6 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27133

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ

BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK EK GIDALARI TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/11)

 

             MADDE 1 – 1/11/2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi – Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliğinin  9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıda Hijyeni Bölümünde yer alan genel kurallara uygun olmalıdır.”

             MADDE 2 –  Aynı Tebliğin ekinde yer alan Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaların Mikrobiyolojik Özellikleri başlıklı EK-7 yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.