6 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27133

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ

ÇİĞ KANATLI ETİ VE HAZIRLANMIŞ KANATLI ETİ KARIŞIMLARI

TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/12)

 

             MADDE 1 – 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi-Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Tebliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan  Çiğ Kanatlı Etleri İçin Mikrobiyolojik Kriterler ile Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları İçin Mikrobiyolojik Kriterler başlıklı  EK-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.