6 Şubat 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27133

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/14585

             14 Mart 2008 tarihinde Bakü’de imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında Azerbaycan Ali Harbi Tayyareçilik Mektebi’ne Eğitim-Öğretim Desteğine İlişkin Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 18/12/2008 tarihli ve HUMŞ/1223 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/1/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                               H. YAZICI                                             N. EKREN                                                   M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bakanı

         M. BAŞESGİOĞLU                                                    K. TÜZMEN                                        N. ÇUBUKÇU                                              M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                        Devlet Bakanı                                       Devlet Bakanı                                            Devlet  Bakanı

         M. S. YAZICIOĞLU                                                      E. BAĞIŞ                                            M. A. ŞAHİN                                              M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                        Devlet Bakanı                                       Adalet Bakanı                                     Millî Savunma Bakanı

                 B. ATALAY                                                         A. BABACAN                                     K. UNAKITAN                                               H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                                                      Dışişleri Bakanı                                    Maliye Bakanı                                       Millî Eğitim Bakanı

                  F. N. ÖZAK                                                             R. AKDAĞ                                          B. YILDIRIM                                               M. M. EKER

  Bayındırlık ve İskân Bakanı                                           Sağlık Bakanı                                    Ulaştırma Bakanı                               Tarım ve Köyişleri Bakanı

                                                             F. ÇELİK                                                  M. Z. ÇAĞLAYAN                                              M. H. GÜLER

                                           Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                           Sanayi ve Ticaret Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                                                               E. GÜNAY                                                             V. EROĞLU

                                                                                  Kültür ve Turizm Bakanı                                       Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENELKURMAY BAŞKANLIĞI İLE AZERBAYCAN

CUMHURİYETİ SAVUNMA BAKANLIĞI ARASINDA AZERBAYCAN

ALİ HARBİ TAYYAREÇİLİK MEKTEBİ'NE EĞİTİM-ÖĞRETİM

DESTEĞİNE İLİŞKİN PROTOKOL

             Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, 11 Ağustos 1992 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması (bundan böyle 'Temel Anlaşma' olarak adlandırılacaktır.)" ile 10 Haziran 1996 tarihli "Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması”na istinaden, Azerbaycan Ali Harbi Tayyareçilik Mektebi (AAHTM)'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin desteklenmesini, eğitim ve öğretimin temel prensiplerini, görevli personelin yetki ve sorumluluklarını belirlemek üzere aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varılmışlardır.

MADDE-I

AMAÇ

             Azerbaycan Ali Harbi Tayyareçilik Mektebi (AAHTM) emir komuta ile eğitim ve öğretim sisteminin, Temel Anlaşma hükümlerine istinaden, Türk Hava Harp Okuluna benzer bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak ve bu kapsamda Türk Hava Kuvvetlerinden görevlendirilen personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

MADDE-II

KAPSAM

             Bu Protokol, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bağlısı Azerbaycan Ali Harbi Tayyareçilik Mektebinde (AAHTM) Türk Hava Kuvvetleri personeli ile Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerini kapsar.

MADDE-III

TANIMLAR

             Danışman: Görevlendirildiği birimde koordine, teklif ve onay yetkisine sahip askeri personeldir.

             Amir: Makam ve memuriyet itibari ile emretme yetkisine haiz kimsedir.

             Kıdem: Son rütbeye naspedilme tarih ve sırası itibariyle önde gelmeyi ifade eder.

             Taraflar: Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığını ve Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığını ifade eder.

             Gönderen Devlet: Danışman ve diğer kadrolarda geçici süreyle görev yapmak üzere görevlendirilen askeri personelin ait olduğu devleti ifade eder.

             Kabul Eden Devlet: Topraklarında bu Protokolün uygulanması nedeniyle askeri personeli ülkesinde bulunduran devleti ifade eder.

