31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27097 (Mükerrer)

KANUN

2007 YILI MERKEZİ YÖNETİM

KESİN HESAP KANUNU

 

Kanun No. 5829                                                                                Kabul Tarihi: 27/12/2008

             Gider bütçesi

             MADDE 1 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa  ekli;

             a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2007 yılı bütçe giderleri toplamı 200.206.449.414,00 Yeni Türk Lirası,

             b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2007 yılı bütçe giderleri toplamı 12.661.479.001,26 Yeni Türk Lirası,

             c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2007 yılı bütçe giderleri toplamı 1.473.982.406,01 Yeni Türk Lirası,

             olarak gerçekleşmiştir.

             Gelir bütçesi

             MADDE 2 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere 5018 sayılı Kanuna ekli;

             a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2007 yılı bütçe gelirleri toplamı 185.715.244.477,55 Yeni Türk Lirası,

             b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2007 yılı bütçe gelirleri toplamı 13.043.253.100,84 Yeni Türk Lirası,

             c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2007 yılı bütçe gelirleri toplamı 1.585.185.634,47 Yeni Türk Lirası,

             olarak gerçekleşmiştir.

             Denge

             MADDE 3 – (1) 1 inci maddede yazılı bütçe giderleri ile 2 nci maddede yazılı bütçe gelirleri toplamı arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;

             a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2007 yılında 14.491.204.936,45 Yeni Türk Lirası bütçe gider fazlası,

             b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2007 yılında 381.774.099,58 Yeni Türk  Lirası bütçe gelir fazlası,

             c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2007 yılında 111.203.228,46 Yeni Türk Lirası bütçe gelir fazlası,

             gerçekleşmiştir.

             Nazım gelir ve gider

             MADDE 4 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider ve gelir cetvellerinde gösterildiği üzere 2007 yılında 385.849.604,69 Yeni Türk Lirası nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider gerçekleşmiştir.

             Tamamlayıcı ödenek

             MADDE 5 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2007 yılında ödenek üstü giderlerini karşılamak için 5018 sayılı Kanuna ekli;

             a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için toplam  5.100.135.217,15 Yeni Türk Lirası,

             b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için toplam 4.755.805,44 Yeni Türk Lirası,

             c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar için toplam 23.963.990,00 Yeni Türk Lirası,

             tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

             Devredilen ödenek

             MADDE 6 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

             a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam 114.525.923,87 Yeni Türk Lirası,

             b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin toplam 9.989.787,07 Yeni Türk Lirası,

             2007 yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla bir sonraki yıla devrine izin verilen ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.

             İptal edilen ödenek

             MADDE 7 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 2007 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli; 

             a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam 13.870.171.925,09 Yeni Türk Lirası,

             b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin toplam 2.099.931.183,91 Yeni Türk Lirası,

             c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların toplam 220.312.502,85 Yeni Türk Lirası,

             ödeneği iptal edilmiştir.

             Devlet borçları

             MADDE 8 – (1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği üzere 2007 yılı sonu itibariyle;

             a) 6.134.000.001,04 Yeni Türk Lirası kısa vadeli Devlet iç borcu ve 249.175.982.305,36 Yeni Türk Lirası orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu olmak üzere, toplam 255.309.982.306,40 Yeni Türk Lirası Devlet iç borcu,

             b) 78.569.590.754,59 Yeni Türk Lirası Devlet dış borcu,

             c) 9.831.562.987,21 Yeni Türk Lirası Hazine garantili borç,

             mevcuttur.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

29/12/2008

 

2007 Yılı  Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Cetvelleri 31/12/2008 Tarihli ve 27097 mükerrer sayılı

Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.