşıt tablosu ilgili yıl Temmuz ayı sonu itibarıyla hazırlanır.

             (5) Müsteşarlık, daha etkin ve sağlıklı bir izleme yapabilmek için, birinci ve ikinci grup kamu işletmelerine yönelik ve tek düzen hesap planına uygun, bilanço ve gelir tablosundan müteşekkil bir “kamu işletmeleri hesap planı” oluşturur (Ek 3 ve Ek 5). Bu işletmeler (yurtdışında kurulan bağlı ortaklıklar hariç) malî tablolarını “kamu işletmeleri hesap planı”na uygun olarak Müsteşarlığa gönderir.

             (6) Üçüncü grupta yer alan kamu bankaları, sermaye bilgileri tablosu hariç malî tablo göndermez. Bu işletmelere ait malî veriler Türkiye Bankalar Birliği veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan elde edilir.

             (7) Dördüncü grup kamu işletmelerinden tek düzen hesap planı haricinde işletmeye münhasır bilanço ve gelir tablosu düzenleyen işletmeler, söz konusu malî tablolar ile bu Tebliğ kapsamında istenilen diğer tabloları gönderir.

             (8) Yurtdışında kurulu bağlı ortaklıklar, bulundukları ülke mevzuatı uyarınca hazırlamak zorunda oldukları malî tablolar ile bu Tebliğ kapsamında istenilen diğer tabloları gönderir.

             (9) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, sermaye oranına bakılmaksızın pay sahibi oldukları tüm şirketleri Ek 18’de yer alan “iştirak bilgileri tablosu” aracılığıyla ilgili yıl Mart ayı sonuna kadar Müsteşarlığa bildirir. Müsteşarlıkça uygun görülen ve kendilerine bildirimde bulunulan şirketler Ek 2’de yer alan takvime uygun olarak malî ve malî olmayan tabloları Müsteşarlığa gönderir.  

             (10) Aksi bildirilmedikçe, tablolar http://kit.hazine.gov.tr adresine giriş hakkı bulunan işletmelerce bu sayfa üzerinden, diğer işletmelerce ise ypkd@hazine.gov.tr adresi üzerinden Müsteşarlığa gönderilir. Elektronik ortamda gönderilecek tabloların en az daire başkanı seviyesinde onaylanması zorunludur.

             (11) Gerekli görüldüğü  takdirde, Müsteşarlık işletmelerden 3 üncü ve 4 üncü maddelerde sayılanlar dışında malî ve malî olmayan veri isteyebilir. Bu şekilde talep edilecek verilerin kapsamı, dönemi ve gönderim süresine ilişkin bilgiler Müsteşarlıkça işletmelere bildirilir. Ek 2’de yer alan İş Takviminde yapılacak değişiklikler ile istenilen tablolarda yapılacak güncellemeler Müsteşarlıkça ayrıca duyurulur.

             Tabloların doldurulma esasları

             MADDE 6 – (1) Bilançonun doldurulmasına yönelik olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

             a)  Aylık olarak gönderilecek bilançolarda (Ek 3) dönem başı değerleri tablonun ait olduğu ayın dönem başı değerini, dönem sonu değerleri ise tablonun ait olduğu ayın dönem sonu değerini içerir. Örneğin, Nisan 2009 dönemine ait bilançolarda dönem 1/4/2009 - 30/4/2009 olacaktır.

             b) Üç aylık dönemler itibarıyla gönderilecek bilançolarda (ilgisine göre Ek 3 veya Ek 4) dönem başı değerleri her bir dönem için yılbaşı değerlerini, dönem sonu değerleri ise ilgili üç aylık dönemin son günü bilanço değerlerini içerir. Örneğin, 2009 yılının ikinci üç aylık dönemine ilişkin bilançolarda dönem 1/1/2009 - 30/6/2009 olacaktır.

             c) Yıllık gönderilecek bilançolar (ilgisine göre Ek 3 veya Ek 4) bir önceki yıl başı ile yıl sonu değerlerini içerir. Örneğin, 2008 yılı bilançosu için dönem 1/1/2008 – 31/12/2008 olacaktır.

