8 Ekim 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27018

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/14145

             Ekli “Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 18/3/2008 tarihli ve 6826 sayılı yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı ve 8 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                   H. YAZICI                                   N. EKREN                               M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

    M. BAŞESGİOĞLU                          K. TÜZMEN                               N. ÇUBUKÇU                            M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

   M. S. YAZICIOĞLU                         M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı

        A. BABACAN                            K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                               F. N. ÖZAK

       Dışişleri Bakanı                            Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı          Bayındırlık ve İskân Bakanı

          R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                              F. ÇELİK

         Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                  Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

    M. Z. ÇAĞLAYAN                          M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜRÜTME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE

YÜKSEKÖĞRETİM DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN

ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesidir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Karar, Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Karar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Ücretin miktarı

             MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamına giren personele en yüksek Devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, yan ödeme ile özel hizmet, makam ve temsil tazminatları toplamının brüt tutarına;

             a)  Emekli aylığı almayan;

             - Yükseköğretim Kurulu Başkanı için %200

             - Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili için %185

             - Yürütme Kurulu üyeleri için %165

             b)  Emekli aylığı alan;

             - Yükseköğretim Kurulu Başkanı için %130

             - Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili için %120

             - Yürütme Kurulu üyeleri için %120

             c)  - Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı için %155

             - Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri için %150

             oranları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarda ücret ödenir.

             Ödeme usul ve esasları

             MADDE 5 – (1) Bu Kararın 4 üncü maddesine göre hesaplanacak tutardan, yasal kesintiler yapıldıktan sonra bulunacak tutarda ödeme yapılır.

             (2) İlgililere bu Kararda belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

             (3) Ücretin hak edilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

             Yürürlükten kaldırma

             MADDE 6 – (1) 30/3/1993 tarihli ve 93/4341 sayılı Kararnamenin eki "Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.