31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27097 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

             Dış Ticaret Müsteşarlığından :

İTHALATTA KONTROLÜ DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

DENETMENLERİ TARAFINDAN YAPILAN TARIM ÜRÜNLERİNE

DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2009/2)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ’in amacı, (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalatında, anılan ürünlerin ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun değerlendirilmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan ürünlerin ithalat işlemlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (a), (c) ve (j) bentleri ile Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesine istinaden hazırlanmıştır.

             Denetim başvurusu

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’in (Ek- 1) sayılı listesinde yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tabi tutulan ürünlerin, ticari kalite yönünden ilgili standartlarına uygun olması zorunludur. Ürünün ilgili standardına uygunluğu Kontrol Belgesi (Ek-2) ile belgelenir.

             (2) Bu Tebliğ’in (Ek-1) sayılı listesi kapsamındaki ürünlerin ithalatında, ilgili standartlara ticari kalite yönünden uygunluğunun kontrolü Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından yapılır.

             (3) Bu Tebliğ’in (Ek-1) sayılı listesi kapsamındaki ürünlerin ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için ithalatçı veya temsilcisi tarafından;

             − Kontrol Belgesi Başvuru Beyannamesi (Ek-3)

             − Fatura veya proforma fatura fotokopisi

             − Antrepo Beyannamesi veya Özet Beyan veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb)

             − Dahilde İşleme İzin Belgesi örneği (Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta)

tanzim edilerek, (Ek-4)’de adresleri yer alan ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na başvurulur.

             Denetim ve kontrol belgesi

             MADDE 5 – (1) Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerince yapılan denetimlerde ürünün ticari kalite yönünden ilgili standardına uygun bulunması halinde düzenlenecek Kontrol Belgesinin bir örneği Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı tarafından ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere ithalatçıya verilir.

             (2) Bu Tebliğ’in (Ek-1) sayılı listesi kapsamındaki ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ithalatında; ürünün, Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde belirtilen vasıfları dikkate alınmak suretiyle yapılan inceleme sonucunda Kontrol Belgesi düzenlenir.

             (3) Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerince yapılan denetimlerde ürünün ticari kalite yönünden ilgili standardına uygun bulunmaması halinde, durum ilgili gümrük idaresine bir yazı ile bildirilir.

             İstisnai haller

             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ’in (Ek-1) sayılı listesinde yer alan ve ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın ihraç edilen eşya ile aynı olduğunun tespit edilmesi halinde Kontrol Belgesi aranmaz.

             Gümrük idaresince yapılacak işlemler

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ’in (Ek-1) sayılı listesinde yer alan ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tabi tutulması halinde beyannamenin tescil işlemi sırasında ilgili gümrük idaresince Kontrol Belgesi aranır.

             (2) Bu Tebliğ’in 5 inci maddesi 3 üncü fıkrası kapsamında uygunsuzluk yazısı düzenlenen ürünlerin ithalatına izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

             Uygulamaya ilişkin önlemler

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ’de yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ’de yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 10 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2008/2) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE – (1) Bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-1    EK-2    EK-3    EK-4