18 Ekim 2008 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27028

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/14201

             Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2009 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının, ekli Kararda belirtildiği şekilde tespiti; Devlet Bakanlığının 10/10/2008 tarihli ve 44633 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                   C. ÇİÇEK                                                               H. YAZICI                                                          C. ÇİÇEK                                     M. S. YAZICIOĞLU

    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                                  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                           Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.                       Devlet Bakanı V.

         M. BAŞESGİOĞLU                                                    K. TÜZMEN                                                    N. ÇUBUKÇU                                     K. UNAKITAN

               Devlet Bakanı                                                        Devlet Bakanı                                                   Devlet Bakanı                                    Devlet Bakanı V.

         M. S. YAZICIOĞLU                                                  M. A. ŞAHİN                                                    M. V. GÖNÜL                                         B. ATALAY

               Devlet Bakanı                                                        Adalet Bakanı                                           Millî Savunma Bakanı                               İçişleri Bakanı

                 B. ATALAY                                                        K. UNAKITAN                                                     H. ÇELİK                                             F. N. ÖZAK

           Dışişleri Bakanı V.                                                   Maliye Bakanı                                             Millî Eğitim Bakanı                    Bayındırlık ve İskân Bakanı

                  R. AKDAĞ                                                           B. YILDIRIM                                                     M. M. EKER                                             F. ÇELİK

               Sağlık Bakanı                                                     Ulaştırma Bakanı                                     Tarım ve Köyişleri Bakanı              Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

          M. Z. ÇAĞLAYAN                                                   M. H. GÜLER                                                      E. GÜNAY                                           V. EROĞLU

     Sanayi ve Ticaret Bakanı                            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                       Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

13/10/2008 TARİHLİ VE 2008/14201 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Kararın amacı; kamu işletmelerinin 2009 yılı faaliyetlerini düzenleyerek kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak, böylece kamu işletmelerinin değerini ve sunmuş oldukları mal ve hizmetlerin kalitesini artırmaktır.

 (2) Bu Karar, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde elli (%50)’sinden fazlası kamuya ait olan kuruluşları kapsar.

(3) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile sermayesinin yüzde elli (%50)’sinden fazlası kamuya ait olan veya Yüksek Denetleme Kurulunca denetlenen diğer işletmeler bu Kararın sadece 22 nci ve 23 üncü maddelerine tabidir.

Tanımlar

MADDE 2 - (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Kamu iktisadi teşebbüsü: 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları,

b) Kuruluş: 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde elli (%50)’sinden fazlası kamuya ait olan özelleştirme programındaki teşebbüsleri,

c) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (a) ve (b) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,

ç) Kamu işletmesi veya işletme: 1 inci madde kapsamındaki tüm işletmeleri,

d) Program: Bu Karar ekinde yer alan tablodaki malî büyüklükler ile Hazine Müsteşarlığınca bu büyüklükler dikkate alınarak teşebbüslere gönderilecek olan 2009 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programını,

ifade eder.

Genel ilkeler

MADDE 3 - (1) Kamu teşebbüsleri, 2009 yılı faaliyetlerini,  uygulanan ekonomik politikalar ve Program hedefleri doğrultusunda aşağıda belirtilen ilkelere uygun olarak yürüteceklerdir:

a) Üretim faaliyetlerinde verimlilik artırılacak ve maliyet düşürücü tasarruf önlemleri uygulanacaktır.

b) Etkin ve rasyonel bir istihdam politikası izlenecek, atıl personel ihtiyaç duyulan diğer üretim birimlerine kaydırılacak ve personel alımlarında teşebbüs içi eleman tahsisi dengeli yapılacaktır.

c) Stok yönetiminde gereken özen gösterilecektir.

ç) Atıl durumda olan gayrimenkuller tasfiye, satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle değerlendirilecektir.

d) Hammadde alım miktarlarının ve alım fiyatlarının programlanan seviyede tutulmasına özen gösterilecektir.

e) AR-GE ve inovasyon faaliyetlerine gereken özen gösterilecektir.

f) Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösterilecektir.

g) Organizasyon yapıları gözden geçirilerek rekabetçi piyasa koşullarına uyum sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

ğ) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretim, pazarlama ve diğer işletme faaliyetlerinde kullanımı artırılacaktır.