             ç) İşletmeler tarafından kullanılan boş hesaplarda yer alan tutarlar, hesabın yer aldığı ana hesap grubundaki en ilgili hesapta gösterilir. Örneğin, 125 no'lu boş hesabı "Müteahhitlerden Alacaklar" adı altında kullanan bir işletme, söz konusu hesapta yer alan bakiye tutarı 12 Ticari Alacaklar hesap grubundaki en yakın hesabın bakiyesine ekler.

             (2) Gelir tablosunun doldurulmasına yönelik olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

             a) Aylık olarak gönderilecek gelir tabloları (Ek 5) tablonun ait olduğu ayın akım değerlerini içerir. Örneğin, Nisan 2009 dönemine ait gelir tablosu 1/4/2009 -30/4/2009 tarihleri arasındaki akım değerleri kapsayacaktır.

             b) Üç aylık dönemler itibarıyla gönderilecek gelir tabloları (ilgisine göre Ek 5 veya Ek 6) yılbaşı tarihi ile tablonun ait olduğu üç aylık dönemin son günü arasındaki akım değerlerini içerir. Örneğin, 2009 yılının ikinci üç aylık dönemine ilişkin gelir tabloları 1/1/2009 - 30/6/2009 tarihleri arasındaki akım değerleri kapsayacaktır.

             c) Yıllık gönderilecek gelir tabloları (ilgisine göre Ek 5 veya Ek 6), yıllık akım değerlerini içerir. Örneğin, 2008 yılı gelir tablosu 1/1/2008 – 31/12/2008 tarihleri arasındaki akım değerleri kapsayacaktır.

             ç) İşletmeler tarafından kullanılan boş hesaplarda yer alan tutarlar, hesabın yer aldığı ana hesap grubundaki en ilgili hesapta gösterilir. Örneğin; 687 no'lu boş hesabı "Tazminat ve Ceza Giderleri" adı altında kullanan bir işletme, söz konusu hesapta yer alan bakiye tutarı 68 Olağandışı Gider ve Zararlar hesap grubundaki en yakın hesabın bakiyesine ekler.

             (3) Nakit akış tablosunun doldurulmasına yönelik olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

             a) İşletmeler aksi bildirilmedikçe aylık ve üç aylık nakit akış tablosu göndermez.

             b) Yıllık gönderilecek nakit akış tabloları (Ek 7), bir önceki yıl başı ile yıl sonu arasındaki akım değerlerini içerir. Örneğin 2008 yılı nakit akış tablosu için dönem, 1/1/2008 – 31/12/2008 olacaktır.

             4) Kâr dağıtım tablosu yıllık olarak hazırlanır ve gönderilir (Ek 8). Kâr dağıtım tabloları, bir önceki yılın kâr dağıtım bilgilerini içerecektir.

             5) Borç - alacak tablosunun (Ek 9a ve Ek 9b) doldurulmasına yönelik olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

             a) İşletmeler aksi bildirilmedikçe aylık borç alacak tablosu göndermez.

             b) Üç aylık dönemler itibarıyla gönderilecek tablolarda dönem başı değerleri her bir dönem için yılbaşı değerlerini, dönem sonu değerleri ise ilgili üç aylık dönemin son gününe ait değerleri içerir. Örneğin, 2009 yılının ikinci üç aylık dönemine ilişkin tablolarda dönem, 1/1/2009 - 30/6/2009 olacaktır.

             c) Yıllık gönderilecek tablolar, bir önceki yıl başı ile yıl sonu değerlerini içerir. Örneğin 2008 yılı borç - alacak tablosu için dönem, 1/1/2008 – 31/12/2008 olacaktır.

