8 Kasım 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27048

YÖNETMELİK

          Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 18/2/2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             “Kurullar bu değerlendirmeye bağlı olarak; cinsellik, korku veya şiddet unsurlarının ağırlıklı olup olmadığı gibi hususları da dikkate almak suretiyle, genel izleyici kitlesi tarafından izlenebilirlik ve yaş bakımından sinema filmlerini sınıflandırır.

             Kurullar ayrıca cinsellik, korku veya şiddet unsurlarının ağırlığını dikkate alarak bazı filmlerin aile  eşliğinde izlenmesinin uygun olacağına karar verebilir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             “a) İçerik gösteren işaret ve ibareler: Ticari dolaşıma veya gösterime sunulması uygun bulunan ancak içerikleri nedeniyle seyircinin bilgilendirilmesi veya izleyici kitlesi için yaş sınırı uygulanması gereken filmlerde; bu Yönetmelik ekinde (EK - A) yer alan işaret ve ibarelerin kullanılması zorunlu tutulabilir. Zorunlu tutulan bu içerik gösterici işaret ve ibarelere “aile ile birlikte izlenebilir” i ifade eden ( A+ ) işareti eklenebilir. Bu durumda, söz konusu işaret ve ibarelerin, on iki puntodan küçük olmayacak şekilde, filme ilişkin tüm taşıyıcı materyal, afiş, broşür ve diğer tanıtıcı malzeme ile jenerikte kullanılması; ayrıca, gösterim veya tanıtım yapılan tüm mekânlarda rahatça görülebilecek şekilde bulundurulması da zorunludur. Ayrıca  bir sinema filminin gösterimi öncesinde veya film arasında seyirciye sunulan  diğer film fragmanlarının o anda gösterimi yapılan film için belirlenmiş olan içerik gösteren işaret ve ibarelere ve yaş sınırına uygun olması zorunludur.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Denetim ve müeyyideler

             MADDE 17 – 5224 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik gereği yapılan değerlendirme ve sınıflandırma sonucu belirlenen işaret ve ibarelerin her türlü tanıtım ve gösterim alanında ve tüm taşıyıcı materyaller üzerinde kullanılması ve bu işaret ve ibarelere uygun olarak dağıtılması zorunludur. Bakanlık, içerik gösteren ve uyarıcı nitelikteki bu işaret ve ibarelere uyulup uyulmadığını ve bu işaretlerle belirlenen yaş sınırına uygun bir şekilde satış, dağıtım ve gösterim yapılıp yapılmadığını her zaman denetleyebilir. İşaret ve ibareleri denetlemek üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelinden oluşan en az dört kişilik bir komisyon kurulur. Bu komisyon gerekli görüldüğü takdirde, alt komisyonlar kurarak faaliyetlerini yürütebilir.

             Yapılan denetimler sonucunda;

             a) Zorunlu tutulduğu halde gerekli işaret ve ibareleri taşımayan filmlerin dağıtım ve gösterimini yapanlara onbin Türk Lirası,

             b) Zorunlu tutulduğu halde gerekli işaret ve ibareleri kullanmayan filmlerin yapımcılarına ellibin Türk Lirası,

             c) Üzerindeki işaret ve ibarelere rağmen, bu işaret ve ibarelere uyulmaksızın dağıtım ve gösterim yapanlara ellibin Türk Lirası idari para cezası verilir.

             Sinema filmlerinin gösteriminin yapıldığı mekanlarda yapılan denetimler yetkili denetim komisyon üyeleri tarafından bir tutanakla tespit edildikten sonra mahalli mülki  idare amirince idari para cezası verilir.”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan  EK - A, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

 

EK

 

“                                                                                                                    EK-A

 

İÇERİK BELİRTEN İŞARET VE İBARELER

 

 

1.İşaret

İbare: Genel İzleyici Kitlesi

2.İşaret

İbare : 7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.

3.İşaret

İbare: Aile eşliğinde 7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.

 

4.İşaret

İbare: 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.

5.İşaret

İbare: Aile eşliğinde 13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.

6.İşaret

İbare: 15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.

7.İşaret

İbare: Aile eşliğinde 15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir.

8.İşaret

İbare: Şiddet ve korku unsurları içerir

9.İşaret

İbare: Cinsellik Unsurları içerir

 

10.İşaret

İbare: Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir”