6 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27133

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ

YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERİ TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/8)

             MADDE 1 – 23/1/2008 tarihli ve 26765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi – Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliğinin 11 inci maddesinin  ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Yumurta Ürünleri İçin Mikrobiyolojik Kriterler başlıklı Ek-3 yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.