MADDE-IV

GENEL ESASLAR

             1. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ali Harbi Tayyareçilik Mektebi (AAHTM)'ndeki eğitim ve öğretim hedefinin; okula katılan her öğrenciyi, dört yıllık eğitim ve öğretim süresi sonunda liderlik, yöneticilik, komutanlık ve eğiticilik yetenekleri gelişmiş, vatan, bayrak ve meslek sevgisi, vazife bilinci, dürüstlük, bağlılık, cesaret, fedakârlık, yeterlilik ve mutlak itaatten oluşan mesleki değerleri kazanmış, uygar düşünceli, insanı seven, hak ve adaletten ayrılmayan, askeri bilimler ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan diğer ana bilim dallarında bilimsel çalışma ve araştırma yapabilecek, lisans düzeyinde bilgi birikimine sahip, muvazzaf subay olarak yetiştirmek ve bu lisans eğitimine ilave olarak; Azerbaycan hava sahası ile hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan harp silah ve araçları ile hava birliklerinin sevk ve idare yeteneği ile taktik kullanımını öğretmek olduğunu kabul eder.

             2. AAHTM'de eğitim ve öğretim ile yazışmalar Latin harfleri ve Azerbaycan dilinde yapılır.

             3. Protokolde belirlenen amaç doğrultusunda, AAHTM'nde görev yapan Türk Hava Kuvvetleri personeli, Taraflar arasında imzalanan Temel Anlaşma hükümlerine göre görevlendirilmiştir.

             4. Danışmanlar Akademik Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu gibi eğitim ve öğretim ile disipline yönelik teşkil edilecek tüm kurullarda oy kullanma hakkına sahip geçici üyelerdir.

             5. AAHTM'nde Danışmanların katılması gereken her türlü toplantının gündemi, toplantıya katılacak personelin hazırlık yapmasını sağlayacak kadar önceden bildirilir. Bu toplantılarda gündem dışı görüşme yapılmaz.

MADDE-V

PERSONEL KONULARI

             1. Görevlendirme Esasları:

             a. AAHTM'ne personel görevlendirilmesinde EK-A teşkilat yapısı esas alınır. Bu teşkilata uygun olarak EK-B'deki görev yerlerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından atama/ görevlendirme yapılır.

             b. AAHTM'nde görevlendirilecek personelin kadro ve teşkilat yapısı ile görev süresi, AAHTM'nin eğitim ve öğretime yönelik ihtiyaçları veya Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığınca bildirilecek yazılı teklifler üzerine, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından belirlenir.

             c. Herhangi bir nedenle geçici süre görevinden ayrılan Danışmanın yerine en kıdemli danışman vekalet eder.

             2. Personel Seçim Esasları:

             a. AAHTM'de görev yapacak Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine mensup personelin görevlendirilmesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subaylar ile birlikte görev yapmış, Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Kurumları'nda eğitim görmüş, eğitim ve öğretim sistemine vakıf olmuş personele öncelik verilir.

             b. Aynı şekilde AAHTM'de görevlendirilecek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup personelin seçiminde de AAHTM'de yapacağı göreve benzer görevleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde yapmış olanlarına öncelik verilir.

             3. İdari Hizmetler:

             AAHTM'nde öğrenciler tarafından icra edilecek hizmetler, Türk Hava Harp Okulunda uygulanan talimat ve yönergeler dikkate alınarak, öğrencilerin eğitim ve öğretimini aksatmayacak şekilde düzenlenir.

             4. Statü:

             a. AAHTM'nde görevli danışmanlar ile okul personeli arasında ast üst ilişkileri içerisinde rapor etme ve disiplini bozucu/düzeltici tedbirleri kapsayacak şekilde her iki ülkeye mensup personel sevk ve idare ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik sürekli koordinasyon ve işbirliği halinde bulunur.

             b. AAHTM'nde görevli her iki ülkeye ait askeri personel birbirlerine karşı nezaket kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmaz ve karşılaşılan her türlü problem görüşmeler yoluyla çözülür, çözülemeyenler üst makamlara bildirilir.

MADDE-VI

HAREKÂT, EĞİTİM VE TEŞKİLAT KONULARI

             1. Harekât (Sevk ve İdare):

             AAHTM'de görevli Türk Hava Kuvvetleri personeli ile Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri personeli arasındaki hizmet ilişkileri EK-A, B ve C de yer alan esaslara göre yürütülür.