İKİNCİ BÖLÜM

İstihdam

Açıktan ve naklen atama

MADDE 4 -              (1) Teşebbüs içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde kamu iktisadi teşebbüslerinde;

a) 2008 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde on (%10)’u kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanması,

b) 2008 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde on (%10)’u kadar personelin de, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması,

hususlarında teşebbüs yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Maaş ve ücret ödemelerinin karşılanması amacıyla Hazine Müsteşarlığınca sermaye transferi yapılan teşebbüslerin, bu maddenin birinci  fıkrası kapsamındaki personel atama işlemleri Hazine Müsteşarlığının uygun görüşüne bağlıdır. 

(3) Kararname ile atananlar ile bu görevlere eş düzeyde pozisyonlara atananlar,  özel kanunlarla belirtilenler, sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerde istihdam edilecek uçucu personel ve 2008 yılı ve öncesinde işe alınanlar hariç, sonradan emekliliğini iptal ettirenler ise dahil olmak üzere, 2009 yılında emekli personel istihdamı yapılmayacaktır.

(4) Kamu iktisadi teşebbüslerinde, 2007 ve 2008 yıllarında Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri kapsamında Türkiye İş Kurumu ve/veya Devlet Personel Başkanlığı nezdinde gerekli işlemler başlatıldığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri 2009 yılında kullanılabilecektir.

(5) 2008 veya 2009 yılında açıktan işe ilk defa alınan personelin ölüm veya istifa sebebiyle bir yıl içinde ayrılması halinde, kamu iktisadi teşebbüslerinin 2009 yılında bu personel yerine herhangi bir izne ihtiyaç duymaksızın yeni bir personel alma hakkı saklıdır.

(6) Üçüncü fıkra kapsamında yapılacak emekli personel atamaları birinci ve ikinci fıkrada belirtilen sınırlamalara tabidir. Dördüncü ve beşinci fıkra kapsamında yapılacak atamalar ile benzer faaliyet alanlarına sahip olmaları koşuluyla ana teşebbüs ile bağlı ortaklıkları arasındaki personel nakilleri ise birinci ve ikinci fıkrada belirtilen sınırlamalar dışındadır.

(7) 4046 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, özelleştirme programındaki kuruluşlarda 4 üncü ve 5 inci maddeler kapsamında 2009 yılında personel istihdamı yapılmayacaktır.

İlave atamalar

MADDE 5 - (1) Uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere sahip personel, yeni üretim tesisi kurulması ve/veya yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için gerekli personel, teşebbüslerin faaliyet alanının genişlemesi durumunda gerekli personel ve Ar-Ge faaliyetleri için istihdamı talep edilen personel talepleri öncelikli olarak 4 üncü madde kapsamında karşılanır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yeni personel ihtiyacının 4 üncü madde çerçevesinde karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, kamu iktisadi teşebbüsleri, maliyet azaltıcı tedbirleri de içerecek biçimde  detaylı analiz ve gerekçeleri Hazine Müsteşarlığına bildirir. Bu talepler ayrıca değerlendirilerek Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü çerçevesinde, Devlet Personel Başkanlığınca unvan değişikliği yapılmaksızın sonuçlandırılır.

(3) Kamu iktisadi teşebbüslerince, teşebbüs faaliyetlerine yönelik malî istatistiklerin ve malî raporlamaların kalitesinin artırılması amacıyla malî işler veya muhasebe birimlerinde çalıştırılmak üzere 4 üncü madde kapsamında yer alan sınırlamaların dışında Hazine Müsteşarlığının izniyle ilave personel alımı yapılabilir.

(4) Bu madde kapsamındaki ilave personel atamaları hiçbir şekilde 2008 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) yüzde seksen (% 80)’ini geçemez.