             6) Sermaye bilgileri tablosu (Ek 10) sadece Hazinenin pay sahibi olduğu işletmelerce ve üç aylık dönemler itibarıyla gönderilir. Sermaye bilgileri tablolarında dönem başı değerleri her bir dönem için yıl başı değerlerini, dönem sonu değerleri ise ilgili üç aylık dönemin son günü değerlerini içerir. Tabloda yer alan nominal sermaye tutarları kuruluş bilançosunun “500 Sermaye”, ödenmemiş sermaye tutarları “501 Ödenmemiş Sermaye” hesabında yer alan tutarlara eşit olacaktır.

             7) Mahsup tablosu (Ek 11) sadece 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüslerince yıllık olarak gönderilir. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca gerçekleştirilecek mahsup işlemlerine dayanak teşkil edecek bilgilerin yer verileceği mahsup tablosu, tablonun ait olduğu yıl sonu itibarıyla mahsup işlemine konu edilebilecek borç ve alacak tutarları ile sermaye tutarlarını içerecektir.

             8) Personel tablosunun (Ek 12) doldurulmasına yönelik olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

             a) İşletmelerce aksi bildirilmedikçe aylık tablo gönderilmez.

             b) Üç aylık dönemler itibarıyla gönderilecek personel tablosunda dönem başı değerleri her bir dönem için yılbaşı değerlerini, dönem sonu değerleri ise ilgili üç aylık dönemin son günü değerlerini içerir. Örneğin, 2009 yılı üçüncü üç aylık personel tablosu için dönem başı 1/1/2009, dönem sonu ise 30/9/2009 olacaktır.

             c) Yıllık gönderilecek tablolar, bir önceki yıl başı ile yıl sonu değerlerini içerir. Örneğin, 2008 yılı personel tablosu için dönem, 1/1/2008 – 31/12/2008 olacaktır.

             ç) Bu tabloda işletmede çalışan personelin çalışma sürelerine göre ağırlıklandırılmış ortalama sayı bilgisi ve söz konusu dönemde gerçekleştirilen personel harcaması tutarları ile fazla çalışma bilgilerine de yer verilir.

             d) Bu tabloda ortalama daimi ve geçici personel sayıları aşağıdaki formüllere göre hesaplanır.

             Ortalama Daimi Personel Sayısı = İlgili Dönem Aylık Ortalama Personel Sayıları Toplamı/İlgili Dönemdeki Ay Sayısı (3,6,9 veya 12)

             Aylık Ortalama Personel Sayısı = (Ay Başı Personel Sayısı + Ay Sonu Personel Sayısı)/2

             Ortalama Geçici İşçi Sayısı = İlgi Dönemde Kullanılan Geçici İşçi Adam Ay Sayısı Toplamı/İlgili Dönemdeki Ay Sayısı (3,6,9 veya 12)

             e) İstihdam gideri bölümünde, personele yapılan maaş ödemeleri, yan ödemeler, sosyal yardımlar, personele ilişkin olarak işletme tarafından ödenen vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri, kıdem tazminatı giderleri ve personele ilişkin olarak yapılan diğer tüm harcamaların toplamına yer verilir.

             f) Personel tablosunda işletme tarafından doğrudan istihdam edilen personelin bilgilerine yer verilir. İhale yoluyla hizmet alımı çerçevesinde dolaylı olarak kuruluşta çalışan personelin bilgileri tabloda yer almaz.

             9) Personel profili tablosu (Ek 13) aksi bildirilmedikçe aylık ve üç aylık gönderilmez. Bu tablo işletmenin yıl sonu personel mevcuduna göre doldurulacaktır. Personel profili tablosunda işletme tarafından doğrudan istihdam edilen personelin bilgilerine yer verilir. İhale yoluyla hizmet alımı çerçevesinde dolaylı olarak kuruluşta çalışan personelin bilgileri tabloda yer almaz.

