6 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27133

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/4)

 

             MADDE 1 – 10/2/2000 tarihli ve 23960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi – Et Ürünleri Tebliğinin, 11 inci maddesi (e) bendi yürürlükten kaldırılarak diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Et Ürünleri İçin Mikrobiyolojik Kriterler başlıklı Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.