Zorunlu istihdam

MADDE 6 - (1) Özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel ile (özürlü, şehit ailesi, eski hükümlüler, Elektrik Üretim Anonim Şirketinden devralınan şalt sahalarında görevli personel ve ana faaliyet konusu elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı olmayan teşebbüslerdeki elektrik santrallerinde daimi istihdamı gereken sorumlu mühendisler gibi) Kararname ile atananlar ve bu görevlere eş düzeyde pozisyonlara atananlar 4 üncü maddede belirtilen sınırlamaların dışındadır.

(2) Teşebbüslerde zorunlu asgari sınırın üzerinde, yasal nedenlerden dolayı istihdam edilen personel bulunması halinde, ilave zorunlu istihdam yapılamaz. Özürlü personel çalıştırılmasında, teşebbüsün işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik tanınır. Özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili olarak yıl içinde kontenjan açığı doğması durumunda, teşebbüsler ilave bir izne gerek duymaksızın gerekli atamaları yapabilir.

(3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri gereğince, teşebbüslere karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunanlar, askerden dönen personel, mahkeme kararları nedeniyle göreve başlatılması gereken personel, profesyonel sendikacı olarak görev yapanlardan teşebbüse geri dönen ve emeklilik hakkı kazanmamış olanlar ile teşebbüs tarafından yurt dışına eğitime gönderilen ve geri dönen personel herhangi bir izne tâbi olmaksızın, boş kadro/pozisyon dahilinde göreve başlatılabilecektir.

Sınavlar

MADDE 7 - (1) Açıktan atama yoluyla personel alımları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve/veya Türkiye İş Kurumu ile Devlet Personel Başkanlığının yürürlükteki mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Geçici işçiler

MADDE 8 - (1) Teşebbüsler, 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanun çerçevesinde, yıl içerisinde 179 prim gün süresini aşmamak üzere ve sadece mevsimlik ve/veya kampanya işlerinde geçici işçi çalıştırabilir. Söz konusu geçici işçilerle yapılacak sözleşmelerde mevsimlik ve/veya kampanya işçisi olduğu belirtilecektir.

(2) 2009 yılında geçici işçilerin çalıştırılacakları toplam adam/ay süresi, bir önceki yılı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekler de dikkate alınarak, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığının veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığının uygun görüşü ile Devlet Personel Başkanlığına vize ettirilir.

(3) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği, Devlet Personel Başkanlığınca, ilgili teşebbüse, Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına, Hazine Müsteşarlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın ödeme yapılamaz.

Fazla çalışma

MADDE 9 - (1) Teşebbüsler, 2008 yılında fiilen kullandıkları fazla çalışma saatini (saat/yıl) aşmayacak şekilde 2009 yılında da fazla çalışma yaptırabilirler.

(2) Gerekli görüldüğü takdirde, ilave fazla çalışma süresini 2008 yılı gerçekleşmesinin yüzde onu (% 10) kadar artırmaya teşebbüs yönetim kurulu yetkilidir. Bu kapsamda yapılan artırımlar 10 iş günü içinde gerekçeleri ile birlikte Hazine Müsteşarlığı ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirilir.

(3) İlave olarak kullanılan yüzde onluk (% 10) artırımın yeterli olmaması halinde, teşebbüslerin ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle başvurmaları ile ilgisine göre Hazine Müsteşarlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı fazla çalışma iznini 2008 yılı gerçekleşmesinin yüzde on (% 10)’una kadar artırmaya yetkilidir.

Pozisyon iptali

MADDE 10 - (1) Maaş ve ücret ödemeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca karşılanan kuruluşlarda, 2008 yılı içinde emeklilik veya iş akdi feshi nedeniyle ayrılan işçilerin pozisyonlarının tamamı 30/6/2009 tarihine kadar Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilecek ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Hazine Müsteşarlığına bilgi verilecektir.

