24 Mart 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27179

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 2)

             1.Giriş

             5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin olarak 5838 sayılı Kanunun1 8 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 75 inci madde uyarınca, 1 seri no.lu 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğin2 ilgili bölümlerinde 1/3/2009-31/12/2013 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

             2. “2.  Yasal Düzenleme” başlıklı bölümünün son paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

             “5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin olarak 5838 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 75 inci maddede ise; “31/12/2013 tarihine kadar, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen Ar-Ge ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin; doktoralı olanlar için yüzde 90’ı, diğerleri için yüzde 80’i verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Bu süre içerisinde, anılan maddenin bu maddeye aykırı olan hükmü uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.”

             3. “3. 1. Uygulama Esasları” başlıklı bölümünde yer alan 5 ve 6 ncı paragraflar ile Örnek 1, Örnek 2 ve buna ilişkin açıklamalar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “ Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında fazla mesai dahil çalıştığı süreye ilişkin ücret üzerinden hesaplanan vergi tutarına öncelikle 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde asgari geçim indirimi uygulanacak olup asgari geçim indirimi mahsubu yapıldıktan sonra kalan gelir vergisi tutarının doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni her bir işçi bazında tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkine konu edilecektir.

             Gelir vergisi stopajına ilişkin teşviklerden yararlanacak olan işverenin çalıştırdığı destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemez. Hesaplamalarda çıkan kesirler tama tamamlanır. Destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçmesi halinde brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden başlanılarak hangi personel için teşvikten faydalanılacağı belirlenir. Yararlanacaklar kapsamında olanların ücretleri eşit ise işverenlerce belirleme yapılır.

             Örnek 1:

             (X) Anonim Şirketine ait Ar-Ge merkezinde 70 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli ve 6 tam zaman eşdeğer destek personeli çalışmakta olup, Ar-Ge personelinin 9'u doktoralıdır. Doktoralı ve bekar personel Bay (A)’ya, Ar-Ge faaliyeti kapsamındaki çalışmasına ilişkin olarak 2.000 TL brüt ücret ödenmektedir.

             (X) A.Ş.'nin bu kapsamda yapacağı ücret ödemelerinden Ar-Ge kapsamında çalıştırılan doktoralı ve bekar personel Bay (A)'ya ait istisna uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

 

a

 - Brüt Ücret Tutarı

2.000,00 TL

b

 - Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ a -( a x % 15=)]* 

1.700,00 TL

c

 - Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (b x  %15=)

255,00 TL

d

 - Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı

49,95 TL

e

 - Asgari Geçim İndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan Tutar (c – d=)

205,05 TL

f

 - Terkin Edilecek Tutar (e x % 90=)

184,55 TL

g

 - Vergi Dairesine Ödenecek Tutar (e - f=)

20,50 TL

                   *(SSK.Primi İşçi Payı %14 + İşsizlik Sigortası Primi İşçi payı %1=%15)

 

             Böylece Ar-Ge merkezinde çalışan Bay (A)’nın ücret gelirinden kesilen gelir vergisi tutarından asgari geçim indirimi mahsup edildikten sonra kalan vergi tutarının % 90’ı olan 184,55 TL’sı terkine konu olacak, terkin sonrası kalan 20,50 TL tutarındaki gelir vergisi ise vergi dairesine ödenecektir.

             Örnek 2:

             Bir yıldan beri yürütülmekte olan iki adet Ar-Ge projesinden birisinin (M) Kamu kurumu tarafından desteklenmesine karar verilmiş ve destek karar yazısı 1/3/2009 tarihi itibarıyla düzenlenmiştir. Bu projede çalışan araştırmacı ve bekar Bayan (B)'nin almış olduğu 3.000 TL'lik brüt ücrete ilişkin istisna uygulaması aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

a

 - Brüt Ücret Tutarı

3.000,00 TL

b

 - Vergiye Tabi Ücret Matrahı [ a -( a x % 15=)]   

2.550,00 TL

c

 - Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı (b x  %15=)

