30 Ocak 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27126

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN

DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(DIŞ TİCARET: 2009/1)

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)” ile 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Ek I-A, I-B; Ek II-A, II-B ve Ek III-A, III-B sayılı listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen hayvan ve bitki türlerinin sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla dış ticaretinin kontrol altına alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’de geçen, “Örnek” ibaresi, “Tebliğ eki listelerde yer alan canlı veya ölü hayvan veya bitki türünü, bunların kolayca tanınabilir herhangi bir parçasını ya da türevini” ifade eder.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamı hayvan ve bitki türlerinin ithalatında, ihracatında ve yeniden ihracatında,

             - Ek I-A, II-A ve III-A sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından,   

             - Ek I-B, II-B ve III-B sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Çevre ve Orman Bakanlığından,

             CITES Belgesi alınır.

             (2) CITES Belgesi gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında gümrük idarelerince aranır ve bu belge gümrük beyannamesine eklenir.

             (3) İthalata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 12 ay, ihracata ve yeniden ihracata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır. Bu süreler uzatılamaz. Düzenlendiği tarihten itibaren bu süreler içerisinde kullanılamayan CITES Belgesi, belge sahibince ilgili Bakanlığa teslim edilir.

             MADDE 4 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/22) ile 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2008/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – (1)  Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Listeleri Görmek İçin Tıklayınız

 

EK-1

 

EK-2

 

EK-3