Diğer istihdam şekilleri

MADDE 11 – (1) Teşebbüsler, bu Kararda bahsi geçmeyen her türlü personel alımından önce ilgisine göre Hazine Müsteşarlığından veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığından izin almak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Alımları

İhale yoluyla hizmet alımı

MADDE 12 - (1) İhale yoluyla hizmet alımları, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili mevzuat dikkate alınarak gerçekleştirilir ve ihale mevzuatıyla ilgili tüm soru ve sorunlar Kamu İhale Kurumuna iletilir.

(2) 2009 yılında, kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler, 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ihale yoluyla temin edilebilir. 2009 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin toplam tutarı en fazla 2008 yılı için uygun görülen toplam tutarın, 2009 yılı için hedeflenen yıllık ortalama ÜFE değişim oranı ile artırılması suretiyle bulunan tutar kadar olabilecektir. Maliyet unsurlarındaki (asgari ücret, sosyal güvenlik  primi ve akaryakıt fiyatları) artış oranının yıllık ortalama ÜFE değişim oranının üzerinde olması nedeniyle hizmet alımı maliyetlerinde artış olması halinde aşan kısım toplam tutara eklenebilecektir.

(3) 2008 yılında taşeron yoluyla sağlanan hizmetlerin 2009 yılında asli personelle yapılması durumunda anılan hizmet alımları için ayrılan hizmet alımı tutarı 2009 yılı izninden düşürülecektir.

(4) Bu Karar yayımlandığı tarihten itibaren, teşebbüsler, kamu ihale mevzuatı gereklerini yerine getirmek şartıyla 2009 yılı için hizmet alım ihalesi sürecini başlatabilirler. Teşebbüsler, Program kapsamında işletme bütçelerini 2009-2011 dönemini kapsayacak şekilde yaparak, çok yıllık hizmet alımlarına çıkabilirler. Diğer hizmet alımına ilişkin talepler, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca ayrıca değerlendirilir.

(5) 2009-2011 dönemini kapsayacak hizmet alımı ihaleleri için tavan tutar, 2008 yılı için verilen tutarın, 2009-2011 dönemi ÜFE değişim oranı kadar artırılması suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.

(6) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarını, işlemlerin tamamlanmasını müteakip Hazine Müsteşarlığına veya ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirmek zorundadır.

İlave hizmet alımları

MADDE 13 - (1) İlave ve ilk defa yapılacak hizmet alımları için teşebbüs, oluşacak maliyetin karşılanabilmesi amacıyla, gelir artırıcı veya maliyet azaltıcı tedbirlerin yer aldığı ayrıntılı ve gerekçeli bir raporla başvuracak, ihaleler, teşebbüsün diğer birimlerinde veya diğer teşebbüslerde yapılmakta olan benzer ihalelere ilişkin bedeller emsal alınarak değerlendirildikten sonra, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığı veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca uygun görüldüğü takdirde yapılabilecektir. İzni alınan hizmet alımlarına ilişkin ihale sonuçları, en geç 10 gün içerisinde izni veren Kuruma bildirilir. 2008 yılı içinde kullanılmak üzere bir kereye mahsus verilen ilave hizmet alımı izinleri, aynı teşebbüsün 2009 yılı için hizmet alım izni limitleri belirlenirken dikkate alınmaz.

(2) Olağanüstü koşullardan (yangın, deprem, sel, heyelan gibi) kaynaklanan hizmet alımlarında izin alınması gerekmeyip, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığına veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bilgi verilmesi yeterlidir.

Hizmet alımı yapılamayacak durumlar

MADDE 14 – (1) Temizlik, güvenlik ve benzeri hizmetler için yeterli sayıda personeli bulunan teşebbüsler bu tür hizmetleri ayrıca ihale yolu ile dışarıdan satın alamazlar.

(2) Teşebbüs ve çalışanlarının kurmuş olduğu vakıf, sandık ve diğer organizasyonlar ile bunların kurmuş olduğu veya iştirak ettiği şirketler, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet alımı ihalelerine iştirak edemez ve bunlardan herhangi bir şekilde hizmet alımı yapılamaz.

