1 Kasım 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27041

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/14237

             Ekli “Belirli Elektrikli Aletler İthalatında Korunma Önlemi Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 18/9/2008 tarihli ve 35929 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/10/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                         H. YAZICI                                                         N. EKREN                                                   M. AYDIN

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bakanı

         M. BAŞESGİOĞLU                                              K. TÜZMEN                                                    N. ÇUBUKÇU                                              M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                                                  Devlet Bakanı                                                   Devlet Bakanı                                            Devlet  Bakanı

         M. S. YAZICIOĞLU                                            M. A. ŞAHİN                                                    M. V. GÖNÜL                                             M. V. GÖNÜL

               Devlet Bakanı                                                  Adalet Bakanı                                           Millî Savunma Bakanı                                  İçişleri Bakanı V.

                  H. YAZICI                                                    K. UNAKITAN                                                     H. ÇELİK                                                   F. N. ÖZAK

           Dışişleri Bakanı V.                                             Maliye Bakanı                                             Millî Eğitim Bakanı                          Bayındırlık ve İskân Bakanı

                  R. AKDAĞ                                                     B. YILDIRIM                                                     M. M. EKER                                                   F. ÇELİK

               Sağlık Bakanı                                               Ulaştırma Bakanı                                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

          M. Z. ÇAĞLAYAN                                             M. H. GÜLER                                                      E. GÜNAY                                                 V. EROĞLU

     Sanayi ve Ticaret Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                       Kültür ve Turizm Bakanı                           Çevre ve Orman Bakanı

 

BELİRLİ ELEKTRİKLİ ALETLER İTHALATINDA KORUNMA

ÖNLEMİ UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde belirli elektrikli aletler ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Korunma önlemi

             MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın yalnız “Muafiyet Sınırı” sütununda gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalat artışının ve ithalatının gerçekleşme koşullarının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar ve ciddi zarar tehdidinin ortadan kaldırılabilmesini teminen, anılan eşyanın ithalatında korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilir.

             (2) Ek mali yükümlülük, ithal edilen eşyanın her bir adedi için aşağıda gösterilen tutar kadar tahsil edilir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Muafiyet Sınırı (CIF ABD Doları/Adet)

Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Adet)

1 inci Dönem*

2 nci Dönem*

3 üncü Dönem*

8508.11.00.00.19

Diğerleri

50

6

5,5

5

8509.40.00.00.11

Öğütücüler

40

5

4,5

4

8509.40.00.00.12

Mikserler

40

5

4,5

4

8509.40.00.00.13

Bilenderler

40

5

4,5

4

8509.40.00.00.15

Komple setler

60

8

7

6

8509.40.00.00.19

Diğerleri

40

5

4,5

4

8509.80.00.00.11

Et kıyma makinaları

60

8

7

6

8516.31.90.00.00

Diğerleri

40

5

4,5

4

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

50

6

5,5

5

 

             * Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

             Tarife kontenjanı

             MADDE 3 – (1) Bu Karar’ın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli korunma önlemine tabi eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için, bu Kararın 2 nci maddesinde belirtilen her bir dönem için toplam 499.203 adettir. Ancak ilgili dönemde her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için tarife kontenjanı 166.401 adedi geçemez.

             (2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Ek mali yükümlülüğün tahsil edildiği ithalatta ithal lisansı aranmaz.

             (3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

             Ek mali yükümlülüğün tahsili

             MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

             Diğer mevzuat

             MADDE 5 – (1) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır. 

             (2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve esasa müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

             (3) Ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezasına çarptırılır.

             Yürürlük

             MADDE 6 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ 

ABD MINOR OUTLYING ADALARI

ETİYOPYA

KUZEY MARİANA ADA.

