6 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27133

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2009/14591

             30 Mart 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sanayi Standardları ve Sanayi Hizmetleri Kamu İdaresi (KOWSMD) Tarafından Temsil Edilen Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 2/1/2009 tarihli ve HUMŞ/1054 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                               N. EKREN                           M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

    M. BAŞESGİOĞLU                              K. TÜZMEN                           N. ÇUBUKÇU                        M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet  Bakanı

   M. S. YAZICIOĞLU                                E. BAĞIŞ                               M.A. ŞAHİN                       M. V. GÖNÜL

        Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı                Millî Savunma Bakanı

         B. ATALAY                                  A. BABACAN                        K. UNAKITAN                        H. ÇELİK

        İçişleri Bakanı                                Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı                  Millî Eğitim Bakanı

          F. N. ÖZAK                                     R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM                       M. M. EKER

Bayındırlık ve İskân Bakanı                     Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı          Tarım ve Köyişleri Bakanı

                               F. ÇELİK                                 M. Z. ÇAĞLAYAN                              M. H. GÜLER

                 Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı               Sanayi ve Ticaret Bakanı           Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                      E. GÜNAY                                      V. EROĞLU

                                           Kültür ve Turizm Bakanı                  Çevre ve Orman Bakanı

 

 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) TARAFINDAN TEMSİL EDİLEN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SANAYİ STANDARDLARI

VE SANAYİ HİZMETLERİ KAMU İDARESİ (KOWSMD) TARAFINDAN

TEMSİL EDİLEN KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

TEKNİK İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI

             Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından temsil edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sanayi Standardları ve Sanayi Hizmetleri Kamu İdaresi (KOWSMD) tarafından temsil edilen Kuveyt Devleti Hükümeti (bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaklardır);

             Standardizasyon alanındaki işbirliğinin ticari ilişkileri arttırıcı etkisini göz önüne alarak ve iki ülke arasında 3/12/1997 tarihinde akdedilmiş olan Ticaret Anlaşmasını esas alarak,

             Standardizasyon, belgelendirme, kalite yönetimi, metroloji ve kalibrasyon alanlarındaki faaliyetlerin yararını dikkate almak suretiyle, faaliyet ve yetki alanlarıyla sınırlı olacak bir Teknik İşbirliği oluşturmayı arzu ederek,

             aşağıdaki alanlarda işbirliği yapma hususunda mutabık kalmışlardır:

Madde - 1

KAPSAM

             İşbu Mutabakat Zaptı kapsamında, standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi (belgelendirme, kalite yönetimi ve diğer ilgili alanlar), metroloji ve kalibrasyon alanlarındaki ikili işbirliğini güçlendirmek suretiyle, Tarafların birbirlerinin tecrübelerinden faydalanması ve karşılıklı olarak ticaretin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Madde - 2

İŞBİRLİĞİ ALANLARI

             (A) Standardizasyon:

             1. Taraflar, bölgesel ve uluslararası düzeyde standardizasyon çalışmalarında koordineli olarak çalışacaklardır. Taraflar, İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)’nün kurulması çabalarını destekleyeceklerdir.

             2. Taraflar, iki ülke arasındaki ticari faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla, belirlenen alanlarda standardların değişiminde bulunacaklardır.

             (B) Uygunluk Değerlendirmesi:

             1. Taraflar, her bir tarafın faaliyetlerini geliştirmek için karşılıklı kabul edilen yönetim belgelendirme sistemleri konusunda işbirliği yapma ve bilgi değişiminde bulunma hususunda anlaşmışlardır.

             2. Taraflar, birbirlerinin ürün belgelendirme ve uygun değerlendirme sistemleri konusunda işbirliği yapma ve bilgi değişiminde bulunma hususunda anlaşmışlardır.

             (C) Metroloji ve Kalibrasyon:

             1. Taraflardan birinin talebi halinde, diğer taraf, metroloji ve kalibrasyon konularında talepte bulunan tarafa gerekli yardımı sağlayacaktır. Bu yardım, Türk Standardlar Enstitüsü tarafından metroloji ve kalibrasyon alanlarında karşılıklı olarak mutabık kalınacak şartlara tabi olmak üzere, Kuveyt tarafının uzmanlarına eğitim verilmesi şeklinde olabilir.

             2. Taraflar, metroloji ve kalibrasyon alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar bünyesinde, özellikle de uluslararası platformlarda görüş oluşturma konusunda işbirliği yapacaklardır.

             (D) Bilgi Değişimi

             1. Taraflar yayın, bilimsel veri, kitap, dergi, makale v.b. yayınların değişiminde bulunup, bunların kendi ülkelerinde karşılıklı olarak yayınlanmasını teşvik edeceklerdir. Her iki taraf da birbirlerinin dokümantasyon ve bilgi merkezlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir.

             2. Taraflar standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, belgelendirme, kalite yönetimi, metroloji ve kalibrasyon konularında bilginin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, ilgili dokümanları, araştırma bulgularını ve diğer bilgileri birbirlerine ileteceklerdir.

Madde - 3

UZMAN DEĞİŞİMİ

             1. Taraflar standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, belgelendirme, kalite yönetimi, metroloji ve kalibrasyon ile ilgili faaliyetleri geliştirip, bu işbirliği protokolünün hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla uzman değişiminde bulunacaklaktır.

             2. Taraflar, standardizasyon, metroloji ve kalibrasyon, belgelendirme, deney, kalite ve kalite yönetim sistemleri alanlarında uzmanlarının tecrübelerini arttırmak amacıyla, eğitim faaliyetlerini karşılıklı olarak devam ettireceklerdir.

Madde - 4

YÜRÜRLÜĞE GİRME, TADİLLER VE GEÇERLİLİK

             1. İşbu Mutabakat Zaptı, taraflardan birinin uygulama için gerekli yasal prosedürleri yerine getirdiğini, diplomatik kanallarla diğer tarafa yazılı olarak nihai olarak tebliğ ettiği       tarihten itibaren yürürlüğe girer.

             2. İşbu Mutabakat Zaptı, tarafların onayıyla tadil edilebilir. İlgili tadiller, bir önceki paragrafta yer alan prosedürlere göre yürürlük kazanır.

             3. İşbu Mutabakat Zaptı’nın yürürlük süresi beş yıl olup, taraflardan birinin bu sürenin sona ermesinden en az altı ay önce, diğer tarafa yazılı olarak İşbu Mutabakat Zaptı’nı fesih ihbarında bulunmaması halinde, otomatik olarak aynı süreyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

             İşbu Mutabakat Zaptı, 30 Mart 2008 Pazar günü Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde, eşit derecede geçerli ikişer orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir. Yorum farklılıkları oluşması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ                KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ

             ADINA        ADINA

 

             M. Zafer ÇAĞLAYAN                                                      Mohammed A. Al-Olaim

             Sanayi ve Ticaret Bakanı                                                 Elektrik ve Su Bakanı

                   ve Petrol Bakanı Vekili