Teşebbüs ile yüklenici firma ilişkisi

MADDE 15 - (1) İhale yoluyla yapılacak hizmet alımlarında; yüklenici firmanın istihdam ettiği işçinin muhatabı teşebbüs olmayacaktır. Mevcut sözleşmeler bu çerçevede yenilenecektir. Yüklenici firma tarafından istihdam edilen işçilerin teşebbüsle olan ilişkilerinde, iş hukukuna göre devamlılık arz edebilecek her türlü sözleşme hükümleri bu yenilemeler kapsamında iptal edilecektir. 2009 yılında yüklenici firma ile mevcut sözleşme yenilenmediği takdirde, yeni firmayla yapılacak sözleşmelerde yüklenici firmanın istihdam ettiği işçilerin teşebbüsle olan ilişkilerinde iş hukukuna göre devamlılık arz eden hüküm ve uygulamalara yer verilmeyecektir.

(2) Teşebbüsler, hizmet alımı yaptıkları yüklenici firmalarda çalışan personelin sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerinin düzenli yatırılıp yatırılmadığını takip etmekle yükümlüdürler. Söz konusu prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen yüklenici firmaların sözleşmeleri uzatılmayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî Hükümler

İşletme bütçesi

MADDE 16 - (1) Hazine Müsteşarlığı 31/12/2008 tarihine kadar teşebbüslere 2009 yılı Programını gönderecektir. Kamu teşebbüsleri, 2009 yılı işletme bütçelerini bu Program çerçevesinde yaparak 30/1/2009 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecektir.

(2) İşletme bütçelerinde yıl içinde değişiklik gerektiğinde teşebbüsler bu taleplerini Hazine Müsteşarlığına iletir. Yıl içindeki gelişmeler doğrultusunda, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının olumlu görüşü ile ilgili kurumların görüşünü alarak İşletme bütçelerinde, Programda ve performans hedeflerinde değişiklik yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Hazine Müsteşarlığı yetkilidir.

(3) Yıl içinde yatırım ödeneklerinin her ne surette olursa olsun değişmesi halinde Hazine Müsteşarlığına bilgi verilecektir.

Satış fiyatlarının ve tarifelerinin belirlenmesi

MADDE 17 - (1) Kamu teşebbüsleri, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini saptamakta serbesttirler. İlgili teşebbüsler, 14/2/2008 tarihli ve 2008/T-5 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilen “Enerji KİT’lerinin Uygulayacağı Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasının Usul ve Esasları” kapsamında yer alan Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizmasını dikkate alacaklardır.

(2) Satış fiyatları ve tarifeler belirlenirken, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınacak ve teşebbüsü zarara uğratacak veya üretim maliyetlerinin altında kalacak bir fiyat belirlenmeyecektir. Görev zararı uygulaması nedeniyle belirlenen fiyatlar bu kapsamda değerlendirilmez.

(3) Fiyat ve tarifeler saptanırken, Programdaki kâr-zarar, yatırım ve diğer malî hedefler dikkate alınacaktır.

(4) Fiyat ve tarife düzenlemelerinde ilgili düzenleyici ve denetleyici üst kurulun uygulamaları ile gerekli koordinasyon sağlanacaktır.

(5) Teşebbüsler düzenleyici ve denetleyici üst kurullara yapılacak tarife ayarlama başvurularının bir örneğini bilgi için Hazine Müsteşarlığına, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına eş zamanlı olarak gönderecektir.

Borç ve alacaklar

MADDE 18 - (1) Kamu teşebbüsleri; kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödemek ve alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirmek zorundadır.

Teşebbüsler arası faiz uygulaması

MADDE 19 - (1) Teşebbüsler, kendi aralarındaki ticari ilişkiler dolayısıyla oluşacak borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, söz konusu ticari ilişki öncesinde yapılacak bir protokol ile belirler ve hesaplarını uzlaşılan faiz oranları üzerinden tutarlar. Yapılan protokolün bir örneği, en geç protokol tarihini takip eden 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığına gönderilir.

(2) Taraflar arasında uygulanacak faiz konusunda uzlaşmaya varılamadığı takdirde, Hazine Müsteşarlığı genel faiz oranlarını dikkate alarak, uygulanacak faiz oranını belirlemeye yetkilidir.