382,50 TL

d

 - Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı

49,95 TL

e

 - Asgari Geçim İndiriminin Mahsubundan Sonra Kalan Tutar (c – d=)

332,55 TL

f

 - Terkin Edilecek Tutar (e x % 80=)

266,04 TL

g

 - Vergi Dairesine Ödenecek Tutar (e - f=)

66,51 TL

 

             Böylece Kamu kurumu tarafından desteklenen Ar-Ge projesinde çalışan Bayan (B)'nin 1/3/2009 tarihinden itibaren ücret gelirinden asgari geçim indirimi mahsup edildikten sonra kalan vergi tutarının % 80’i olan 266,04 TL terkine konu olacak, istisna dışında kalan gelir vergisi tutarı olan 66,51 TL ise vergi dairesine ödenecektir.

             Terkin tutarına ilişkin hesaplama, Ar-Ge kapsamında çalışan doktoralı ve diğer personelin her biri için ayrı ayrı yapılarak Ek:1 “Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” tablosunda gösterilecek ve bu bildirimler muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilecektir.

             Mükellefler, Ek 1 “Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim”in son  sütununda yer alan “Terkine konu Edilecek Tutar” toplamını, verecekleri muhtasar beyannamenin Tablo-1 "Matrah ve Vergi Bildirimi" bölümünün (18/c) no'lu satırında (18/c-Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı) göstereceklerdir. Bu tutar, (17/b) no'lu satırda gösterilen gelir vergisi kesintisi toplamından indirilerek terkin sonrası kalan gelir vergisi tutarı, (19) no'lu satırda gösterilecektir.”

             4. “5. Diğer Hususlar” başlıklı bölümüne dördüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına ilişkin olarak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 75 inci maddede yer alan hükümler 1/3/2009 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar uygulanacaktır.”

 

———————————

1 28/2/2009 tarihli ve 27155 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 6/8/2008 tarihli ve 26959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

Ek:1

AR-GE KAPSAMINDA GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

 

Mükellefe İlişkin Bilgiler

Vergi Kimlik Numarası*

 

 

Bildirimin Ait Olduğu Dönem

 

Vergi Dairesi

 

 

Bildirimin Verildiği Vergi Dairesi

 

Soyadı (Unvanı)

 

 

 

Adı

 

 

Tarih

İmza

 

                     

.../.../200…

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine ilişkin Bilgiler

Bulunduğu İl

İlçe

İlgili Vergi Dairesi

Çalıştırılan Toplam İşçi Sayısı

SSK İşyeri Sicil Numarası

İşyerinin Adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler

 

Sıra

Çalışanın

TC Kimlik Nosu

 

(a)

İşe Başlama Tarihi

 

(b)

Çalışmaya İlişkin

Brüt Ücret

Tutarı Toplamı

 

(c)

Ar-Ge ve Yenilik

 Faaliyeti Kapsamında

Çalışmaya İlişkin

Mahsup Edilebilecek Asgari Geçim İndirimi (**)

(f)

Asgari Geçim İndiriminin mahsubu sonrası vergi tutarı

(g) = (e) - (f)

Terkin

Oranı

 

 

(h)

Terkin

 Edilecek

Tutar

(***)

(ı) =(g) x (h)

 Ücret Matrahı

 (d)

Hesaplanan Vergi Tutarı

(e)

Doktoralı Olanlar

1

 

 

 

 

 

 

 

% 90

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğerleri

1

 

 

 

 

 

 

 

%80

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

*              Gerçek Kişilerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

**            Bu satırda,   265 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre düzenlenen Asgari  Geçim İndirimi Bordrosunda  teşvik  kapsamındaki her bir işçi için hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları gösterilecektir.

***          Asgari  geçim  indiriminin  mahsubundan  sonra kalan  tutarın terkin oranı  ile çarpımı  sonucu  bulunacak  tutarlar  bu  satıra  yazılacaktır.  Bu  satırlar  toplamı  Muhtasar  Beyannamenin “18/c-Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5746 Sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı” bölümüne aktarılacaktır.