6 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27133

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ KREMA VE KAYMAK TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/5)

 

             MADDE 1 – 27/9/2003 tarihli ve 25242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi – Krema ve Kaymak Tebliğinin, 5 inci maddesinin (t) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Krema ve Kaymağa Ait Mikrobiyolojik Değerler ve Krema Tozuna Ait Mikrobiyolojik Değerler başlıklı Ek-2 yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.