Ticari banka kredileri

MADDE 20 - (1) Teşebbüsler, yurt içi ve yurt dışı bankalardan ticari kredi kullanımlarını ve diğer finansman yöntemlerine ilişkin malî yükümlülüklerini, Programda belirlenen büyüklükler içinde, etkin bir borç-alacak ve özkaynak yönetimi ile en uygun düzeyde tutmakla yükümlüdür.

(2) Kredi kullanımından 15 gün önce ve kullanımdan itibaren bir hafta içinde  kullanılan kredinin gerekliliği ve şartları hakkında Hazine Müsteşarlığına bilgi verilecektir.

(3) Teşebbüslerin kredi kullanımından önce kullanılacak krediye ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığına iletmekle yükümlü oldukları bilgilere yönelik hususlar, Usul ve Esaslar Genelgesi ile düzenlenir.

Temettü ödemesi ve tahsilatı

MADDE 21 - (1) Teşebbüsler 2008 yılında elde etmiş oldukları kârdan oluşan temettü borcu ile önceki yıllardan kalan temettü borçlarını, ilgisine göre Hazine Müsteşarlığınca veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca belirlenecek ödeme planına göre öder.

(2) Teşebbüsler, yurt dışı bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinden olan temettü alacaklarının tamamını 2009 yılı içinde tahsil edeceklerdir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İzleme ve Şeffaflık

İzleme

MADDE 22 - (1) Malî şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen Hazine Müsteşarlığı, izleme kapsamına alınacak kamu işletmelerini belirlemeye yetkilidir.

(2) Kamu işletmeleri, ticari sır kapsamında olmayan ve içeriği Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek malî ve malî olmayan tabloları belirli dönemler itibarıyla Hazine Müsteşarlığına talep edilen süre içinde göndermek zorundadır.

Kapasite geliştirme

MADDE 23 - (1) Kamu işletmeleri malî ve malî olmayan konsolide verilerini sağlıklı ve aylık bazda üretecek bir bilgi işlem altyapısı kurmak zorundadır. Hazine Müsteşarlığınca izlemeye alınan kamu işletmelerinin bu kapsamda yaptıkları ve 2009 yılında yapacakları harcamalar tasarruf tedbirleri dışındadır.

(2) Kamu işletmeleri izleme kapsamında yeterli sayıda ekipman bulunduracak ve eleman tahsis edeceklerdir.

Hedef tespiti ve takibi

MADDE 24 - (1) Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşünü alarak Program kapsamında ve teşebbüs bazında üçer aylık malî veya malî olmayan hedefler belirler ve ilgili teşebbüse gönderir.

(2) Üçer aylık dönemler sonunda teşebbüsler hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını, gerekçelerini ve alınacak tedbirleri 45 gün içinde Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına iletir.

(3) Kamu teşebbüslerinin 2009 yılı faaliyetlerini takip etmek, belirlenen hedefler kapsamında değerlendirme yapmak ve teşebbüs faaliyetlerinin bu  Karar hükümlerine uygunluğunu takip etmek amacıyla, üçer aylık dönemler itibarıyla performans denetimi yapmaya ve performans raporları hazırlamaya Hazine Müsteşarlığı yetkilidir.

(4) Yapılan performans denetimleri esnasında, teşebbüsler istenilen tüm bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. İletilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve tutarlılığından teşebbüs yönetimi, ilgili personel ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(5) 2009 yılında Hazine Müsteşarlığı performans denetimi kapsamına alınacak teşebbüsleri belirlemeye yetkilidir ve bu teşebbüsleri yayımlayacağı Usul ve Esaslar Genelgesi ile duyurur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Stratejik planlar

MADDE 25 - (1) 2009-2013 dönemine ilişkin Stratejik Planlarını gönderen teşebbüslerden Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca uygun görüş bildirilerek geri bildirimde bulunulanlar stratejik planlarını bu görüşler çerçevesinde nihai hale getirerek uygulamaya başlayacaklardır. Diğer teşebbüsler ise, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca Hazine Müsteşarlığının görüşleri dikkate alınarak belirlenecek stratejik planlara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde 2010-2014 dönemine ilişkin stratejik planlarını hazırlayacaklardır.

