6 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27133

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ

ÇİĞ KIRMIZI ET VE HAZIRLANMIŞ KIRMIZI ET KARIŞIMLARI

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/13)

 

             MADDE 1 – 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi – Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliğinin, 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Çiğ Kırmızı Et ve Kıyma İçin Mikrobiyolojik Kriterler başlıklı Ek-2 yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.