8 Kasım 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27048

YÖNETMELİK

             Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ ARACILIĞI İLE SAĞLANACAK

FİNANSMAN HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Müsteşarlıkça makro ekonomik dengeler gözetilerek maliye, para ve borçlanma politikaları ile uyumlu bir şekilde yürütülen nakit akışlarının yönetimi kapsamında para piyasası nakit işlemleri kullanılarak sağlanacak finansmana ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Müsteşarlığın nakit ve borç yönetimi ile ilgili birimleri ile para piyasasında işlem yapan mali kurum ve kuruluşları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS): Müsteşarlık tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma senetlerini,

             b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını, 

             c) Para piyasası nakit işlemleri: Müsteşarlığın kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere fiziken basılı olmayan Devlet İç Borçlanma Senedi çıkarmak veya para piyasası araçlarını kullanmak suretiyle yapılan azami otuz gün vadeli borçlanmaları

             ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Para Piyasası Nakit İşlemleri Araçları

             Para piyasası nakit işlemleri araçları

             MADDE 5 – (1) Müsteşarlık para piyasası nakit işlemleri kapsamındaki finansman faaliyetlerinde aşağıdaki araçları kullanabilir:

             a) Nakit İşlemleri Senedi (NİS): Müsteşarlık ihale ile en fazla otuz gün vadeli olmak üzere iskontolu DİBS ihraç edebilir. NİS ikincil piyasada alınıp satılabilir, erken itfa edilebilir ve fiziki olarak basılmaz. Tarafların hesapları arasında aktarım ve mutabakat kaydi olarak gerçekleştirilir.

             b) Geri Alım Vaadiyle Yeniden İhraç (GAVİ): Müsteşarlık azami otuz gün içinde geri almak taahhüdü ile daha önce ihraç ettiği DİBS’i fiziki olarak basılmaksızın yeniden ihraç edebilir.

             c) Depo Alım İhalesi: Müsteşarlıkça DİBS ihraç edilmeksizin ve teminat verilmeksizin en fazla otuz gün vadeli olmak üzere yapılacak kısa vadeli borç alma işlemidir.

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Nakit işlemleri senedinin borsada işlem görmesi

             MADDE 6 – (1) NİS’in borsada işlem görmesi durumunda, sermaye piyasası mevzuatının borsada işlem görme, takas ve saklama hükümleri uygulanır.

             Vergi, resim, harç ve fon istisnası

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan işlemler ve kağıtlar 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak koşulu ile her türlü vergi, resim, harç ve fondan istisnadır.

             Yürürlük

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.