SAİNT.PİERRE VE MİKELON

ABD VİRJİN ADALARI

FALKLAND ADALARI

KÜBA               

SAMOA

AFGANİSTAN

FAS                

LAOS

SAO TOME AND PRINCIPE

AMERİKA SAMOASI

FİJİ               

LESOTHO

SENEGAL

ANGOLA

FİLDİŞİ SAHİLİ

LİBERYA

SEYŞELLER     

ANGUİLLA           

FİLİPİNLER         

LİBYA              

SİERRA LEONE

ANTARTİKA

FRANSIZ POLİNEZYASI

LÜBNAN

SOLOMON ADALARI

ANTIGUA VE BARBUDA

GABON              

MADAGASKAR

SOMALİ

ARJANTİN

GAMBİYA

MAKAO              

SRİ LANKA

ARUBA              

GANA                

MALAVİ

ST.KITTS & NEVİS

AZERBAYCAN         

GİNE

MALDİVLER

ST.LUCİA           

BAHAMALAR          

GİNE - BİSSAU

MALEZYA

ST.VİNCENT VE GRENADİNLER

BAHREYN            

GRENADA            

MALİ

SUDAN

BANGLADEŞ

GRÖNLAND           

MARŞAL ADALARI

SURİNAM            

BARBADOS           

GUAM

MAURİTİUS          

SURİYE ARAP CUM.

BELİZE              

GUATEMALA

MAYOT

SUUDİ ARABİSTAN

BENİN

GUYANA             

MEKSİKA

SVAZİLAND          

BERMUDA            

GÜNEY AFRİKA

MISIR

ŞİLİ

BHUTAN

GÜNEY FRANSIZ TOPR.

MİKRONEZYA

TACİKİSTAN         

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.

GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDWICH ADA.

MOĞOLİSTAN

TANZANYA

BOLİVYA

GÜRCİSTAN

MOLDOVA (CUM.)

TAYLAND

BOTSVANA

HAİTİ

MONTSERRAT

TOGO

BOUVET ADASI

HEARD ADA. VE MC DONALD ADA.

MORİTANYA

TOKELAU

BREZİLYA

HİNDİSTAN

MOZAMBİK

TONGA

BRUNEİ DARUSSALAM

HOLLANDA ANTİLLERİ

NAMİBYA            

TRİNİDAD VE TOBAGO

BURKİNA FASO

HONDURAS

NAURU              

TUNUS

BURUNDİ

İNG.HİNT OKY.TOPRAK.

NEPAL

TÜRKMENİSTAN

CAPE VERDE

İNGİLİZ VİRJİN ADA.

NİJER

TURKS CAICOS ADALARI

CAYMAN ADALARI

IRAK               

NİJERYA             

TUVALU

CEBELİ TARIK       

İRAN               

NİKARAGUA

UGANDA

CEZAYİR            

JAMAİKA            

NIUE ADASI

UKRAYNA            

CHRISTMAS ADASI

KAMBOÇYA

NORFOLK ADASI

UMMAN              

CİBUTİ

KAMERUN            

ORTA AFRİKA CUM.

URUGUAY             

COCOS ADALARI

KATAR              

ÖZBEKİSTAN

ÜRDÜN              

COOK ADALARI

KAZAKİSTAN          

PAKİSTAN

VALLİS VE FUTUNA

ÇAD

KENYA              

PALA

VANUATU

DOĞU TİMOR

KIRGIZİSTAN        

PANAMA

VENEZUELA

DOMİNİK CUMHURİYETİ

KİRİBATİ

PAPUA YENİ GİNE    

VİETNAM            

DOMİNİKA            

KOLOMBİYA

PARAGUAY           

YEMEN

EKVATOR

KOMOR 

PERU

YENİ KALEDONYA     

EKVATOR GİNESİ                      

KONGO

PİTCAİRN           

ZAMBİYA

EL SALVADOR

KONGO DEMOKRATİK C.

RUANDA

ZİMBABVE           

ENDONEZYA     

KOSTA-RİKA

RUSYA FEDERASYONU

 

ERİTRE

KUVEYT

SAİNT.HELENA