             2. Eğitim:

             a. AAHTM'nde yıl içi ve yıl sonu dahil tüm tatbiki eğitimler eğitim öğretim yılı başında hazırlanan akademik takvime göre, Öğretim Başkanı danışmanı ile yapılacak koordineye göre planlanır ve icra edilir. Eğitimler süresince tespit edilen aksaklıklar Öğretim Başkanı danışmanının da görüşleri alınarak üst makamlara iletilir.

             b. AAHTM Akademik Programı (okutulacak dersler ve ders saatleri, konferanslar vb), Haftalık Çalışma Planı ve Günlük Mesai Çizelgesi Türk Hava Harp Okulundakine benzer şekilde Akademik Kurul tarafından tespit edilir ve yeni eğitim ve öğretim yılının açılışından bir ay önce "Eğitim ve Öğretim Uygulama Emri" ile birlikte yayımlanır.

MADDE-VII

LOJİSTİK KONULAR

             1. İskân:

             AAHTM Komutanlığınca her bir Danışman için ayrı ayrı olmak üzere, görev yerlerine uygun olarak okul içerisinde müstakil bir çalışma odası tahsis edilir.

             2. Muhabere:

             a. AAHTM'nde görevli Danışmanların ihtiyaç duyduğu telli muhabere hatlarının tesis ve idamesi ile ülke içi görüşmeler Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından sağlanır.

             b. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, AAHTM'nde eğitim ve öğretimin etkin bir şekilde desteklenebilmesi maksadıyla tesis edilmiş olan İNTERNET bağlantısını idame ettirir. İNTERNET vasıtası ile Türk Hava Harp Okulu ve AAHTM arasında bilgi akışının sağlanması desteklenir.

             3. İkmal, Bakım ve Ulaştırma:

             a. AAHTM'nde görevli Danışmanların görev maksadıyla kullanacağı araçlar TSK. As. İşb. ve Koor. Krl. Bşk.lığınca sağlanır.

             b. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı tarafından sağlanmış olan malzeme ve teçhizat dahil eğitim ve öğretim tesislerinin bakım, onarım ve idamesini yapmayı kabul eder.

             4. Sağlık:

             Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerindeki emsallerine sağlanan muayene ve tedavi olanaklarından yararlanır. Buna ait esaslar Taraflarca imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Silahlı Kuvvetler Sağlık personelinin eğitim işbirliği ile ilgili Protokole göre yürütülür.

             5. Kıyafet:

             AAHTM'de görev yapan tüm Danışmanlar, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Kararnamesine uygun kıyafet giyer.

MADDE-VIII

DİĞER KONULAR

             1. Bu Protokolün uygulanması sırasında ortaya çıkan/karşılaşılan ve Protokol'de düzenlenmeyen konular hakkında "Temel Anlaşma" esasları uygulanacaktır.

             2. Bu Protokol'de tanımlanmayan kavramlar hakkında, akit Taraflar arasında imzalanan "Temel Anlaşma"da yer alan tanımlar esas alınacaktır.

             3. Bu Protokol'ün hükümleri Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılmış diğer anlaşmalara tanınmış hakları hiçbir şekilde kısıtlamayacaktır.

MADDE-IX

TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME

             1. Taraflardan her biri gerektiğinde yazılı olarak bu Protokol’ün değiştirilmesi veya gözden geçirilmesini önerebilecektir. Bu durumda yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 içinde görüşmelere başlanacaktır. Taraflarca, yapılan görüşmelerde 60 gün içerisinde bir sonuç alınamaz ise, X uncu maddedeki (yürürlük süresi ve sona erdirme) hüküm gereği, Protokol sona erdirilebilecektir.

             2. Üzerinde mutabık kalınan tadil veya değişiklik teklifleri ise XI inci maddedeki (Onay ve yürürlüğe giriş) hüküm gereği yürürlüğe girecektir. Uyuşmazlıklarda uzlaşma için herhangi bir üçüncü kişi/kurum veya hakeme başvurulmayacaktır.