             10) Yönetici profili tablosu (Ek 14) aksi bildirilmedikçe aylık ve üç aylık gönderilmez. Bu tablo bir önceki yıl sonu itibarıyla yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına ilişkin bilgileri içerir.

             11) İstihdam maliyetleri tablosu (Ek 15) tüm işletmelerce yıllık olarak doldurulur. Dolayısıyla bir önceki yılın dönem başı ve dönem sonu dikkate alınır.

             12) Sözleşmeli personel tablosu (Ek 16) birinci ve ikinci grup işletmelerce yıllık olarak doldurulur ve aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

             a) Personel sayıları hem yıl sonu itibarıyla hem de yıllık ortalama hesabı yapılarak doldurulur.

             b) Temel ücret, sözleşme ücreti ve net ele geçen ücret hesaplamaları yıllık yapılır.

             c) “En düşük” ve “en yüksek” bölümlerine, belirtilen unvanda en düşük ve en yüksek temel ücreti alan 1 personelin yıl içerisinde aldığı toplam temel ücret tutarı ve “Toplam ücret” bölümüne, belirtilen unvanda çalışan toplam personelin yıl içerisinde aldığı tüm ücret tutarı yazılır. Örneğin, 5 avukatın çalıştığı bir işletmede en düşük alan ve en yüksek alan avukatın yıllık temel ücreti ve “Toplam ücret” sütununa ise 5 avukatın toplam yıllık ücreti yazılır.

             ç) Net ele geçen ücret bölümüne, ücret, ücret benzeri ödemeler ve sosyal ödemeler toplamından çalışan için yapılan kesintilerin düşülmesi neticesinde bulunan tutar yazılır.

             d) Yıllık kuruluşa maliyet bölümüne ise ücret, ücret benzeri ödemeler, sosyal ödemeler ve işletmelerin ödediği kanuni yükümlülükler dahil (kıdem ve ihbar tazminatları hariç) yıllık maliyet yazılır.

             13) İhale yoluyla hizmet alımı tablosunun (Ek 17) doldurulmasına yönelik olarak aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

             a) Bu tablo aksi bildirilmedikçe aylık gönderilmez.

             b) Üç aylık ve yıllık gönderilecek olan tablo kümülatif olarak doldurulur. Dolayısıyla tabloda dönem başı ilgili yıl başı, dönem sonu ilgili dönemin sonu olarak dikkate alınır.

             c) İhale yoluyla hizmet alımı kapsamında dışarıdan sağlanan hizmetlerde dolaylı olarak istihdam edilen personel sayısı ortalama olarak hesaplanır.

             14) İştirak bilgileri tablosu (Ek 18) yıllık olarak gönderilir ve bir önceki yıl sonu itibarıyla işletmelerin veya bu Tebliğ kapsamındaki kamu idarelerinin pay sahibi oldukları şirketlere ait özet verileri içerir.

             15) Taşıt tablosu (Ek 19) ilgili yıl Temmuz ayı sonu itibarıyla hazırlanır ve yıllık olarak gönderilir.

             16) Gayrimenkul tablosu (Ek 20) tüm işletmelerce yıllık olarak hazırlanır ve aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

             a) İşletmenin sahip olduğu gayrimenkuller il bazında ve arsa - arazi - bina olarak gruplandırılarak, alan, defter ve piyasa değeri bilgileri tabloya girilir.

             b) Taşınmazların toplam defter değerinin bilanço kayıtlarıyla uyumlu olması gerekir.

             c) Gayrimenkullerin piyasa değeri bilinmiyorsa, işletme personelinin biçeceği tahmini değer, bu da mümkün değilse gayrimenkullerin emlak vergisine esas değeri piyasa değeri bölümüne yazılır.

             ç) İşletme gayrimenkulün yüzde yüz (%100) hissesine sahip değilse, ortak olduğu paya tekabül eden m2 ve piyasa değeri esas alınacaktır.