(2) Yeni stratejik plan hazırlayacak teşebbüsler ana faaliyet alanlarını teşkil eden birimlerin temsilcilerinden stratejik planlama ekiplerini oluşturacak ve 17/11/2008 tarihine kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığına bildireceklerdir.

(3) Teşebbüsler yıllık yatırım ve finansman programlarını stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlamak zorundadır.

Gayrimenkul değerlendirme

MADDE 26 - (1) Teşebbüsler doğrudan mal ve hizmet üretimleri ile ilgili olmayan veya ilgili olsa bile atıl durumda bulunan gayrimenkullerini tespit ederek tasfiye, devir, satış veya işletme hakkının verilmesi gibi yöntemlerle değerlendirmek üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre işlem tesis edeceklerdir.

Kurumsal yönetim

MADDE 27 - (1) Teşebbüsler, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarının tamamlanması, internet bağlantısının sağlanması ve internet sitesinin oluşturularak devamlı güncellenmesi yönünde her türlü önlemi alır.

(2) Hazırlanacak internet sayfaları, ticari sır kapsamına girmeyecek şekilde, asgari içeriği 27/1/2007 tarihli ve 26416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurumları İnternet Sitesi Kılavuzu ile ilgili 2007/4 sayılı Başbakanlık Genelgesine uyumlu olacak biçimde ve en güncel haliyle yer alacaktır.

(3) Kamu işletmeleri, asgari içeriği Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek olan 2008 yılı Yıllık Faaliyet Raporlarını 29/5/2009 tarihine kadar internet sitelerinde yayımlar ve basılı bir örneğini ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.

(4) Hazine Müsteşarlığı izleme kapsamına aldığı kamu işletmelerinin toplu verilerini ve analizlerini içeren 2008 Yılı Kamu İşletmeleri Raporunu 31/7/2009 tarihine kadar internet sayfasından yayımlar.

AR-GE ve inovasyon faaliyetleri

MADDE 28 - (1) Teşebbüsler, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik gerekli her tür işlemi yapmakla yükümlüdür. Bu çerçevede, üniversitelerle veya diğer ilgili sivil veya kamu kurum veya kuruluşları ile işbirliği yapabilirler.

(2) Geliştirilmiş veya geliştirilecek projelere ilişkin bilgiler bir rapor halinde 31/7/2009 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulacaktır.

(3) AR-GE çalışmaları kapsamında yapılacak harcamalar tasarruf tedbirleri dışındadır.

Usul ve esaslar genelgesi

MADDE 29 - (1) Bu Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyeti Hazine Müsteşarlığınca yayımlanacak genelge ile duyurulur.

(2) Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklar teşebbüslerin bu Karar kapsamındaki taleplerini gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesi şartıyla en geç 15 işgünü içinde cevaplandırır.

(3) Teşebbüsler, bu Karar kapsamında kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri en geç 15 işgünü içinde gönderir.

Yurt dışı bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar

MADDE 30 - (1) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58/3 maddesine göre kurulan bağlı ortaklık ve iştiraklerin faaliyetleri bu Karar hükümlerine tabi değildir.

(2) Teşebbüsler, yurt dışında kurulmuş ve yerleşik olduğu ülkenin mevzuatına tabi faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile iştiraklerine ve yurt dışında yapmış oldukları yatırımlara ilişkin talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi, Hazine Müsteşarlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek zorundadır.

(3) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58/3 maddesine göre kurulan veya kurulacak olan bağlı ortaklık ve iştiraklerin her türlü sermaye değişimlerinde Hazine Müsteşarlığının ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü aranır.

Sorumluluk

MADDE 31 - (1) Kamu teşebbüslerinin bu Kararda belirtilen ilkeler çerçevesinde faaliyet göstermesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Kararın 12 nci, 16 ncı ve 25 inci maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.