MADDE-X

YÜRÜRLÜK SÜRESİ VE SONA ERDİRME

             1. Bu Protokolün yürürlük süresi iki devlet arasında imzalanan 11 Ağustos 1992 tarihli Temel Anlaşma'nın yürürlük süresi kadardır. Temel Anlaşma yürürlükten kalktığı takdirde, iş bu Protokol kendiliğinden yürürlükten kalkmış olacaktır.

             2. Taraflardan biri, diğer Tarafın bu Protokol hükümlerine uymadığı veya uyamadığı sonucuna vardığı takdirde, tek taraflı olarak yazılı ön bildirimde bulunabilir. Sona erdirme bu yazılı ön bildirimin alınmasından 90 gün sonra geçerli olacaktır. Bu durumda eğitim ve öğretimde kullanılmak maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanmış olan malzeme ve teçhizata yapılacak işlem Türkiye Cumhuriyeti tarafından belirlenir.

MADDE-XI

ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

             Bu Protokol, Taraflarca imzalandıktan sonra iki Tarafın hukuki usullerine uygun olarak onaylandığını bildiren notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

MADDE-XII

METİN VE İMZA

             1. Bu Protokol, her biri aynı derecede geçerli olmak üzere, Türkçe ve Azerbaycan dilinde ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir. Her iki dilden hazırlanan metinler eşit derecede geçerlidir.

             2. Yukarıdaki hükümler muvacehesinde bu Protokol kendi hükümetlerince gerektiği gibi yetkilendirilen ve altında imzaları bulunanların şahitliğinde ikişer nüsha olarak yapılmış ve 14 Mart 2008 tarihinde Bakü/Azerbaycan’da imzalanmıştır.

 

                TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                   AZERBAYCAN CUMHURİYETİ

     GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ADINA                      SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA

 

  İMZA            :                                                                      İMZA           :

  İSİM             :   Fahri KIR                                                   İSİM            :  Çingiz MAMMADOV

  RÜTBE         :   Tuğgeneral                                                  RÜTBE        :  Tümgeneral

  ÜNVANI      :   Silahlı Kuvvetler Ataşesi ve                       ÜNVANI     :  Savunma Bakanı

                           Askeri İşbirliği Koordinasyon                                            Yardımcısı

                           Kurul Başkanı

 

 

EKLER :

EK-A   : (AAHTM Teşkilat Yapısı ve Danışmanlık Teşkilatı)

EK-B   : (AAHTM'de Görevlendirilecek Türk Hava Kuvvetleri Personeli Görev Çizelgesi)

EK-C   : (AAHTM Komutanı Danışmanı ve Öğretim Başkanı Danışmanının Görevleri)

 

 

 

EK-C

AAHTM KOMUTANI DANIŞMANI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

             1. AAHTM'deki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sevk ve idare konularının, Türk Hava Harp Okulundaki esas, usul ve prensiplere uygun olarak icra edilmesi hususunda Okul Komutanına tavsiye, teklif ve telkinlerde bulunur.

             2. Madde 1'deki görevi ile ilgili karşılaştığı ve gideremediği problem ve aksaklıkları Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri İşbirliği ve Koordinasyon Kurul Başkanlığı'na rapor eder.

             3. Okul Komutanlığı ile yapacağı yazışmalarda Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri yazışma usul ve esaslarını, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile yapacağı yazışmalarda kendi Silahlı Kuvvetlerine ait usul ve esasları kullanır.

             4. Danışman statüsü ile Akademik Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu, eğitim ve öğretime yönelik teşkil edilecek tüm kurullara iştirak eder ve Protokol amaçları doğrultusunda tavsiye, teklif ve telkinlerde bulunur.

             5. Her türlü anma ve bayram günlerinde yapılan törenler ile okulca yapılan içtimalarda talep ettiği takdirde okul personeline hitaben bir konuşma yapar.

             6. AAHTM Komutanının Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri İşbirliği ve Koordinasyon Kurul Başkanlığı ile münasebetlerini düzenler.

             7. AAHTM'de eğitim ve öğretime yönelik ihtiyaç duyulan malzemelerden AAHTM Komutanı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanması talep edilen malzeme ve teçhizat listesini Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri İşbirliği ve Koordinasyon Kurul Başkanlığı'na iletir. Temin edilen malzemelerin yerinde kullanılmasını sağlar.