             Verilerin derlenmesi ve yayımlanması

             MADDE 7 – (1) İşletmeler tarafından gönderilen veriler Müsteşarlık tarafından derlenir, uygun görülen içerik ve şekilde yayımlanır.

             (2) İşletmeler tarafından yıl sonuna ilişkin olarak gönderilen veriler, Müsteşarlık tarafından her yıl en geç 31 Temmuz tarihi itibarıyla yayımlanacak olan Kamu İşletmeleri Raporu ile kamuoyuna duyurulur. Raporda, işletmelerin malî ve malî olmayan verilerinin yanı sıra, işletmelere ilişkin olarak yıl içinde meydana gelen gelişmelere ve sektörel analizlere yer verilir.

             (3) Müsteşarlık birinci ve ikinci grup işletmelerin gönderdiği verileri elektronik ortamda Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına düzenli olarak iletir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumsal Kapasitenin Artırılması, Şeffaflığın Sağlanması ve Sorumluluk

             Kurumsal kapasitenin artırılması

             MADDE 8 – (1) Kamu işletmeleri  veri gönderimi amacıyla yeterli sayıda ekipman bulundurur ve eleman tahsis eder. Malî ve malî olmayan verilerini sağlıklı, doğru ve zamanında üretecek bir bilgi işlem altyapısı kurar.

             (2)  Birinci fıkra kapsamında yapılacak harcamalar ile Kurumsal Kaynak Planlama projeleri, 2008/14201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tasarruf tedbirleri dışında tutulmuştur.

             Şeffaflığın sağlanması

             MADDE 9 – (1) Kamu işletmeleri kendilerine ait ayrı bir internet sayfası oluşturur ve bu sayfayı devamlı güncel tutacak önlemleri alır.

             (2) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, kamu işletmeleri faaliyet raporlarını Nisan ayı sonuna kadar hazırlayarak internet sitelerinde yayımlar. Basılı birer örneğini ilgili Bakanlığa, Müsteşarlığa, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına veya diğer ilgili kurumlara Mayıs ayı sonuna kadar gönderir.

             3) Faaliyet raporları asgari aşağıdaki konuları içerir. Kamu işletmeleri kendi faaliyet alanları ve isteklerine göre bu konuları artırabilir.

             a) Misyon ve vizyon

             b) Hukuki statü, organizasyon yapısı, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin özgeçmişleri, istihdam bilgileri (sayı ve maliyet) ve personel profili

             c) Sermaye yapısı, üretim, satış ve maliyet bilgileri ile yatırım harcamaları ve projeleri

             ç) Pay sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile malî ilişkiler (Vergi ve diğer yasal yükümlülükler, temettü ödemeleri gibi), bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu, kâr dağıtım tablosu ve finansal rasyolar

             d) Dünyada ve Türkiye’de sektörün durumu ve değerlendirilmesi, işletmenin sektör içindeki yerinin analizi ve uluslararası karşılaştırmaları içeren sektörel değerlendirme.

             Sorumluluk

             MADDE 10 – (1) Kamu işletmelerinin genel müdürleri, müdürleri veya başkanları, bu Tebliğ kapsamında istenilen verilerin zamanında ve doğru olarak Müsteşarlığa iletilmesinden ve ilgili raporların yayımlanmasından sorumludur.

             (2) Müsteşarlık gerekli görürse, bu Tebliğ kapsamında gönderilen verilerin muhasebe kayıtlarına uygunluğunu denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin 9 uncu fıkrasında belirtilen şirketler 2009 yılı için iştirak bilgileri tablosunu 31 Temmuz 2009 tarihine kadar gönderir.

             (2) Bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen şirketlerden Müsteşarlıkça uygun görülen ve kendilerine bildirimde bulunulanlar 2008 yılına ilişkin malî ve malî olmayan tabloları Ek 2’de yer alan takvime bağlı kalınmaksızın 31 Aralık 2009 tarihine kadar gönderir.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ekleri için lütfen tıklayınız