6 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27133

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ

DEVAM FORMÜLLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/10)

 

             MADDE 1 – 4/9/2008 tarihli ve 26987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi – Devam Formülleri Tebliğinin  8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.”

             MADDE 2 –  Aynı Tebliğin ekinde yer alan Devam Formüllerinin Mikrobiyolojik Özellikleri başlıklı Ek-7 yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.