             8. AAHTM Öğretim Başkanı danışmanının amiridir. Bu sıfatı ile TSK mevzuatında yer alan yetkilerini tam olarak kullanır.

             9. Tören ve Protokollerde Okul Komutanı ile aynı statüdedir.

             10. Bu Protokolde düzenlenmemiş konularla ilgili olarak ortaya çıkacak problemlerin halline kadar geçecek zaman içerisinde Türk Hava Harp Okulundaki uygulamaların esas alınmasını sağlar.

             11. AAHTM Öğretim Başkanı danışmanının yokluğunda, anılan göreve vekalet eder.

             12. AAHTM öğrencilerinin her iki ülke arasında belirlenen "Uygulama Planı" ve "Kurslar Planı" kapsamında iştirak edeceği eğitimlere ilişkin koordine görevini ilgili makamlarla yürütür.

C –1

EK-C

AAHTM ÖĞRETİM BAŞKANI DANIŞMANI GÖREV, YETKİ VE

SORUMLULUKLARI

             1. AAHTM'ndeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sevk ve idare konularının, Türk Hava Harp Okulundaki esas, usul ve prensiplere uygun olarak icra edilmesi hususunda AAHTM Komutanı Danışmanı ile istişare ederek Öğretim Başkanına ve Tabur Komutanına tavsiye, teklif ve telkinlerde bulunur.

             2. Madde 1'deki görevi ile ilgili karşılaştığı ve gideremediği problem ve aksaklıkları AAHTM Komutanı Danışmanına rapor eder.

             3. AAHTM Komutanı Danışmanının herhangi bir nedenle katılamadığı Akademik Kurul, Yüksek Disiplin Kurulu, eğitim ve öğretime yönelik teşkil edilecek tüm kurullara iştirak eder ve AAHTM Komutanı Danışmanı yetkilerini kullanır.

             4. Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili özel anma günlerinde hazırlık yaparak özellikle öğrencileri kapsayacak şekilde konferans/brifing verilmesini sağlar.

             5. Tören ve Protokollere iştirak eder ve Öğretim Başkanı ile aynı statüdedir.

             6. Askeri eğitim saatlerinde Hava Harp Okulu öğrencilerine Havacılık, Hava Harp Prensipleri, Hava Harekâtı çeşitleri ve liderlik gibi mesleğe yönelik konularda ders verir.

             7. AAHTM Komutanı Danışmanının yokluğunda, anılan göreve vekâlet eder.

             8. Okulda yapılan uygulamalarda Türk Hava Harp Okulu esas, usul ve prensipleri ile çelişki teşkil eden bir husus tespit ettiğinde durumu AAHTM Komutanı Danışmanına bildirir. AAHTM Komutanı Danışmanının vereceği emirler doğrultusunda hareket eder.

             9. Öğrencilerin akademik başarı durumlarını takip ederek başarısızlıkları giderici yönde tedbirler alınması konusunda görüş ve önerilerini bildirir.

             10. Öğrenci Tabur Teşkilatının belirlenmesi ve I inci Sınıfa alınacak öğrencilerin seçilmesi maksadıyla oluşturulacak komisyonlarda gözlemci statüsünde görev alır.

             11. AAHTM'nde öğrenciler tarafından icra edilecek hizmetlerin, Türk Hava Harp Okulunda uygulanan talimat ve yönergeler dikkate alınarak, öğrencilerin eğitim ve öğretimini aksatmayacak şekilde düzenlenmesini takip eder.

             12. Eğitim ve öğretime yönelik Öğretim Başkanlığı ve Tabur Komutanlığının malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlar ve bu malzemelerin AAHTM Komutanlığı tarafından karşılanamaması durumunda, anılan malzemelerin Askeri İşbirliği ve Koordinasyon Kurul Başkanlığınca temini konusunda AAHTM Komutanı Danışmanının onayı ile girişimde bulunur.

             13. Okul Komutanının Öğretim Başkanlığında ve tesislerinde yapacağı denetlemelere gözlemci olarak katılır.

C –2